Профил на купувача >> Обява за събиране на оферти


Закупуване на употребяван сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил за нуждите на кметство Костандово.

Обява удължаване, Информация за обявата 2020-03-23 Протокол 2020-04-01,  Договор доставка МПС 2020-04-06

 

Дата на публикуване 2020-03-10,11:20  Уникален номер в регистъра на АОП 9096995


 

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 164 с дължина 231 л.м./ и /клон 168 с дължина 112 л.м./, ул.“Дунав“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“.

Проект

Обява удължаване, Информация за обявата 2020-03-20,  Протокол 2020-04-03, Договор  2020-04-09

Дата на публикуване 2020-03-09, 15:30 Уникален номер в регистъра на АОП 9096926


Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 148, 147 – ул.“Спартак“ L=292 л.м./, и /част от ул.“Бреза“ – клон 149/, L=96 л.м., по регулационния план на гр.Ракитово, общ.Ракитово“.

Проект

Обява удължаване, Информация за обявата 2020-03-20,  Протокол 2020-04-06,  Договор  2020-04-09

Дата на публикуване 2020-03-09, 15:25  Уникален номер в регистъра на АОП9096927


Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 115 с дължина 127+82 л.м.; клон 124 с дължина 215 л.м. и клон 129 с дължина 142+137 л.м./, ул.“Христо Смирненски“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“.

Проект

Обява удължаванеИнформация за обявата 2020-03-2,  Протокол 2020-04-03,  Договор 2020-04-08

Дата на публикуване 2020-03-09, 15:20  Уникален номер в регистъра на АОП 9096928


Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ТРЕТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 2 /гл.клон II от О.Т.358 до О.Т.58 с дължина 396 л.м./, ул.“Вела Пеева“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“.

Проект

Обява удължаване, Информация за обявата 2020-03-20,  Протокол 2020-04-03,  Договор 2020-04-15

 Дата на публикуване 2020-03-06, 15:20  Уникален номер в регистъра на АОП 9096901


 Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Канализация за дъждовни отпадни води по ул.“Здравец“, ул.“Обиколна“, ул.“Васил Левски“ до т.139 в Стопански двор – гр.Костандово, общ.Ракитово. L=338.00 л.м.“

Проект

Обява удължаване, Информация за обявата 2020-03-20,  Протокол 2020-04-03,   Договор 2020-04-08

Дата на публикуване 2020-03-06, 15:00  Уникален номер в регистъра на АОП 9096900


 Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Благоустрояване и отводняване на ул. „Кокиче” с. Дорково, община Ракитово - L=192 л.м.

Проект улица Кокиче с. Дорково   

Обява, Информация за обявата  2020-02-05, Протокол  2020-02-19, Договор 2020-03-02

Дата на публикуване 2020-01-22, 15:40   Уникален номер в регистъра на АОП 9095965


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване и отводняване на улица „Първа“ – с.Дорково, община Ракитово, област Пазарджик

Обява 2019-10-28 Информация за публикуване на обявата 2019-10-28 Протокол 2019-11-06 Договор 2019-11-20 Техническо предложение 2019-11-20 Ценово предложение 2019-11-20

Дата на публикуване 2019-10-15, 11:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9093459


Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово

Обява Информация за публикуване Указания Количествена сметка Техническа спецификация Проект на договор Образци 

Обява за удължаване 2019-10-15 Информация за публикуване на обявата 2019-10-15 Протокол 2019-10-21 Договор 2019-10-25

Дата на публикуване 2019-10-04, 11:30  Уникален номер в регистъра на АОП 9093100  


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито, по Административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-006-C01 от 10.05.2019г.

Проект Разрешение за строеж  Количествена сметка Обява удължаване 2019-09-11 Информация за обява 2019-09-11 Протокол 2019-09-18 Договор 2019-10-09

Препратка към Пазарни консултации

Дата на публикуване 2019-08-28, 16:00   Уникален номер в регистъра на АОП 9091913


Избор на изпълнител при изпълнение на обект: Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито, по Административен договор за предоставяне на безвъзмеднафинансовапомощпо ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-006-C01 от 10.05.2019г.

