Профил на купувача  >> Открита процедура 

 


Изберете изпълнител за доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Ракитово

Разяснение 1 , Разяснение 2   2020-05-22 Съобщение 2020-07-15 Доклад , Протокол1 , Протокол2 , Решение 2020-08-13, Съобщение 2020-09-08, Обявление , Договор 2020-10-23 

Дата на публикуване 2020-05-06; 14: 30 Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2020-0002


 Изберете изпълнител за изготвяне на работен проект и управление на авторски надзор при изпълнение на обект:

 „Основен ремонт, реконструкция и доизграждане на част от комплекс за образование към ПГ" Хр. Смирненски ", гр. Ракитово, с цел и преустройство в Интегриран комплекс за социални услуги за деца с уреждания ”

за кандидатстване за община Ракитово по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и възстановяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Протокол - 2016-10-05, 17:00   Съобщение  -  2016-10-20, 17:00  Протокол от 20.10.2016г .;  Протокол от 27.10.2016г .; Протокол от 16.11.2016г. ; Доклад ;  Решение - 2016-11-16, 14:15  Обявление за прекратен договор   2016-12-02, 16:30

Дата на публикуване 2016-08-23,10: 35: 20 Уникален номер в регистъра на АОП:  00149-2016-0007


Изготвяне на Общ устройствен план на Община Ракитово

Разяснение - 2016-08-31  Протокол - 2016-10-13, 16:50  Съобщение - 2016-11-17, 16:45    Протокол от 26.10.2016г. ; Протокол от 23.11.2016г. ;  Протокол от 06.12.2016г.  ; Доклад ; Решение - 2016-12-08, 09:10  Договор , Техническо предложение , Ценово предложение , Информация за сключен договор  2017-01-20, 16:30                             

Дата на публикуване 2016-08-09,10: 35: 20 Уникален номер в регистъра на АОП:  00149-2016-0006


 Изберете изпълнител за изготвяне на проекти и управление на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Ракитово, за следните обекти:

Обект 1: Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) - Изменение на подробен устройствен план (ПУП) - План за регулиране (ПР) на УПИ XII - „за търговия” и УПИ XIV „училище” в кв.55, УПИ I - „за озеленяване” в кв.36 и образуване на нов УПИ XII - „за площад” в кв.55 по регулационен план на гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик. Изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП) за площад в УПИ XII - „за площад”, кв.55 по план на гр.Ракитово;

Обект 2: Изработване на технически проект за рехабилитация и благоустрояване на площадно пространство в УПИ XII, кв.80 по план на гр.Ракитово, област Пазарджик;

Обект 3: Изработване на технически проект за рехабилитация и благоустрояване на площадно пространство в УПИ III, кв.38 по плана на гр.Костандово, община Ракитово, област Пазарджик,

за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Протокол - 2016-08-30 ; Съобщение 19.09.2016 ; Доклад - 09/26/2016 ; Решение - 09/26/2016 ; Протокол - 09/26/2016 ; Протокол - 09/26/2016

Договор 1 част; Договор 2 част; Договор 3 част, Обявление за сключен договор 2016-12-02 16:30   Обявление за прекратен договор, Допълнително споразумение 2018-01-15

Дата на публикуване 2016-07-15,16:30:20  Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2016-0004


 Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му на обект: „Реконструкция, преустройство и доизграждане на градска баня в т. ч. и съпътстваща инженерна инфраструктура в Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Ракитово, община Ракитово“, за кандидатстване на община Ракитово по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Протокол - 2016-08-25   Съобщение за отваряне на ценови оферти - 2016-09-08 , 16:30 ; Доклад ; Решение ; Протокол -07.09.2016 г. ; Протокол-12.09.2016 г.Инф.за сключен договор - 2016-09-28 ; Договор - 2016-09-28 Обявление за приключване на договор 2017-03-01, 14:30

Дата на публикуване 2016-07-15,16:30:22  Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2016-0005


 "Реконструкция и доизграждане на Вътрешна водопроводна мрежа квартал Запад,град Ракитово"

Чертежи ,Чертежи , Чертежи  ; Части Обща, водоснабдяване ; Части Обща и пътна ; Части Обща и ПБЗ, ВОД, Части Обща и ПБЗ, ВОД ; Части Обща и ПБ ; Части Обща и ООС ; Части Обща и КС от 2016-04-13 Разяснение №1 от 2016-05-10 Протокол 1 - 2016-06-01 ; Съобщение - 09/14/2016 , 16:00

Протокол 2 ; Протокол 3 ; Решение - 2016-09-17 , 15:53:16 Решение за прекратяване 2017-04-11

Дата на публикуване 2016-04-13,16:30:20  Уникален номер в регистъра на АОП: 000149-2016-0003


 

”Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община Ракитово”

Протокол №1 от 2016-03-25   Протокол №2 от 2016-04-06  Протокол №3 от 2016-04-14  Писмо от 2016-04-14  Протокол №4  Решение от 2016-04-21 Договор - 06/07/2016 Информация за гаранция 06/07/2016

Дата на публикуване 2016-02-19, 16:19:55   Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2016-0001


"Доставка на хранителни продукти за ОДЗ "М. Тодорова" - гр. Ракитово, ОДЗ "М. Палаузов" - гр. Ракитово, ЦДГ "Славейче" - гр.Костандово, ЦДГ "3-ти март" - с.Дорково, ОП "ЦУДС" - гр. Ракитово и Млечна кухня гр. Ракитово, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на хранителни продукти - "Хляб и закуски"; Обособена позиция 2: "Доставка на хранителни продукти - "Плодове и зеленчуци"; Обособена позиция 3: "Доставка на хранителни продукти - "Месо и месни продукти. Риба"; Обособена позиция 4: "Доставка на хранителни продукти - "Плодови и зеленчукови консерви. Яйца"; Обособена позиция 5: "Доставка на хранителни продукти - "Пакетирани храни и подправки"; Обособена позиция 6: "Доставка на хранителни продукти - "Мляко и млечни продукти"

 Разяснение №1  Приложения към разяснение №1  от 2015-12-23 Протокол №1 от 2016-01-07  Съобщение  от 2016-01-07  Протокол №2  от 2016-01-22  Решение  от 2016-01-22   Договор по обособена позиция 1;  Договор по обособена позиция 2;  Договор по обособена позиция 3;  Договор по обособена позиция 4Договор по обособена позиция 5 Договор по обособена позиция 6 от 2016-02-15 : Плащане-Петров-Комерс 23.08.2016г., Приключен договор по п1, п2, п3, п4, п5, п6  2018-09-12

Дата на публикуване: 2015-12-07, 16:39:37      Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0015


"Реконструкция на тротоарна настилка по част от ул. "Иван Клинчаров" - западен тротоар (от о. т. 11 до о. т. 12) и част от ул. "Долно ограде" - източен тротоар (от о. т. 20 до о. т. 19а), гр. Ракитово".   Разяснение № 1   Приложение 1      Приложение 2     Приложение 3   от 2015-10-19  KS      Протокол №1   от 2015-11-11   Решение за прекратяване   от 2015-12-10

Дата на публикуване: 2015-10-05,11:06:17      Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0014


"Предоставяне на пакет консултантски услуги за проекти: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Ракитово - І - ви етап" и "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на територията на община Ракитово - ІІ - ри етап", включващи: ..."

Протокол №1 от 2015-10-21    Решение за прекратяване на процедурата  от 2015-11-09

Дата на публикуване: 2015-09-07,15:07:42    Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0013


"Ремонт на асфалтовата настилка по общинската пътна мрежа в община Ракитово"

Протокол №1  от 2015-07-10    Протокол №2 от 2015-07-16   Отваряне на ценови оферти от 2015-07-16    Протокол №3 от 2015-07-20  Решение от 2015-07-21  Договор от 2015-08-14

Плащане по фактури  от 2015-08-27  Плащане по фактура от2015-12-11  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка  от 2016-02-25

 Дата на публикуване: 2015-06-11, 13:40:51             Уникален номер в Регистъра АОП: 00149-2015-0009  


"Ремонт на асфалтовата настилка по уличната мрежа в град Ракитово, община Ракитово"

Протокол №1 от 2015-07-06    Протокол №2   от 2015-07-08    Отваряне на ценови оферти от 2015-07-08    Протокол №3  от 2015-07-14    Решение от 2015-07-15  Договор от 2015-08-14  Плащане по фактура от 2015-12-11  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка  от 2016-02-25

Дата на публикуване: 2015-06-03, 15:01:57        Уникален номер в Регистъра на АОП 00149-2015-0006


"Реконструкция и ремонт на тротоарната настилка по ул. "Воденицата"-западна част, гр. Ракитово, община Ракитово" 

Протокол №1   от 2015-06-29     Протокол №2 от 2015-06-30     Отваряне на ценови оферти  от 2015-07-01    Протокол №3  от 2015-07-06      Решение от 2015-07-06   Договор от 2015-08-03   Плащане по фактура  от 2015-09-29  Плащане по фактура  от 2015-12-11  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка  от 2016-02-25

Дата на публикуване: 2015-05-28, 15:11:08      Уникален номер в Регистъра на АОП: 00149-2015-0005


 "Доставка на горива и консумативи за МПС, обслужващи нуждите на община Ракитово"          Протокол №1  от 2015-05-08         Протокол №2  от 2015-05-14    Отваряне на ценови оферти  от 2015-05-14   Протокол №3 от 2015-05-19      Решение от 2015-05-19  Договор  от 2015-06-01   Плащане от 2015-10-07  Плащане по фактура  от 2015-12-21 Плащане по фактури  от 2015-12-28  Плащане по фактури  от 2015-12-29  Плащане по фактури  от 2016-01-22  Информация за изпълнен договор  от 2016-03-16  Плащане по фактури  от 2016-03-18  Плащане по фактури  от 2016-04-01  Плащане по фактури от 2016-04-15    Плащане по фактури  от 2016-04-28  Плащане по фактури от 2016-05-10

