Опростяване на изискванията за представяне на официални документи в страните от Европейския съюз

От 16 февруари 2019 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на граждани, чрез опростяване на изискванията за предоставяне на някои официални документи в Европейския съюз.

Регламент (ЕС) 2016/1191 има за цел да намали бюрокрацията и разходите за гражданите, когато те трябва да представят документ в държава членка на ЕС, издаден от друга държава от Евросъюза.

На гражданите, които живеят в държава от ЕС, различна от Република България, често им се налага да представят публичен документ на органите на държавата на ЕС, в която живеят или обратно да представят документ в България издаден от държава членка. До момента документите които се представяха в Република България издадени от държава от ЕС, трябваше да получат печат за автентичност (т. нар. апостил), от гражданите се изискваше също да представят заверено копие и превод на публичния си документ.

В обхвата на регламента попадат официални документи, които се отнасят до факти, свързани с гражданското състояние като:

 • раждане
 • човек е жив
 • смърт
 • име
 • брак, включително способността да се омъжи и семейно положение
 • развод, законна раздяла или унищожаване на брака
 • регистрирано партньорство и статут на регистрирано партньорство
 • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство
 • бащинство
 • осиновяване

Това означава, че след 16 февруари 2019г. публични документи, като например удостоверение за раждане, акт за брак, съдебно решение и техните заверени копия, издадени от властите на държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от властите на друга държава от ЕС, без да е необходимо да се поставя печат за автентичност (апостил).

Регламентът премахва задължението на гражданите да предоставят едновременно оригинален публичен документ и неговото заверено копие. Когато държава от ЕС разрешава представянето на заверено копие на публичен документ вместо оригинала, органите на тази държава от ЕС трябва да приемат заверено копие, направено в държавата на ЕС, където е издаден публичният документ.

Под публични документи се разбират документи, издадени от публичен орган, като: документи, произхождащи от съд или служител на съда; административни документи; нотариални актове; официални сертификати, поставени върху лични документи; дипломатически и консулски документи.

Отпада задължението на гражданите да предоставят превод на публичния си документ, те могат да поискат от властите многоезичен стандартен формуляр, достъпен на всички езици на ЕС. Многоезичният формуляр се прикрепя към основния документ, за да се избегнат изискванията за превод. Така получаващият орган може само да изисква превод на документа при изключителни обстоятелства.

Тъй като не всички многоезични стандартни формуляри се издават във всички страни от ЕС, гражданите могат да проверят кои форми се издават в България и в интересуващата ги страна от еврозоната на адрес: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/EN/public_documents_forms.

Въпреки опростените изисквания, регламентът въвежда предпазни мерки срещу измами. Публичният орган, пред който е представен документа при основателно съмнение относно автентичността му, може да го провери. Това става пред издаващия орган на другата страна на ЕС и чрез съществуваща ИТ информационна система за вътрешния пазар или IMI.

Признаването на правните последици от публичен документ все още остава да се урежда от националното законодателство на държавата на ЕС, в която гражданинът представя документа. При прилагането на националното си законодателство обаче страните от ЕС трябва да спазват правото на Европейския съюз, включително съдебната практика на Съда на Европейския съюз, относно свободното движение на граждани в рамките на Европейския съюз.

 

Административни услуги по гражданско състояние

 

Наименование на услугата:

2033: Възстановяване или промяна на име

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 19а и Инструкция № 1 от 22.06.2001г. за прилагане на чл.19а от ЗГР

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Нотариално заверено заявление /по образец/;

2. Документи за самоличност;

3. Копие от акта за раждане или акт за граждански брак /осигурява се служебно/

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

2000 : Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданснско състояние  е-услуга 

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние,подписана на 08.09.1976г. във Виена - чл.1; чл.8

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно

2.Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

Наименование на услугата:

 2016 : Издаване на удостоверение за наследници  е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.2; ЗМДТ - чл. 110, ал.1; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 9 - 12; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно

2. Искане за издаване на удостоверение за наследници от пряк наследник / пълномощник (образец);

Срок на извършване: до 5 раб. дни

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

 2108 : Издаване на удостоверение за правно ограничение е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

 Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 .Закон за местните данъци и такси-чл. 110 , ал.1 т.12. Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г.Наредба за условията и реда  за кандидатстване и подбор и утвърждаване на приемни семейства  и настаняване на деца в тях - чл.8 ал.1 т.2. Наредба №РД- 02-20-6 от 24.04.2012 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 5,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

Наименование на услугата:

 2109 : Издаване на удостоверение за семейно положение е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.13; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

 2075 : Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.12; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.14; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

2036: Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т. 1 във връзка с чл.5, т.2; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.7;Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.15; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН / по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

 2391: Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК/Приемане на отчет на настойника

Правно основание/ нормативни документи/:

Семеен кодекс - чл. 153, чл. 171, чл. 173, ал.2 и чл.174, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец и декларации по образец (за попечител; за настойник, за зам. настойник, за зам. попечител и съветници);
 2. Съдебно решение/Заповед за настаняване;
 3. Лични документи;
 4. Удостоверение за съдимост;
 5. Списък на имуществото.

Забележка: Документите по т. 2, 3, 4, 5 се конкретизират при подаване на заявлението, според случая.

Срок на извършване: до 30 раб. дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

2092 : Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал. 1, т.2; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 18; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

2017: Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация -чл.24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; чл.110, ал.1, т.6 и т.11 от ЗМДТ; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.20; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.

3. Официален документ, от който да се видят личните данни и семейното положение на чуждия гражданин.

4. Писмено съгласие за вписване на личните данни на чуждия гражданин в удостоверението в свободен текст.

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 10,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

 2073:Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България е-услуга 

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 21; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2.Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

3.Данни за чуждестранния гражданин - по паспорт;

4.Декларация /по образец/.

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 10,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

2128: Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран такъв/ Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98 във вр. с чл. 5, т.3, чл.106, ал. 1, т.1 от ЗМДТ - чл.110, ал.1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.12 г. за издаване на удостоверения въз основа на РН - чл.22 и чл. 24; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено изрично пълномощно;

2. Заявление за постоянен адрес /по образец/ или Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

3. Документ за собственост или декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР /по образец/;

Срок на извършване: веднага

Цена: 1,00лв. за издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

2,00лв. за удостоверение за промени на постоянен адрес

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

2107 : Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран такъв/ Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.96 и 99 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23 и чл. 25; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено изрично пълномощно;

2. Адресна карта за настоящ адрес /по образец/ или Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

3. Документ за собственост/ декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР /по образец/

Срок на извършване: веднага

Цена: 1,00лв. за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

2,00лв. за удостоверение за промени на настоящ адрес

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

  

Наименование на услугата:

 2057 :Издаване на удостоверение за родените от майката деца  е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 във вр. със Закона за семейните помощи за деца - чл.6; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.12г. за издаване на удостоверение въз основа на РН, Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

2052: Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал.6 и чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Препис или извлечение от акт за раждане, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданското състояние;
 2. Съдебно решение
 3. Документ за самоличност на родителите/ Нотариално заверено пълномощно; образец;

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Център за информация и услуги

Забележка: Удостоверението се издава само веднъж

 

Наименование на услугата:

 2080 : Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл.70, ал.1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

2. Заявление по /образец ; образец/ - попълва се за актове, които са съставени в страни извън ЕС;

3. Заверен и легализиран Акт по гражданско състояние.

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата не се таксува

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

 2132 : Промяна в актовете за гражданско състояние е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.74 и чл.76; ЗМДТ - чл.110, ал.2, т.4 и т.7; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

2.Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

3.Съдебно удостоверение / Решение на съд;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

 2076: Издаване на удостоверение за раждане – дубликат е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал.1, т.4

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица//;
 3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;
 4. Постъпило по служебен път искане /без т.1, т.2, т.3/

Срок на извършване: издава се веднага

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

1999 : Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак /за справка/;
 3. Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК;/по образец/
 4. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК;
 5. Декларация по чл.9, ал.1, т. 3 от СК;/по образец/
 6. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения /по образец/ или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл.9, ал.2 от СК.