Проект  Разрешение за строеж  Количествена сметка Обява удължаване 2019-09-11 Информация за обява 2019-09-11 Протокол 2019-09-19 Договор 2019-09-30

Препратка към Пазарни консултации

Дата на публикуване 2019-08-28,  15:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9091908


Избор на изпълнител за упражняване на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: "Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово"

Обява за удължаване 2019-08-26 Информация за удължаване 2019-08-26 Протокол 2019-08-30 Договор 2019-09-09

Дата на публикуване 2019-08-13,  15:00  Уникален номер в регистъра на АОП 9091371


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ №62004.4.284 на територията на гр.Ракитово, община Ракитово"

Проект 1  Проект 2 Обява Информация Протокол 2019-07-17 Договор 2019-07-25

Дата на публикуване 2019-06-27, 09:30 Уникален номер в регистъра на АОП 9089669


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ в това число и на водопроводната мрежа към същата гр.Ракитово, общ.Ракитово”

Обява, Информация за удължаване 2019-06-19 Протокол 1 Протокол 2  2019-07-22 Договор 2019-08-01

Дата на публикуване 2019-06-07 11:46:23 9088951


 Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване ул.“Висла“ между о.т.63, 84 и 64,83 с.Дорково, община Ракитово“

Обява, Информация за удължаване 2019-03-13, Протокол 2019-03-21,  Договор 2019-04-05

Дата на публикуване 2019-02-22, 11:30  Уникален номер в регистъра на АОП 9085945


 

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване ул.“Цар Самуил“ между кв.41 и кв.42 с.Дорково, община Ракитово“

Обява, Информация за удължаване 2019-03-13,   Протокол 2019-03-21,  Договор 2019-04-05

Дата на публикуване 2019-02-22, 11:20  Уникален номер в регистъра на АОП 9085943


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Благоустрояване ул.“Висла“ между о.т.63, 84 и 64,83 с.Дорково, община Ракитово“

Протокол 2019-03-05,   Договор  2019-03-14

Дата на публикуване 2019-02-21, 14:30  Уникален номер в регистъра на АОП 9085880


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Благоустрояване ул.“Цар Самуил“ между кв.41 и кв.42 с.Дорково, община Ракитово“

Протокол 2019-03-05,  Договор 2019-03-14

Дата на публикуване 2019-02-21, 14:25  Уникален номер в регистъра на АОП 9085878


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Благоустрояване на ул.“Еверест“ гр.Ракитово, община Ракитово

Протокол 2019-02-21,   Договор  2019-03-14

Дата на публикуване 2019-02-07, 14:25  Уникален номер в регистъра на АОП 9085451


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Благоустрояване на ул.“Бор“ гр.Костандово, община Ракитово 

Протокол 2019-02-21,   Договор  2019-03-14

Дата на публикуване 2019-02-07, 14:15  Уникален номер в регистъра на АОП 9085450


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Подмяна водопровод и полагане на настилка на ул.“Цепина“ от о.т.51 до о.т.48 по плана на гр.Костандово, община Ракитово“

Протокол 2019-03-14,  Договор 2019-03-29

Дата на публикуване 2019-02-07, 14:00  Уникален номер в регистъра на АОП 9085446


Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Бор“ гр.Костандово, община Ракитово“

Удължаване на срок, Обява за удължаване 2019-02-13, Протокол 2019-02-21, Договор 2019-03-07

Дата на публикуване 2019-01-28, 14:25  Уникален номер в регистъра на АОП 9085189


 

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Еверест“ гр.Ракитово, община Ракитово“

Скица1 , Скица2 2019-01-30,  Удължаване на срок, Обява за удължаване 2019-02-13, Протокол 2019-02-21,  Договор 2019-03-07

Дата на публикуване 2019-01-28, 14:15  Уникален номер в регистъра на АОП 9085190


Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Подмяна водопровод и полагане на настилка на ул.“Цепина“ от о.т.51 до о.т.48 по плана на гр.Костандово, община Ракитово“

Удължаване на срок, Обява за удължаване 2019-02-13, Протокол 2019-02-21,  Договор 2019-03-07

Дата на публикуване 2019-01-28, 14:10  Уникален номер в регистъра на АОП 9085191


 

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Асфалтиране и благоустрояване на ул.»Чепинец» гр.Костандово, община Ракитово – етап 1“

Информация за обява, Удължаване на срок 2018-10-19, Протокол 2018-10-25, Договор 2018-11-02

Дата на публикуване 2018-10-11, 14:10  Уникален номер в регистъра на АОП 9081777


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Ремонт и реконструкция на градски фонтан и централен площад в гр.Костандово“

Информация за обява, Удължаване на срок 2018-10-19,  Протокол 2018-10-25,  Договор 2018-11-07

Дата на публикуване 2018-10-11, 14:00  Уникален номер в регистъра на АОП 9081776


 

 Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2019г.

Обява, Информация за обявата  2018-10-05, Протокол 2018-10-10    Договор 2018-11-12

Дата на публикуване 2018-09-26, 14:25  Уникален номер в регистъра на АОП 9081183


Доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2018г. до 30.04.2019г.

Обява, Информация за обявата  2018-09-19, Протокол 2018-09-26, Договор 2018-10-05

 Дата на публикуване 2018-09-10, 10:30  Уникален номер в регистъра на АОП 9080557


Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2019г.

Обява, Информация за обявата  2018-09-19, Протокол, Съобщение за прекратяване на поръчка 2018-09-26

Дата на публикуване 2018-09-10, 10:25  Уникален номер в регистъра на АОП 9080554


Закупуване на сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил

Разяснение 2018-09-14, Обява, Информация за обявата  2018-09-19,  Протокол 2018-09-26, Договор 2018-12-11

 Дата на публикуване 2018-09-10, 10:20 Уникален номер в регистъра на АОП 9080553


Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Асфалтиране и благоустрояване на ул.»Чепинец» гр.Костандово, община Ракитово– етап 1“

Обява, Информация за обявата 2018-09-26, Протокол 2018-10-04,  Договор 2018-10-24

 Дата на публикуване 2018-09-07, 10:30  Уникален номер в регистъра на АОП 9080518


 Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и реконструкция на градски фонтан и централен площад в гр.Костандово“

Обява, Информация за обявата 2018-09-26, Протокол 2018-10-05, Договор 2018-10-30

 Дата на публикуване 2018-09-07, 10:30  Уникален номер в регистъра на АОП 9080517


 

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: Канализация улица „Дружба“ от о.т.194 до 274 и улица „Крали Марко“ от о.т.242 до 183 град Костандово, община Ракитово, област Пазарджик.

Удължаване на срок 2018-06-08, Протокол 2017-06-18,  Документи по договора   2018-07-10

 Дата на публикуване 2018-05-31, 16:30  Уникален номер в регистъра на АОП 9076658


Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: Довършване „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Дорково II-ри етап община Ракитово“

Удължаване на срок 2018-06-08,  Протокол 2017-06-18,  Документи по договора    2018-07-10

Дата на публикуване 2018-05-31, 16:15   Уникален номер в регистъра на АОП 9076654


 

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа, тротоари и асфалтиране на ул."Мел" гр.Костандово с О.Т.-10 до О.Т.-230 с обща дължина 1259,81 л.м. - втори етап: "Изграждане на тротоари и асфалтиране на ул."Мел" гр.Костандово, от О.Т.-10 до О.Т.-230 с обща дължина 1259,81 л.м.

Документация

Обява, Информация за удължаване 2018-05-28, Протокол 2018-06-14,  Договор 2018-06-21

Дата на публикуване 2018-05-16, 16:15   Уникален номер в регистъра на АОП 9076136


Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: Реконструкция на външен водопровод местност „Цигов чарк“ от каптажи Костандово 1 и 2  до събирателна шахта „Цигов чарк“. 

Обява, Информация 2018-05-02,  Протокол 2018-05-17,  Оферта, Договор 2018-06-08

 Дата на публикуване 2018-04-23, 16:15   Уникален номер в регистъра на АОП 9075201 


 Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор за ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Протокол 2018-03-29,  Договор; Техническо предложение; Ценово предложение; Списък персонал 2018-04-18

 Дата на публикуване 2018-03-13, 16:15   Уникален номер в регистъра на АОП 9073793


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: “Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа, квартал запад – гр.Ракитово, общ.Ракитово“ – първи етап: „реконструкция на довеждащ водопровод“ с дължина 1 346.60 л.м.“

Документация 1 , Документация 2 

Обява, Информация за удължаване на срока  2018-03-21,  Протокол  2018-03-29, Договор 2018-04-16, Техническо предложение, Ценово предложение 2018-04-18

Дата на публикуване 2018-03-13, 15:45   Уникален номер в регистъра на АОП 9073791


Допълнително водоснабдяване на община Ракитово - реконструкция вътрешна водопроводна мрежа 2 етап - главен колектор II - част от улица "Вела Пеева" /от о.т.351 до о.т.70/, в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Документация   ИнформацияОбява 2018-03-16,  Протокол 2018-03-22    Договор 2018-04-05

Дата на публикуване 2018-02-28, 10:45   Уникален номер в регистъра на АОП 9073375


Допълнително водоснабдяване на община Ракитово - реконструкция вътрешна водопроводна мрежа 4 етап - улица "Христо Смирненски" гр.Ракитово - клон 115, клон 124, клон 129 /част/, в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора. 

Документация    ИнформацияОбява 2018-03-16,  Протокол 2018-03-22     Договор 2018-04-05

Дата на публикуване 2018-02-28, 10:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9073374


Реконструкция водопроводна мрежа по ул."Васил Левски" гр.Ракитово, в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Документация 1 , Документация 2 , Документация 3 , Документация 4    

Протокол 2018-03-20    Договор 2018-04-05

Дата на публикуване 2018-02-28, 10:15   Уникален номер в регистъра на АОП 9073373


“Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа, квартал запад – гр.Ракитово, общ.Ракитово“ – първи етап: „реконструкция на довеждащ водопровод“ с дължина 1 346.60 л.м.“ 

Проект 1  Проект 2   Протокол 2018-03-09  Договор 2018-04-05

Дата на публикуване 2018-02-07, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9072798


Избор на изпълнител за изготвяне на проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Ракитово, за следните обекти:Обект 1: Изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП) за площад в УПИ XII- „за площад”, кв.55 по плана на гр.Ракитово;Обект 2: Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) –  Изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ XIV– „училище” в кв.55, в УПИ XIV – „за парк и озеленяване” в кв.55 по регулационен план на гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик. Изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП) в УПИ XIV - „за парк и озеленяване ”, кв.55 по плана на гр.Ракитово.,за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Протокол 2018-01-29, Договор 2018-02-19

Дата на публикуване 2018-01-18, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9072302


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ съгласно Договор №13/07/2/0/00617 от 05.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проект ул. Цепина, ул. Струма, ул. Мусала          

Проект ул. Тодор Тупаров 

Проект ул. Пейо Яворов, ул.Калинката,              

Протокол 2018-02-15;   Договор и документи към договора  2018-03-16

 Дата на публикуване 2018-01-05, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9072024


 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: “Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово – Пети етап, улица „Чепинец““.

Протокол 2017-11-13, Договор,  Документи по договора 2017-11-23

 Дата на публикуване 2017-11-02, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9069932


 Избор на изпълнител за изготвяне на проект за обект „Проектиране на многофункционална спортна площадка на открито“

Протокол 27.10.2017г. 2017-10-30, Договор 2017-11-20,  Ценово предложение, Техническо заданиеТехническо предложение 2017-11-22

 Дата на публикуване 2017-10-18, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9069419


“Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово – Пети етап, улица „Чепинец“

Протокол 27.10.2017г. 2017-10-30, Договор 2017-11-20,  Документи по договора 2017-11-22

Дата на публикуване 2017-10-11, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9069172


 

„Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2018г.“

Обява за удължаване на срока, Информация за удължаване на срока 2017-09-08, Протокол 2017-09-14,  Договор 2017-10-27

Дата на публикуване 2017-08-30, 15:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9067830


Доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2017г. до 30.04.2018г.“

Обява за удължаване на срока, Информация за удължаване на срока 2017-09-08 Протокол 2017-09-14, Договор 2017-09-27

Дата на публикуване 2017-08-30, 15:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9067827


 

 “Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово – ул.“Васил Левски“

 Документация, Обява, Информация за удължаване на срока 2017-09-13, Протокол 2017-09-25, Договор, Ценово предложение, Техническо предложение 1 ; 2 ; 3 ; 4  2017-10-06

Дата на публикуване 2017-08-28, 15:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9067730


“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Ракитово – част от средна зона – ул.“Вела Пеева“

Документация, Обява, Информация за удължаване на срока 2017-09-13,   Протокол 2017-09-25, Договор, Ценово предложение,Техническо предложение, Документи 2017-10-03

Дата на публикуване 2017-08-28, 15:30   Уникален номер в регистъра на АОП: 9067728


“Реконструкция външни водопроводи в местността „Дуковец“ до водоем в местността „Петела“ – сондаж – водоем населено място с.Дорково“

Документация, Обява, Информация за удължаване 2017-06-15, Протокол  2017-06-26 Договор,  Техническо предложение, Документи към техническото предложение   2017-07-20

Дата на публикуване 2017-05-30, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП: 9064782


“Реконструкция на водопроводните клонове на ул.“Цепина“ от О.Т.124 до О.Т.94 – гробищен парк; ул.“Струма“ от О.Т.95 до О.Т.97 и ул.“Мусала“ от О.Т. 96 до тупик“

