Профил на купувача >> Архив до 30.09.2014 г.


"Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Пашино бърдо”, гр. Ракитово, община Ракитово”

"Изместване на трасе с високо напрежение в квартал „Еминкова махала”, гр. Ракитово, община Ракитово”

„Провеждане на специализирани и групови обучения за администрацията на община Ракитово“Съгласно договор с рег. номер: М13-22-115/13.08.2014 г., сключени между община Ракитово и Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет”

„Доставка на ”Донбаски въглища” и пелети за нуждите на детските градини, общинските центрове на територията на община Ракитово и общинската администрация на община Ракитово”, със съответните обособени позиции:Обособена позиция 1: „Доставка на ”Донбаски въглища” за нуждите на детските градини, общинските центрове на територията на община Ракитово и общинската администрация на община Ракитово”;Обособена позиция 2: „Доставка на пелети за нуждите на детските градини и общинските центрове на територията на община Ракитово”;

„Доставка на закуски и топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Ботев”, гр. Ракитово, общ. Ракитово за учебната 2014/2015 ” по две обособени позиции.

„Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт по проект: „Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище „Будилник”, гр. Ракитово и на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово”.

„Изграждане на външен комин за котелно помещение в УПИ-ІV-Детска градина, кв. 48, с. Дорково, община Ракитово”

„Избор на проектант за изготвяне на работен проект за „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски” в т. ч. и на водопроводната мрежа към същата, в град Ракитово, община Ракитово”

"Извършване на допълнителни строително-монтажни работи за обект: Благоустрояване на ул."Цепина", с.Дорково, община Ракитово"

„Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Ракитово” , по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр. Ракитово. общ. Ракитово” по мярка 226 "Възстановяване на горският потенциал въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА/ четвъртокласна/ И ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО КАКТО СЛЕДВА: І. Основен ремонт общински Път IV- 37618 м. Карагачи – Костандово – Дорково „ от км. 0+000 до км. 7+000 ; ІІ. Основен ремонт общински Път -/ІV-37614/Ракитово – Костандово от км. 0+000 до км. 4+900; ІІІ. Основен ремонт улична мрежа в гр. Ракитово в т.ч. улици:„Борова гора”, „Пейо Яворов” от о.т. 149 до о.т. 150, „Спартак”, „Вела Пеева” от о.т. 367 до о.т. 351, „Георги Славеев” от о.т. 368 до о.т. 352, „Братя Кръстини” от о.т. 215 до о.т. 173, „Малина Тодорова”, „Христо Боянов”, „Георги Раковски” от „Грамадка” до ул. „Рила”, „Христо Смирненски” от банята до ул. „В. Левски”, „Свобода” от ул. „Тинтява” до ул. „Баба Неделя”, „Яне Сандански” от ул. „Ив. Клинчаров” до ул. „Хремчица”, „Люлин” от ул. „Вела Пеева” до ул. „Пирин”, „Пирин”, „Иван Вазов” от ул. „Ив. Клинчаров” до моста, „Тодор Тупаров” - частично; ІV. Основен ремонт улична мрежа в гр. Костандово в т.ч. ул.”Първи май” от о.т. 52 до о.т. 34” ; V. Основен ремонт улична мрежа в с.Дорково в т.ч. ул.”Цепина”, „Деспот Слав”, „Селце” VІ. Ремонт улична мрежа в гр. Костандово в т.ч. улици: ул. „Първи май” от о.т. 51 до о.т. 52, ул. „Родопи” от о.т. 52 до о.т. 53, ул. „Спартак” от о.т. 108 до о.т. 136, ул. „Малина” от о.т. 136 до о.т. 113, ул. „Милеви скали” от о.т. 139 до о.т. 160; VІІ. Ремонт улична мрежа в гр. Ракитово в т.ч. ул. „Цепина”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Тинтява кръстовища”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Д-р Ташев”, ул. „Искър”, „Гоце Делчев”, ул. „Дунав”, ул. „Иглика”, ул. Поп Илия Топорчев – Г. Георгиев”

