АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

 

 1. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБЕКТ:
  Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава Заявление-декларация (по образец), с приложени към него документи, съгласно ЗТ, за категоризиране на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи и получава издадената категорийна символика за обекта от служителите в отдел „ЕОССД“ в съответната  администрация.
 2. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ /ОЕККТО/
  Извършва последващо администриране на процедурите по категоризиране от кмета на община Ракитово на туристически обекти – места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, находящи се на територията на община Ракитово.


АДРЕС И ТЕЛЕФОН
гр. Ракитово, ул.“Иван Клинчаров“ №57

Експерти: 03542/ 20-44

 

 1. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА:

         ПРОЦЕДУРА ПО КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ

         АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ТУРИЗМА

         Административните услуги в туризма са част от дейността на отдел „ЕОССД“.

Служителите от отдела осъществяват администрирането на процедурите по категоризиране на туристически обекти (от кмета на Община Ракитово), както и регистрирането на стаи за гости и апартаменти за гости, находящи се на територията на община Ракитово.

         Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на  общинска администрация, на чиято територия се намира туристическия обект и получава издадената категорийна символика за обекта от служителите в отдел „ЕОССД“ в съответната администрация.

         Лицето, което ще извършва настаняване в места за настаняване клас „В” („стаи за гости” или „апартаменти за гости”), или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация за регистрация (по образец) в деловодството на  общинска администрация, на чиято територия се намира обекта и получава издаденото удостоверение за регистрация .

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за туризма

НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

Тарифа такси по ЗТ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

Изтегляне на заявлението

 

ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

Изтегляне на заявлението

 

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАЯ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ

 

Изтегляне на заявлението

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

 

Изтегляне на заявлението

 

КАТЕГОРИЗИРАНЕ

Категоризиране на туристически обекти (места за настаняване и заведения за хранене и развлечения)

Изисквания и условия:
(1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

 1. към заявление-декларацията се прилагат:
  а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  б) документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
  в) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

(2) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

 1. към заявление-декларацията се прилагат:
  а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
  б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
  в) документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност – при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“.

 

        Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище.

Процедура: Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на общинска администрация, на чиято територия се намира туристическия обект.
Общинската експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, се произнася с мотивирано предложение до кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.

*В случай че ОЕККТО констатира непълнота или нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Срокът за разглеждане на документите спира да тече до датата на отстраняването им.

*Ако в указания срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите, те не бъдат отстранени, кметът на общината със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

Със заповед на кмета е създадена Експертна работна група. Експертната работна група се състои от председател и членове. Проверките на място се извършват от експертната работна група в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателят на експертната работна група в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвя доклад до ОЕККТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета по предложение на ОЕКК.

На категоризираните туристически обекти се издава унифицирана категорийна символика, включваща удостоверение и табела. В 14-дневен срок от датата на заповедта на кмета на общината за определяне на категория на обекта се издава категорийната символика. Срокът на издаденото удостоверение на туристическите обекти е 5 години.

 

 *Не подлежат на категоризиране по този закон:
1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КЕТОГИРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБЕКТ

Начин на заявяване на услугата:
Чрез деловодството на  администрацията по местонахождение на обекта се подава заявление-декларация за прекратяване на категорията на обекта.

Условия за прекратяване на категория:
(1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:
1. с изтичането на срока на определената категория;
2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението;
3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
4. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването ѝ, а за сезонните обекти – в едномесечен срок;
5. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;
6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;
7. при промяна на вида на туристическия обект;
8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;
9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;
10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал.1 и 6 от Закон за туризма.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 10 категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закон за туризма.

 

Такса за прекратяване на категорията не се дължи.

 

ПОДНОВЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Начин на заявяване на услугата:
Чрез деловодството на администрацията по местонахождение на обекта се подава заявление-декларация за подновяване на категорията на обекта.

Закон за туризма ( Обн. – ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.), въвежда срок на издаденото удостоверение за определяне на категорията на туристическите обекти – 5 години.

Процедура:
Във връзка с подновяването на категорията на обектите, подлежащи на категоризиране по Закона за туризма и подзаконовата Наредба, е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок, лицето, извършващо дейност в обекта да  подаде чрез общинска администрация (по местонахождение на туристическия обект), заявление – декларация за потвърждаване или за получаване на категория, различна от определената му до момента.
Лицето дължи такса за извършване на проверка на място в туристическия обект, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.).
В случай че съответното лице не предприеме действията в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130 от Закон за туризма.

Служители на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок, то срокът на досегашната категория на обекта се продължава или се определя нова категория за нов 5-годишен срок.
За определената категория на обекта се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.
В случай на промяна на категорията на обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.

        Ако след първоначалната категоризация на даден туристически обект са направени промени в обстоятелствата (например: променил се е собственикът или лицето, извършващо дейност в обекта), то удостоверението, издадено при тази промяна, е валидно до изтичане на срока, вписан на първоначалната категоризация.

Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти е регламентирано в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма и е следвало да бъде извършена както следва:
1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

Лицата, извършващи дейност в категоризираните през 2012г. (както и тези до 26.03.2013 г.) туристически обекти, е трябвало да предприемат действия и за заявяване на подновяване на категорията на обектите до края на 2019 г.

 

Изтегляне на заявлението

 

 

ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Заявяване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект
Изисквания и условия:

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистъра, са длъжни да заявят писмено чрез  общинска администрация по местонахождение на туристическия обект, промяната в едномесечен срок от настъпването й.

Процедура:
1. При промяна на собствеността върху категоризирани места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене или при промяна на собствеността върху сертифицирани обекти лицето, придобило собствеността, подава заявление по образец и изискуемите документи до съответния категоризиращ орган за отразяване на променените обстоятелства в съответните регистри.

(2) При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирани и сертифицирани туристически обекти по ал. 1, лицето, което ще извършва дейност, подава заявление по образец и изискуемите документи до съответния категоризиращ или сертифициращ орган за отразяване на променените обстоятелства в съответните регистри.

*В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

*Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

При промяна на вписаните обстоятелства в регистрите вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването ѝ.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 75 от 2016 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна..

Такси:
За вписване на настъпили промени в обстоятелства за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти се събира такса в размер на 150 лв.
Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.

Изтегляне на заявлението

 

ХОТЕЛИЕРСТВО - ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

                                                             / ЕСТИ /

Обща информация:

Съгласно:
Чл. 116 от Закон за туризма:
Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста.

Регистърът се води:

 1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
 2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление.

Данък

С туристически данък се облагат нощувките в местата за настаняване. Дължимият данък за календарния месец се определя като броят на реализираните нощувки се умножи по размера на данъка за съответната категория.

Внася се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките.

УВЕДОМЛЕНИЕ

До лицата, извършващи дейност „хотелиерство“ съгл. чл. 113 от Закон за туризма

в местата за настаняване

на територията на община Ракитово

        

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          С настоящото писмо Община Ракитово Ви информира за следното:

          Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерство на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност хотелиерство в местата за настаняване.

          Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, вкл. физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закон за туризма.

         Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg  за създаване на потребителски профил на негов представител.  Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).

         Осигурена е и възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ  за изпробване на функционалностите на системата. Подадените в тестова среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. Достъпът до нея става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване на адрес https://estitest.tourism.government.bg. Препоръчително е хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на функционалностите на системата в тестова среда, както и да се запознаят с видео инструкциите за работа със системата (http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya-0)

            За да подава данни през системата лицето като потребител е необходимо да   има валидно потребителско име, адрес на електронна поща и парола или чрез валидно удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП).

            След създаването на потребителски профил и вход в системата, начините за подаване на информация за реализирани нощувки към системата са три:

 1. Чрез система регистър на настаняванията (СРН) – централизирана информационна система, достъпна чрез публично уеб базирано приложение съгл. чл. 116, ал. 2, т. 1 от ЗТ, при която хотелиерите регистрират туристите онлайн в деня на настаняването (за хотелиери, които не разполагат със собствена система за регистрация, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление)
 2. Чрез качване на файл във формат EXCEL, по образец от страницата на Министерство на туризма (http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/obrazec-na-registur-na-nastanenite-turisti) за вписване на настанените лица (за потребители, които не желаят да ползват СРН или не разполагат със собствена информационна система за регистриране на туристи). Този файл може да бъде зареждан през уеб страницата на системата, като данните се извличат автоматизирано от него.
 3. Чрез качване на CSV файл, за обекти, които разполагат с готови продукти за поддържане на регистрите за настанените лица (собствена хотелска система). Производителят на продукта може да предостави информацията в CSV –формат и да се зарежда автоматично в ЕСТИ. ЕСТИ извлича данните от файла и ги визуализира в табличен вид. Системата валидира и съхранява подадените данни за реализирани нощувки в съответното място за настаняване.

            Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закон за туризма съдържанието на данните в регистъра за настанени туристи е определено със заповед на Министъра на туризма от 11.06.2019 г. и обявено на страницата на министерството на адрес: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/zapoved-za-opredelyane-na-sudurzhanieto-na

 Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста.

             Важно: от 01.10.2019 г. се преустановява подаването на месечни справки-декларации по досега съществуващите начини.