Дата на публикуване: 2015-04-08,11:52:46     Уникален номер в Регистъра на АОП: 00149-2015-0003


"Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище "Будилник", гр. Ракитово и на Читалище "Св. Св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово"  

Решение за промяна  ИМП.№643684 от 2015-01-20 Инвестиционен проект читалище Будилник  Инвестиционен проект читалище Кирил и Методи  Разяснение №1  от 2015-01-21  Разяснение №2  от 2015-01-22  Разяснение №3  от 2015-01-26    Разяснение №4  от 2015-01-30 Разяснение №5  от 2015-01-30  Разяснение №6 Спецификация - Дорково    Спецификация - Ракитово  от 2015-01-30 Разяснение №7  от 2015-02-02  Разяснение №8  от 2015-02-06 Разяснение №9  от 2015-02-09   Разяснение №10  от 2015-02-09   Разяснение №11  от 2015-02-10    Разяснение №12 от 2015-02-11   Разяснение №13  от 2015-02-11      Разяснение №14 от 2015-02-11  Промяна на дата и час на отваряне на офертите  от 2015-02-16 Протокол №1 от 2015-02-25 Протокол №2 от 2015-03-26  Отваряне на ценови оферти  от 2015-03-26     Протокол №3  от 2015-04-01       Решение  от 2015-04-06     Договор    от 2015-05-19    Плащане по фактури  от 2015-07-10

Плащане по фактури  от 2015-08-27 

Дата на публикуване: 2015-01-16, 16:26:35    Уникален номер в Регистъра на АОП: 00149-2015-0002


"Доставка на хранителни продукти за ОДЗД " М. Тодорова" - гр. Ракитово, ОДЗ "М. Палаузов" - гр. Ракитово, ЦДГ "Славейче" гр. Костандово, ЦДГ "3-ти март" - с. Дорково,ОП "ЦУДС" - гр. Ракитово и Млечна кухня гр. Ракитово по обособени позиции..." 

Разяснение №1  от 2014-12-15   Разяснение №2  от 2014-12-18 Разяснение №3 от 2014-12-23 Разяснение №4  от 2014-12-23   Протокол №1  от 2015-01-06   Протокол №2  от 2015-01-07   

Протокол №3  от 2015-01-19 Решение   от 2015-01-20     Договор за позиция №1 от 2015-02-12    Договор за позиция №2   от 2015-02-12    Договор за позиция №3  от 2015-02-12   Договор за позиция №4  от 2015-02-12    Договор за позиция №5  от 2015-02-12   Договор за позиция №6 от 2015-02-12 Плащане по фактури  от 2015-04-03    Плащане по фактури   от 2015-04-30    Плащане по фактури    от 2015-05-15  Плащане по фактури  от 2015-06-04   Плащане по фактури  от 2015-06-29    Плащане по фактури  от 2015-06-29   Плащане по фактури   от 2015-07-01  Плащане по фактури  от 2015-07-17   Плащане по фактури  от 2015-07-20  Плащане по фактури  от 2015-08-03   Плащане по фактури  от 2015-08-07 Плащане по фактури  от 2015-08-31  Плащане по фактури  от 2015-08-31      Плащане по фактури  от 2015-10-07      Плащане по фактури   от 2015-11-17 Плащане по фактури  2015-12-04  Плащане по фактури  2015-12-04   Плащане по фактура  от 2015-12-21  Плащане по фактури  от 2015-12-28  Плащане по фактури  от 2015-12-28  Плащане по фактури  от 2015-12-29  Плащане по фактури  от 2015-12-29   Плащане по фактури  от 2016-01-22 Плащане по фактури  от 2016-01-26  Плащане по фактури  от 2016-01-26 Освобождаване на банкови гаранции от 2016-02-17  Плащане по фактури  от 2016-04-01   Плащане по фактури от 2016-05-10  Плащане по фактури от 2016-05-10,   Приключен договор по п1п2п3п4п5п6  2018-09-12

Дата на публикуване  2014-12-03, 15:12:12   Уникален номер в регистъра на АОП:  00149-2014-0013


  "Благоустрояване на част от източния тротоар на улица" Братя Кръстини ", гр. Ракитово" 

 Разяснение №1   от 2014-11-07; Протокол № 1  от 2014-11-28; Протокол №2  от 2014-12-01  

Отваряне на ценови оферти   от 2014-12-01 ;    Протокол №3  от 2014-12-04  Решение   от 2014-12-05  Договор  от 2014-12-09; Плащане по фактури  от 05.01.2015    

  Дата на публикуване  2014-10-30, 16:14:20 Уникален номер в регистъра на АОП 00149-2014-0012

Нагоре