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на ОП с предмет:РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА/ четвъртокласна/ И ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО КАКТО СЛЕДВА І. Основен ремонт общински Път IV- 37618 м. Карагачи – Костандово – Дорково „ от км. 0+000 до км. 7+000 ; ІІ. Основен ремонт общински Път -/ІV-37614/Ракитово – Костандово от км. 0+000 до км. 4+900; ІІІ. Ремонт улична мрежа в гр. Ракитово в т.ч. улици:„Борова гора”, „Пейо Яворов” от о.т. 149 до о.т. 150, „Спартак”, „Вела Пеева” от о.т. 367 до о.т. 351, „Георги Славеев” от о.т. 368 до о.т. 352, „Братя Кръстини” от о.т. 215 до о.т. 173, „Малина Тодорова”, „Христо Боянов”, „Георги Раковски” от „Грамадка” до ул. „Рила”, „Христо Смирненски” от банята до ул. „В. Левски”, „Свобода” от ул. „Тинтява” до ул. „Баба Неделя”, „Яне Сандански” от ул. „Ив. Клинчаров” до ул. „Хремчица”, „Люлин” от ул. „Вела Пеева” до ул. „Пирин”, „Пирин”, „Иван Вазов” от ул. „Ив. Клинчаров” до моста, „Тодор Тупаров” - частично; ІV. Ремонт улична мрежа в гр. Костандово в т.ч. ул.”Първи май” от о.т. 52 до о.т. 34” ; V. Ремонт улична мрежа в с.Дорково в т.ч. ул.”Цепина”, „Деспот Слав”, „Селце” VІ. Ремонт улична мрежа в гр. Ракитово в т.ч. улици: ул. „Първи май” от о.т. 51 до о.т. 52, ул. „Родопи” от о.т. 52 до о.т. 53, ул. „Спартак” от о.т. 108 до о.т. 136, ул. „Малина” от о.т. 136 до о.т. 113, ул. „Милеви скали” от о.т. 139 до о.т. 160; VІІ. Ремонт улична мрежа в гр. Костандово в т.ч. ул. „Цепина”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Тинтява кръстовища”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Д-р Ташев”, ул. „Искър”, „Гоце Делчев”, ул. „Дунав”, ул. „Иглика”, ул. Поп Илия Топорчев – Г. Георгиев”

„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА/ четвъртокласна/ И ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО КАКТО СЛЕДВА: І. Основен ремонт общински Път IV- 37618 м. Карагачи – Костандово – Дорково „ от км. 0+000 до км. 7+000 ; ІІ. Основен ремонт общински Път -/ІV-37614/Ракитово – Костандово от км. 0+000 до км. 4+900; ІІІ. Ремонт улична мрежа в гр. Ракитово в т.ч. улици:„Борова гора”, „Пейо Яворов” от о.т. 149 до о.т. 150, „Спартак”, „Вела Пеева” от о.т. 367 до о.т. 351, „Георги Славеев” от о.т. 368 до о.т. 352, „Братя Кръстини” от о.т. 215 до о.т. 173, „Малина Тодорова”, „Христо Боянов”, „Георги Раковски” от „Грамадка” до ул. „Рила”, „Христо Смирненски” от банята до ул. „В. Левски”, „Свобода” от ул. „Тинтява” до ул. „Баба Неделя”, „Яне Сандански” от ул. „Ив. Клинчаров” до ул. „Хремчица”, „Люлин” от ул. „Вела Пеева” до ул. „Пирин”, „Пирин”, „Иван Вазов” от ул. „Ив. Клинчаров” до моста, „Тодор Тупаров” - частично; ІV. Ремонт улична мрежа в гр. Костандово в т.ч. ул.”Първи май” от о.т. 52 до о.т. 34” ; V. Ремонт улична мрежа в с.Дорково в т.ч. ул.”Цепина”, „Деспот Слав”, „Селце” VІ. Ремонт улична мрежа в гр. Ракитово в т.ч. улици: ул. „Първи май” от о.т. 51 до о.т. 52, ул. „Родопи” от о.т. 52 до о.т. 53, ул. „Спартак” от о.т. 108 до о.т. 136, ул. „Малина” от о.т. 136 до о.т. 113, ул. „Милеви скали” от о.т. 139 до о.т. 160; VІІ. Ремонт улична мрежа в гр. Костандово в т.ч. ул. „Цепина”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Тинтява кръстовища”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Д-р Ташев”, ул. „Искър”, „Гоце Делчев”, ул. „Дунав”, ул. „Иглика”, ул. Поп Илия Топорчев – Г. Георгиев”

