ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ на  27.07.2020 г. от 13:00ч.бе проведена официална церемония „Първа копка“ с тържествен водосвет. На събитието присъстваха народният представител от 44-то НС г-н Димитър Гечев, областният управител на област Пазарджикг-н Стефан Мирев, кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, кметът на община Ракитово г-н Костадин Холянов, ръководителят на проекта и зам.-кмет на община Велинград г-жа Светла Томова, зам.-кметове и общински съветници от двете общини, представител на фирмата-изпълнител по строително-монтажните работи, представител на фирмата-изпълнител, осъществяваща строителен надзор, екипът за управление на проекта, представители на институции, на медии и на  общинските администрациина двете общини.

 

Проектът „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“стартира на 21.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C01с Министерството на околна среда и водите - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“  и е на обща стойност  9 673 936.00 лв., от които  6 079 841.39 лв.  /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  1 072 913.17 лв.   /15%/ от национално съфинансиране. Собственото финансиране, осигурено от общините Велинград и Ракитово, е 2 521 181.44 лв. Срокът за изпълнение на договора е 35 месеца

  

  

 

 

 

Прессъобщение

Проектът  „ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ беше представен на пресконференция на 27.07.2020г.  от 10:30ч. в сградата на община Велинград (Голяма заседателна зала). На събитието присъстваха народните представители от 44-то НС г-н Димитър Гечев и г-н Сергей Кичиков, кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, кметът на община Ракитово г-н Костадин Холянов, ръководителят на проекта и зам.-кмет на община Велинград г-жа Светла Томова, зам.-кметове и общински съветници от двете общини, представител на фирмата-изпълнител по строително-монтажните работи, представител на фирмата-изпълнител, осъществяваща строителен надзор, екипът за управление на проекта, представители на институции, на медии и на общинските администрации на двете общини.

     Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности.

     Проектът „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ стартира на 21.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C01 с Министерството на околна среда и водите - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 „ и е на обща стойност  9 673 936.00 лв., от които  6 079 841.39 лв.   /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  1 072 913.17лв.   /15%/ от национално съфинансиране. Собственото финансиране, осигурено от общините Велинград и Ракитово, е 2 521 181.44 лв. Срокът за изпълнение на договора е 35 месеца.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

  • Подготовка на проектно предложение
  • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП
  • Инженеринг – проектиране и строителство на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
  • Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор
  • Осъществяване на организация и управление на проекта
  • Осигуряване на мерки за информация и комуникация
  • Закупуване, доставка и монтаж на съдове за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, предназначени за многократно ползване за инсталация за компостиране, както и доставка на сметосъбираща и извозваща техника за инсталация за компостиране, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

 Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

  

   

 

 

Обява за свободно работно място за длъжността „Ръководител на клуб“ по Дейност 1- „Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин“ и Дейност 6 – Ръководител на клуб по „Знам и мога “ по проект BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C02 "За по-добър живот в община Ракитово", в ДГ  „Малина Тодорова“, гр. Ракитово, основна сграда, 4 ПГ „Звънче“ 2020-07-06

Обява за свободно работно място за длъжността „Ръководител на клуб“ по Дейност 1- „Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин“ и Дейност 6 – Ръководител на клуб по „Музика“ по проект BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C02 "За по-добър живот в община Ракитово", в ДГ  „Малина Тодорова“, гр. Ракитово, Барака 1, кв. „Запад“, 4 ПГ „Пролет“ 2020-06-15

Интерактивна платформа за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически произход и културна идентичност https://tsvetove.eu/, създадена по ПРОЕКТ "ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО" -

BG05M9OP001-2.018-0008-C01, финансиран от ОП „РЧР“ 2014-2020 г.

BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от ОП „НОИР“ 2014-2020 г. 2019-11-30

Работна среща по Проект Развитие на социалното предприемачество в община Ракитово, чрез създаване на социално предприятие за озеленяване 2019-09-02

Напредък по изпълнение на проект "Развитие на социалното предприемачество в община Ракитово чрез създаване на социално предприятие за озеленяване" 2019-05-31

Община Ракитово обявява подбор за три работни места на длъжност „Трудов медиатор - посредник” - код по НКПД: 3333 3003 2019-04-01

Документи за кандидатстване 2019-04-01  Списък на допуснати 2019-04-16 Протокол от интервю 2019-04-18

ПРОЕКТ "ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА РАКИТОВО" 2019-04-01

Договор за Безвъзмездна финансова помощ по Процедура: BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ “- КОМПОНЕНТ 1 2019-03-11

Напредък по изпълнение на проект "Развитие на социалното предприемачество в община Ракитово чрез създаване на социално предприятие за озеленяване" 2019-02-28

Покана за заключителна пресконференция 2018-11-12

Напредък по изпълнението на проект "Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово"към 31.10.2018 година

Напредък по изпълнението на проект"Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово"м.септември 2018 година

Напредък по изпълнението на Проект "Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово"м.август 2018 година

Покана за заключителна пресконференция по Проект "Интегрирани иновативни форми на соц.услуги в общ.Ракитово" - 19.09.2018 година

Напредък по изпълнение на Проект "Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово" към 31.07.2018 година

Напредък по изпълнение на Проект "Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово "към 30.06.2018 година

Напредък по изпълнение на проекта "Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово" към 31.05.2018 година

Напредък по изпълнение на проект "Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово" към 30.04.2018 година

Напредък по изпълнение на проект Интегрирани иновативни форми за социални услуги в община Ракитово м.Март 2018 г. - 2018-04-24

Напредък по изпълнение на проект Интегрирани иновативни форми за социални услуги в община Ракитово м.февруари 2018г - 2018-03-29

Напредък по проект Интегрирани иновативни форми на социални услуги в общ.Ракитово - 2018-01-31

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2018 г. 2018-02-21

Напредък по проект BG05M2OP001-3.002-0339 „Образователна интеграция в Община Ракитово” финансиран по ОП НОИР 2018-02-15

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - 2018-01-26

Напредък по изпълнението на Проект"Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово" към 31.12.2017 година

Напредък по изпълнението на Проект"Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово" към 30.11.2017 година

Напредък по изпълнението на Проект"Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово" към 31.10.2017 година

Обявление за набиране на персонал в Център за активно включване в община Ракитово по Проект "Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово" - 2017-10-04

Съобщение във връзка с НП „Оптимизация на училищната мрежа” за 2017 г., модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2017 г. 2017-09-15

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛИЦАТА ИДЕНТИФИЦИРАНИ В  СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ЦЕЛЕВИ  ГРУПИ  И  ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛНИ ПОМОЩНИЦИ ПО ПРОЕКТ ” ИНТЕГРИРАНИ ИНОВАТИВНИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РАКИТОВО ” С РЕГИСТРАЦИОНЕН № BG05M9OP001-2.005-0026-C01 - 2017-09-15

Обявление рехабилитатор, социален работник, психолог център за активно включване в общ. Ракитово

Обявление персонални помощници в Център за активно включване в общ. Ракитово

Обявление ръководител, технически асистент Център за активно включване в общ. Ракитово

Обява за провеждане на анкетно проучване по Проект"Интегрирани иновативни форми за социални услуги в община Ракитово"

Напредък по проект  BG 05M20P001-3.002-0339“-„Образователна интеграция в Община Ракитово“ финансиран по Оперативна програма “ Наука и образование за интелигентен растеж“.   2017-06-20

Заключителна конференция по Проект"Независим живот за гражданите на Ракитово" състояла се на 26.05.2017 година

Стартира Проект"Интегрирани иновативни форми на социални услуги в Община Ракитова"-16.05.2017 година

Напредък по изпълнението на Проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" към 30.04.2017 година

Напредък по проект Независим живот за гражданите на Ракитово към 31.12.2017 година

Напредък по изпълнението на Проект"Независим живот за гражданите на Ракитово" към 28.02.2017 година

Напредък по изпълнението на проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" към 31.01.2017 година

Напредък по изпълнението на проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" към 31.12.2016 година

Напредък по изпълнението на проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" към 30.11.2016 година

Напредък по изпълнението на проект "Независим живот за гражданите на Ракитово " към 31.10.2016 година

Напредък по изпълнението на проект"Независим живот за гражданите на Ракитово" към 30 септември 2016 година

Напредък по Проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" месец август -2016 година

Напредък по Проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" месец юли -2016 година

Напредък по Проект"Независим живот за гражданите на Ракитово " към 30.06.2016 година

Напредък по Проект "Независим живот за гражданите на Ракитово " към 31.05.2016 година

Прессъобщение по Проект Независим живот за гражданите на Ракитово към 30.04.2016 година

Напредък по Проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" към 31.03.2016 год. - 31.03.2016

Напредък по Проект "Нови възможности за грижа " към 29.02.2016 година - 29.02.2016

Напредък по Проект Независим живот за гражданите на Ракитово към 29.02.2016 година - 2016-02-29

Напредък по Проект "Нови възможности за грижа" към 31.01.2016 година


От 01.03.2016 година до 11.03.2016 година започва нов прием на документи за преки доставчици и потребители на услугите"социален асистент ", "домашен помощник" по Проект "Независим живот за гражданите на Ракитово".

Покана за набиране на доставчици на услугите СА и ДП

Покана за набиране на ползватели на услугите СА и ДП

Приема на документи ще се извършва във Фронт офиса на Община Ракитово ул"Иван Клинчаров " №57
 
Координатор проект : Светлана Баева Публикувано на 2016-02-23

Информация по проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" - 2016-01-31

Напредък по Проект "Независим живот за гражданите на Ракитово" период 01 .12. 2015 г.-31.12.2015 г. - 2016-01-29

Покана за набиране на медицински специалисти "медицинска сестра", "медицински фелдшер "- Проект"Нови възможности за грижа" - 2016-01-22 , 14:16:48

Проект "Приеми ме 2015" - съобщение

Напредък по изпълнението на проект "Нови възможности за грижа" - 2015-12-30

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

Покана за набиране на кандидати по проекта "Независим живот" - 2015-11-17

Община Ракитово кандидатства по ОПРЧР-2014-2020 с проект по процедура "Независим живот"

ПРОЕКТ: „Създаване на устойчиви механизми за овластяване на уязвими групи в сферата на ръчното творчество" - 2015-04-17

Покана - Община Ракитово,обявява набиране на кандидати за ползване на социални услуги по договор за безвъзмездна финансова помощ 2015-03-27

Проект "Подобряване на процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на Община Ракитово"

Покана - пресконференция

Общински план за развитие - покана

Общински план за развитие - фокус групи

Заключителна работна среща по проект "Помощ в дома"

Заключителна кръгла маса по проект „Община Ракитово за организационно развитие“

"Въпросници по проект "Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово""

Заключителна конференция по проект "Помощ в дома"

"Покана и програма за заключителна конференция по проект "Помощ в дома".

"Проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”"

Пресконференция по проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”

"Пресконференция по проект „Община Ракитово за организационно развитие”"

Пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения”

Пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения”

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие на Община Ракитово с помощта на надграждащи обучения”

"Помощ в дома"-информация месец януари 2014г.

"Помощ в дома"-информация месец декември

"Помощ в дома" - информация 29.11.2013 година

"Покана за доставчици на услугата "личен асистент"

"Покана за ползватели на услугата "личен асистент"

"Помощ в дома"-информация - 30.10.2013 г.

Проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Ракитово”

"Помощ в дома"-информация - 27.09.2013 г.

"Помощ в дома"-Обучение, 29.08.2013 г.

"Помощ в дома" - информация-29.07.2013 г.

Проект по ОП "Административен капацитет" - 07.03.2013 година

Покана 1 Покана 2 Покана 3 Покана 4

 

Проект - "Помощ в дома"

04.02.2013 година

"Помощ в дома-ПОКАНИ"

04.02.2013 година

"Помощ в дома -Информация"

11.02.2013 година

Помощ в дома-изпълнение на дейности - 27.03.2013 g

" Помощ в дома - изпълнение на дейности- 28.06.2013 г."

Препоръка за кандидат-приемен родител

Стартира приема на заявления на кандидат-приемни родители

Декларация данни

Декларация по чл. 32 от Закона за закрила на детето

"Информирани и здрави”

"И аз имам семейство"

И аз имам семейство

Концепция за развитие на туризма

Нагоре