             В изпълнение на горното, следва да имате предвид разпоредбата на чл. 213 от Глава седемнадесета „Административнонаказателни разпоредби“ от действащия Закон за туризма, съгласно която:

 

(1) На хотелиер, който не води регистър на настанените туристи по чл. 116, ал. 1, се налага глоба в размер 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер 7000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 4000 лв., съответно имуществена санкция в размер 14 000 лв.

(3) На хотелиер, който не води регистъра по ал. 1 съгласно изискванията на чл. 116, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

(4) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер от 200 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

(5) На хотелиер, който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в Единната система за туристическа информация, се налага глоба в размер 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер 5000 лв.

(6) При повторно нарушение по ал. 5 се налага глоба в размер 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер 10 000 лв.

 

 

СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване може да бъде спряно по заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

Заявлението се подава до съответния категоризиращ орган- кмета на Община Ракитово или Министъра на туризма.

Срокът на спиране на действието на удостоверението не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец.

Причините и срокът, за който се иска спирането, се посочват в заявлението.

Срокът на спирането на действието на удостоверението за категория се отразява в Националния туристически регистър.

За периода на спиране на действието на удостоверението за категория съответното лице няма право да извършва дейност в обекта.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА КАТЕГОРИЯ

Процедура

Дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект –места за настаняване (клас А и клас Б) и заведения за хранене и развлечения се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение, подадено от съответните титуляри на изгубените документи.

Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване.

Такси

За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса в размер на 100 лв.

 

Издаване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената

Процедура

За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се подава заявление, от лицето извършващо дейност хотелиерство или ресторантьорство и документ за платена такса.

Такси

За издаване на нова табела от категорийната символика за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се заплаща такса в размер на 50 лв.

Наименование на услугата:

Издаване на разрешение за удължено работно време след 22:00 часа зимно часово време и след 23:00 часа лятно часово време

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба № 1 за обществения ред в община Ракитово – чл. 18 ал. 2 и 3

Необходими за изпълнение на услугата документи: Заявление за удължено работно време

 1. Удостоверение за вписване в търговския регистър - осигурява се служебно;
 2. Становище от ОД на МВР /оригинал/ - последен документ - осигурява се служебно;
 3. Протокол от РИОКОЗ или акредитирана лаборатория за измерено ниво на шума на заведенията за хранене и развлечения /оригинал/
 4. Служебна бележка от кметството, за обекти в селата/оригинал/ осигурява се служебно;
 5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта / Разрешение за ползване /-само за некатегоризирани обекти;
 6. Документ за собственост или договор за наем;
 7. Удостоверение за регистрация на търговския обект в „РИОКОЗ”-само за некатегоризирани обекти;
 8. Сертификат за пожарна безопасност;
 9. Удостоверение или заповед за категоризация/за заведенията за хранене и развлечения - осигурява се служебно;
 10. Нотариално заверено съгласие от всички собственици на жилища в сградата, намираща се на етажите под обекта и до третия етаж над него включително/за обекти, които са в жилищни сгради/
 11. Документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на финансови задължения към Община Ракитово.

Такси:

Не се заплаща такса

Място за издаване: ет. 2 ст. 210

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • МОЛБА
 • ДЕКЛАРАЦИЯ - чл.45 а от ЗОС

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ : 90 ДНИ

ТАКСА: Безплатно

 • ОСНОВАНИЕ: Наредба за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд чл.45 а от ЗОС
 • Заявление

 

ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

 • Документ доказващ собствеността

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: Безплатно

Основание: чл.58 от ЗОС

Заявление

 

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

Необходими документи: Заявление

 1. Заповед и договор за учредено право на строеж /нотариален акт/;
 2. Актуална скица на имота по действащия регулационен план на населеното място или по кадастрална карта;
 3. Описателно удостоверение за закупуване на имота, издадено от дирекция „са” /удостоверение за завършеност/законност на сградата;
 4. Документ за учредено право на строеж на роднини по права линия и удостоверение за наследници /при необходимост/;
 5. Копие от одобрената архитектурна част на проекта;
 6. Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строеж;
 7. Копие от лична карта;
 8. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица, или данни за ЕИК.

 

Срок за изпълнение: 3 месеца

Такса: Безплатно

Основание: чл.35 ал.3 от ЗОС

 

Предоставяне на пасища, мери и ливади за инсивидуално ползване 

 • ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – ЧЛ.37 И
 • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление /по образец/

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект №……..регистриран в Интегрирана информационна система  на БАБХ – Приложение 1/по образец/

Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – Приложение 2 /по образец/

 • СРОК ЗА ИЗВАРШВАНЕ : СЪГЛАСНО ЗАКОНА.
 • ТАКСА: НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
 • МЯСТО НА ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: Център за информация и услуги

 

Необходими документи

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕКРАТЕНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО, НА осн. чл.137, ал.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Нагоре