Профил на купувача >> Пазарни консултации

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване и отводняване на улица „Първа“ – с.Дорково, община Ракитово, област Пазарджик“

Дата на публикуване 2019-09-30,  09:30

Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово 

Дата на публикуване 2019-09-25, 15:30

Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово, съгласно изготвена Техническа спецификация и КС

Оферта

Дата на публикуване 2019-08-06, 15:00

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито

Ценово предложение Количествена сметка Обява Оферта Проект Техн. спецификация 1 Техн. спецификация 2 

Дата на публикуване 2019-07-19, 16:00

Определяне на стойността на разходите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито

Ценово предложение Количествена сметка Обява Оферта Проект Техн. спецификация Оферта 2019-07-31

Дата на публикуване 2019-07-19, 16:00

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ №62004.4.284 на територията на гр.Ракитово, община Ракитово"

Дата на публикуване 2019-06-19, 15:00

Проект част 1    Проект част 2  Оферта 


 „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ракитово” 

 Дата на публикуване 2019-06-07, 11:00


 Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ в това число и на водопроводната мрежа към същата гр.Ракитово, общ.Ракитово

Чертежи 1 част, Чертежи 2 част  Оферта 

 Дата на публикуване 2019-05-31, 10:10


„Организиране и провеждане на  информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0008-C01 „За по-добър живот в община Ракитово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“

Индикативна оферта  2019-05-09

 Дата на публикуване 2019-04-24, 14:10


„Предоставяне на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства, чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители без разлика от етническия им произход, чрез включването им тренинг-обучения и насърчаване активното участие на родителите в образователния процес, чрез организиране и провеждане мероприятия“ по  проект № BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Ракитово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Индикативна оферта 2019-05-09

 Дата на публикуване 2019-04-24, 14:00


Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на община Ракитово в гр. Ракитово

Оферти, Решение 2018-12-12

 Дата на публикуване 2018-12-04, 10:10


 Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство в гр. Костандово, община Ракитово

Оферти, Решение 2018-12-12

 Дата на публикуване 2018-12-04, 10:00


 

Модернизация на кухненското оборудване и обзавеждане на общинско предприятие " Център за услуги в домашна среда" гр. Ракитово по Договор за съвместна дейност РД 04-119/30.05.2018 год.

Протокол 2018-09-05

Дата на публикуване 2018-06-18, 10:50


 

Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито”

Оферти,  Решение  2018-06-22

Дата на публикуване 2018-05-28, 10:50


Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Обновяване на площад в кв. 55 по плана на гр. Ракитово” и „Обновяване на парк и озеленяване в кв. 55 по плана на гр. Ракитово“

Документи от проектаДокументи от проекта1

ОфертиРешение 2018-06-22

Дата на публикуване 2018-05-28, 10:40


Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ по Наредба №12 от 25 юли 2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 Дата на публикуване 2016-09-17,15:49:10 


Запитване за пазарна цена по проект :„Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Ракитово - СУ “Климент Охридски“- гр. Ракитово“ по Наредба №12 от 25 юли 2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Дата на публикуване 2016-09-15,15:59:10 


 

Нагоре