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на ОП с предмет: РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА/ четвъртокласна/ И ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО КАКТО СЛЕДВА: Основен ремонт общински Път IV- 37618 м. Карагачи – Костандово – Дорково; Основен ремонт общински Път -/ІV-37614/Ракитово – Костандово; Ремонт улична мрежа в гр. Ракитово в т.ч. улици: „Борова гора”, „Пейо Яворов”, „Спартак”, „Вела Пеева”, „Георги Славеев”, „Братя Кръстини”, „Малина Тодорова”, „Христо Боянов”, „Георги Раковски”, „Христо Смирненски”, „Свобода”, „Яне Сандански”, „Люлин”, „Пирин”, „Иван Вазов”, „Тодор Тупаров”; ул. „Цепина”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Тинтява кръстовища”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Д-р Ташев”, ул. „Искър”, „Гоце Делчев”, ул. „Дунав”, ул. „Иглика”, ул. Поп Илия Топорчев – Г. Георгиев” ; Ремонт улична мрежа в гр. Костандово в т.ч. ул.”Първи май”; ул. „Първи май”, ул. „Родопи” , ул. „Спартак”, ул. „Малина”, ул. „Милеви скали”; Ремонт улична мрежа в с.Дорково в т.ч. ул.”Цепина”, „Деспот Слав”, „Селце”, ул. „Марица”

Публична покана с предмет: РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА/ четвъртокласна/ И ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО КАКТО СЛЕДВА : Основен ремонт общински Път IV- 37618 м. Карагачи – Костандово – Дорково; Основен ремонт общински Път -/І V -376 14 /Ракитово – Костандово; Ремонт улична мрежа в гр. Ракитово в т.ч. улици: „Борова гора”, „Пейо Яворов”, „Спартак”, „Вела Пеева”, „Георги Славеев” , „Братя Кръстини”, „Малина Тодорова”, „Христо Боянов”, „Георги Раковски”, „Христо Смирненски”, „Свобода”, „Яне Сандански”, „Люлин”, „Пирин”, „Иван Вазов”, „Тодор Тупаров”; ул. „Цепина”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Тинтява кръстовища”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Д-р Ташев”, ул. „Искър”, „Гоце Делчев”, ул. „Дунав”, ул. „Иглика”, ул. Поп Илия Топорчев – Г. Георгиев” ; Ремонт улична мрежа в гр. Костандово в т.ч. ул.”Първи май”; ул. „Първи май”, ул. „Родопи” , ул. „Спартак”, ул. „Малина”, ул. „Милеви скали” ; Ремонт улична мрежа в с.Дорково в т.ч. ул.”Цепина”, „Деспот Слав”, „Селце”, ул. „Марица”

"Изграждане на леки преградни стени в ЦРСИХУ СВ. Мъченица Неделя"

Разяснение № 1 ОТ 07.05.2014г.ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище „Будилник”, гр. Ракитово и на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово”;

Решение за промяна на открита процедура с предмет:„Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище „Будилник”, гр. Ракитово и на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово ”

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали, общотипови формуляри и компютърни консумативи за нуждите на Община Ракитово за периода 2014 г. – 2015г.”

РАЗЯСНЕНИЕ № 2 ОТ 14.04.2014г. ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА КАТО ПУБЛИЧНА ПОКАНА–ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали, общотипови формуляри и компютърни консумативи за нуждите на Община Ракитово за периода 2014 г. – 2015 г.”

РАЗЯСНЕНИЕ№ 1 ОТ 08 . 04 .2014 г. ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА КАТО ПУБЛИЧНА ПОКАНА–ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали, общотипови формуляри и компютърни консумативи за нуждите на Община Ракитово за периода 2014 г. – 2015 г.”

Открита процедура с предмет: „Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище „Будилник”, гр. Ракитово и на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово ”

„Доставка на канцеларски материали, общотипови формуляри и компютърни консумативи за нуждите на Община Ракитово за периода 2014 г. – 2015 г.”

Р А З Я С Н Е Н И Е № 3 ОТ 21.03.2014 г ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово” - подобект: Водопроводна мрежа за питейна вода по улица „Райна Княгиня” и подобект: Водопровод за минерална вода по улица „Райна Княгиня”.

"Разяснение по покана за публично обсъждане по проект: "Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения""

Р А З Я С Н Е Н И Е № 2 ОТ 12.03.2014 г ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово” - подобект: Водопроводна мрежа за питейна вода по улица „Райна Княгиня” и подобект: Водопровод за минерална вода по улица „Райна Княгиня”.

Разяснение 1 от 12.03.2014 г. По документация за участие в обществена поръчка - открита процедура по ЗПО,с предмет : "ДОСТАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА,ГОРИВА,АНТИФРИЗ,СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ,ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ И ГРЕС ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО"

"Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Ракитово с помощта на надграждащи обучения"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА, ГОРИВА, АНТИФРИЗ, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ, ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ И ГРЕС ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО"

Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 04.03.2014 г.ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:"Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово” - подобект: Водопроводна мрежа за питейна вода по улица „Райна Княгиня” и подобект: Водопровод за минерална вода по улица „Райна Княгиня”.

Решение за промяна на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово” - подобект: Водопроводна мрежа за питейна вода по улица „Райна Княгиня” и подобект: Водопровод за минерална вода по улица „Райна Княгиня”

"Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на град Ракитово" - подобект : Водопроводна мрежа за питейна вода по улица "Райна Княгиня" и подобект : Водопровод за минерална вода по улица "Раина Княгиня".

Публична покана гориво СОУ "Св. Климент Охридски"

Публична покана хранене СОУ "Св. Климент Охридски"

Общински план за развитие

Доставка на въглища

„Осигуряване на информация и публичност по проект: „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населените места на община Ракитово – гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково”

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ВУИ " Ангел Узунов " - гр.Ракитово

Предоставяне на консултантски услуги по проект "Община Ракитово за организационно развитие"

Документация за обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на строежа по проект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито”

Документация за обществена поръчка с предмет:“Доставка на хранителни продукти за ОДЗ ”М.Тодорова” - гр.Ракитово, ОДЗ ”М.Палаузов” - гр.Ракитово, ЦДГ ”Славейче”- гр. Костандово, ЦДГ -с.Дорково, ОП”ЦУДС”-гр. Ракитово и млечна кухня гр. Ракитово”

Заповед за прекратяване на процедура:
„Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на строежа по проект за обект: “Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито”

„Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на строежа по проект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито”

Документация за обществена поръчка "Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито"

" Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Ракитово, кметство Костандово, както следва: чакалиране на ул."Мел" и чакалиране на ул." Полени"

Документация за обществена поръчка"Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в гр.Ракитово, община Ракитово"

Документация за обществена поръчка доставка на "Донбаски въглища" за нуждите на детските градини, ОУ "Христо Ботев" - гр.Ракитово и общинска администрация на община Ракитово.

Заповед за прекратяване на процедура "Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито"

Извършване на дейности по информация и публичност и организиране на публични мероприятия по проект „Община Ракитово за организационно развитие”

" Разработване на тръжна документация за избор на изпълнител"

Изграждане на многофукционална спортна площадка на открито

„Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населените места на община Ракитово – гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково.”

„Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на строежа по проект: „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населените места на община Ракитово – гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково”;

Основен ремонт общински Път IV- 37618 м.Карагачи – Костандово – Дорково – яз.стена „ от км. 0+000 до км. 19+000 ; Основен ремонт общински Път -/ІІІ-376/Ракитово – Пивото; Ремонт улична мрежа в гр.Ракитово в т.ч. улици „Георги Раковски” ;„Христо Смирненски” ; „Васил Левски” ; „Юндола” ; „Рила” ; „Вихрен” ; „Марица”; „Тинтява”;„Георги Бенковски” ; „Христо Ботев” ; „Цепина”,”Свобода”, „Ропотамо”; Ремонт улична мрежа в гр.Костандово в т.ч. ул.”Липа”, „Искър”, „Стара планина”; Ремонт улична мрежа в с.Дорково в т.ч. ул.”Марица”

Заповед за прекратяване на обществена поръчка

"Доставка на сметосъбиращ автомобил втора употреба за нуждите на община Ракитово"

Заповед за прекратяване на обществена поръчка " Доставка на сметосъбиращ автомобил втора употреба за нуждите на община Ракитово "

"Доставка на сметосъбиращ автомобил втора употреба за нуждите на община Ракитово"

Провеждане на обучение във връзка с изпълнение на договор № А12-22-53 / 28.03.2013 год. "Повишаване на квалификацията на служителите на община Ракитово по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 по приоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация"

"Променена документация за обществена поръчка „Избор на изпълнители на СМР за обекти: 1. „Рехабилитация, реконструкция на общински път PAZ 1181 Дорково – яз. Стена Батак, км. 7+400 – 18+000/локален км. 0+000 – 10+600/“ и 2. „Изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик“

Доставка на специализиран автомобил с автовишка втора употреба

"Документация за участие за открита процедура Дорково-Дъното и спортна зала Костандово"

Изготвяне на документация по ЗОП - Във връзка с изпълнение на договор №А12-22-53/28.03.2013 г. "Повишаване на квалификацията на служителите в община Ракитово",Оперативна програма " Административен капацитет 2007-2013 г. ", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация"

Доставка на специализиран автомобил с автовишка втора употреба

Заповед за прекратяване на процедурата за доставка на специализиран автомобил с автовишка

Документация за участие за канцеларски материали

заповед за прекратяване на поръчката за канцеларските материали

"Доставка на специализиран автомобил с автовишка втора употреба "

"Доставка на канцеларски материали, общотипови формуляри и компютърни консумативи за нуждите на община Ракитово за период 2013 - 2014 г."

"Консултански услуги свързани с изпълнението и отчитането на проект:"Реконструкция,рехабилитация и благоустрояване на училична мрежа и тротоари в населените места на Община Ракитово"

" Доставка на горива и моторни масла за нуждите на общинска администрация - Ракитово и кметства Костандово и Дорково"

Документация за доставка на донбаски въглища

Публична покана и Заповед


Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти

обявление

решение

документация


 

Обществена поръчка хранене - СОУ " Св.Климент Охридски"

Документация за финансов анализ за изгр.на ПСОВ

Ремонт на общинска пътна мрежа

Заповед договаряне

Договаряне сеч и извоз

Публична покана - Въглища

Обявление път

Решение път

Обществена поръчка за пътя Дорково - "Цепина" и "Палеонтологично находище"

Документация за ПСОВ Ракитово ВИК

Обявление

Решение

Нагоре