Документация  2017-03-29  Информация за удължаване, Обява за обществена поръчка  2018-04-18 Протокол 2017-04-24,16:30  Договор, Документи към договора  2017-05-12, 13:30

Дата на публикуване 2017-03-29, 16:50   Уникален номер в регистъра на АОП: 9062819


“Реконструкция на водопроводните клонове на ул.“Пейо Яворов“, от О.Т.149 до О.Т.155; и ул.“Калинка“, от О.Т.148 до О.Т.149“

Документация  2017-03-29  Информация за удължаване, Обява за обществена поръчка 2018-04-18   Протокол 2017-04-24,15:30  Договор, Документи към договора  2017-05-12, 13:30

Дата на публикуване 2017-03-29, 16:45   Уникален номер в регистъра на АОП: 9062813


 Доставка на въглища за нуждите на община Ракитово

Протокол  2017-01-27,14:00                     

Обява, Информация за удължаване 2017-01-23, 09:00 Договор 2017-02-03, 14:15

Дата на публикуване 2017-01-13, 11:45   Уникален номер в регистъра на АОП: 9060614


„Доставка на пелети за нуждите за Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово“

Обява удължаване, Информация удължаване 2017-01-15, 11:45  Протокол 2017-01-19, 13:45  Договор 2017-01-27, 11:30

Дата на публикуване 2017-01-05, 11:45   Уникален номер в регистъра на АОП: 9060444


Доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за 2017г.

Обява, Информация 2016-12-19, 13:20 Протокол 2016-22-27, 16:00 Съобщение 2017-0113, 11:30

Дата на публикуване 2016-12-09, 11:10   Уникален номер в регистъра на АОП: 9059704


Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2017г.

Протокол 2016-12-19,11:45 Договор 2017-01-27, 11:30

Дата на публикуване 2016-12-09, 11:00   Уникален номер в регистъра на АОП: 9059701


Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Допълнително водоснабдяване община Ракитово: Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа IV етап - ул.“Георги Бенковски“ гр.Ракитово.

Вътр. водопр. мрежа- вертикален разрез - 3 ; Вътр. водопр. мрежа- вертикален разрез ; Вътр. водопр. мрежа- клон 139-140 ; Вътр. водопр. мрежа- надлъжен профил клон 139-140 ; Обяснителна записка - ул. Г.Бенковски

Протокол - 2016-10-28   Договор- 2016-11-02   Техническо предложение - 2016-11-02    Ценово предложение - 2016-11-02

Дата на публикуване 2016-10-11,15:40:10  Уникален номер в регистъра на АОП:


Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улица „Мел“ гр.Костандово, община Ракитово“

Документация 1   Документация 2  : Информация за удължаване на срока ; Обява - 2016-09-17 ; Протокол - 09/26/2016 ; Ценово предложение - 2016-09-28 ; Договор - 2016-09-28 ; Линеен график - 2016-10-05 ;Тех.Предложение - 2016-10-05 : Техн.Предложение-Мел 1 - 2016-10-05

Дата на публикуване 2016-08-31,15:49:10  Уникален номер в регистъра на АОП:


Избор на изпълнител за предоставяне на община Ракитово на услуги свързани с изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на необходимите документи, за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Ракитово - СУ “Климент Охридски“- гр. Ракитово“ 

Протокол - 2016-09-10 , 14:10  Договор - 2016-09-28

Дата на публикуване 2016-08-29,15:39:20  Уникален номер в регистъра на АОП:


Избор на изпълнител за предоставяне на община Ракитово на услуги свързани с изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на необходимите документи, за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“.

Протокол - 2016-09-09 , 14:00   Договор - 2016-09-28

Дата на публикуване 2016-08-29,15:42:20  Уникален номер в регистъра на АОП:


 Избор на изпълнител за предоставяне на община Ракитово на услуги свързани с изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на необходимите документи, за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект „Основен ремонт, реконструкция и доизграждане на общинска инфраструктура, гр. Ракитово с цел преустройство в комплекс за социални услуги за деца с увреждания, с ефективно използване на термоминералния ресурс на община Ракитово и благоустрояване (обновяване) на прилежащото пространство. Оборудване и обзавеждане“

Протокол - 2016-09-08,16:00   Съобщение 2016-11-24, 11:30

Дата на публикуване 2016-08-29,15:36:27  Уникален номер в регистъра на АОП:


 

Нагоре