Срок на извършване: удостоверението се получава в момента на сключване на брака

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

 2037: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.2 във връзка с чл. 40, ал.1, изр.трето; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление /по образец/;

2. Документ за самоличност ;

3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

4.Постъпило по служебен път искане /без т.1, т.2, т.3/.

Срок на извършване: издава се веднага

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

 2019 : Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Съобщение за смърт /Документи от чужбина за настъпила смърт/ Съдебно решение;

2. Документ за самоличност на приносителя /пряк наследник/

3. Документ за самоличност на починалото лице

4. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок на извършване: не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

 2034 : Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.4; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление /по образец/;

2. Документ за самоличност на пряк наследник/нотариално заверено пълномощно.

Срок на извършване: издава се веднага

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

 2038: Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние / акт за раждане, акт за смърт/ е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.4 и чл.24, ал.1, Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление /по образец/

2. Документи за самоличност или нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

2110 : Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и др.; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.11; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане по образец

2. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

3. Издадения документ по гражданска регистрация или гражданско състояние

Срок на извършване: веднага

Цена: 5,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

 2138: Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация-чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2; ЗМДТ-чл. 110, ал.1, т. 12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.19; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по /образец/;

2. Документи за самоличност/Нотариално заверено пълномощно;

3. Уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване;

4. Решение на Държавната Агенция за Бежанците при Министерски съвет;

Срок на извършване: 7 дни

Цена: за постоянно пребиваващ чужденец-30,00лв.;

за лице, придобило българско гражданство-10,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

2039 : Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал1, т.1; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.13; Наредба на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство чл.15, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

2. Заявление по образец.

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

2020: Издаване на заверен препис или копие от лична регистрационна карта или страница от семейния регистър на населението е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл. 102, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.13 от ЗМДТ; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване удостоверение от РН /по образец/

2. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 1,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

 2040: Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Семеен кодекс - чл.19, ал.2 и 3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документ за самоличност/Нотариално заверено пълномощно;

2. Заявление /по образец/;

3. Декларация за разделност / Удостоверение от Нотариус за сключен брачен договор.

Срок на извършване: до 3 дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

2053: Припознаване на дете

Правно основание/ нормативни документи/:

Семеен кодекс - чл.65

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Документи за самоличност;
 2. Нотариално заверена декларация за припознаване /образец/;

Срок на извършване: от 1 до 90 дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

2058: Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Граждански процесуален кодекс - чл.431, ал. 3 и 4

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Писмо от съдебен изпълнител;

2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 дни

Цена: съвпада с цената на административната услуга определена по Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

 2390: Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба №1 от 1999 за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство - чл.15, ал.3 във връзка с ал.1; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документ за самоличност /Нотариално заверено пълномощно; копие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя; официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава;

2. Молба по /образец/ на Министерството на правосъдието;

3. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова; Копие от паспорт;

4. Препис от акт за смърт, ако лицето е починало в чужбина и няма съставен акт за смърт в РБългария; Препис-извлечение от акт за раждане, ако лицето е родено в чужбина и няма съставен акт в РБългария;

5. Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – за лицата от небългарски произход;

6. 2 бр. снимки;

7. Платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието;

Срок на извършване: до 1 месец

Цена: 10,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

1994 :Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Правно основание/ нормативни документи/:

Граждански процесуален кодекс - чл. 621; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на Община Ракитово;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Молба по чл.118, ал. 1 от КМЧП по образец;

2. Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно;

3. Легализиран и заверен препис от съдебно решение / друг административен документ от чужбина;

4. Нотариално заверена Декларация по чл. 117 от КМЧП;

5. Копие от чужд документ за самоличност;

6. Нотариално заверена декларация за име след развод;

7. Други удостоверителни документи;

Срок на извършване: до 14 дни

Цена: 30,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.89, чл. 101 ал.4; чл.110 от ЗМДТ;

Ръководство за поддържане на класификаторите за АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ-ЕСГРАОН,

Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на Община Ракитово;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

2. Заявление по образец;

3. Документ за собственост;

Срок на извършване: до 3 дни

Цена: 5,00 лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

Нагоре