Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в Община Ракитово

Вътрешни правила за административно-наказателно производство

Статут на вътрешния одит в Община Ракитово

Устройствен правилник на общинска администрация Ракитово

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Ракитово

Вътрешни правила за вписване и заличаване на данни в Регистъра на информационните ресурси за  Община Ракитово

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Ракитово

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване

Процедури за архивиране и възстановяване на данни в Община Ракитово

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в община Ракитово

Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация Ракитово

Вътрешни правила за работната заплата на служителите в звената към община Ракитово

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения от община Ракитово чрез системата за сигурно електронно връчване

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация – Ракитово

Процедурата за докладване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Ракитово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре