Профил на купувача >> Публично състезание 


Закупуване на употребяван сметосъбирач и сметоизвозващ автомобил за нуждите на изкуството Дорково

Решение за изменение 2020-07-01  Протокол 2020-07-31, Съобщение 2020-10-19, Протокол 23.09.2020г. , Протокол 23.10.2020г . , Решение 2020-1026, Обявление за възложена поръчка 2021-03-09

Договор 2021-03-09 Обявление за приключен договор 2022-02-23

Дата на публикуване: 2020-06-09, 15:00 Внесен номер в регистъра на АОП: 981441


Изберете изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Завършване на вътрешна водопроводна мрежа гр.Ракитово - част от Средна зона“

Проект 1 частПроект 2 част 

Протокол 2020-09-02, Съобщение 2020-09-11 Протокол 11.09.2020г. , Протокол 16.09.2020г ., Решение 2020-09-16, Договор-Пътстрой ,Договор подизпълнител-Екодин, Договор подизпълнител-Делчев инженеринг,Обявяване за възложена поръчка 2020-10-19 Обявление за приключен договор 2022-02-23

Дата на публикуване: 2020-06-05, 15:00 Внесен номер в регистъра на АОП: 980938


Изберете изпълнител за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ракитово 

Протокол 2020-07-15, Съобщение 2020-08-07,  Протокол , Протокол , Решение 2020-09-03, Съобщение 2020-09-28,   Решение  2020-10-26, Съобщение 2020-11-18 Договор 2020-12-17 Обявление за възложена поръчка 2020-12-17  Обявление за приключване на договор 2021-03-12

Дата на публикуване: 2020-06-05, 10:00 Внесен номер в регистъра на АОП: 980753


 

Изберете изпълнител за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ракитово

Протокол  2019-07-16 Съобщение  2019-07-25 Решение  2019-07-31  Протокол 2  2019-07-31 Протокол 3  2019-07-31 Решение 2019-08-26 Договор  2019-09-30 Обявление за възложена поръчка  2019- 09-30, 

Дата на публикуване: 2019-06-25, 14:00 Внесен номер в регистъра на АОП: 918310


 

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица„ Васил Левски “в това число и на водопроводна мрежа към същата гр.Ракитово, общ.Ракитово“

Васил Левски 1 ,  Васил Левски 2 

Протокол 2019-03-29, Съобщение 2019-04-15, Проткол 12.04.2019 ; Протокол 19.04.2019  ; Решение  2019-04-19; Договор 2019-05-22  Договор за подизпълнител  2019-05-22 Обявление 2019-05-22  Обявление за приключен договор 2020-05-08

Дата на публикуване: 2019-02-28, 14:00 Внесен номер в регистъра на АОП: 898043


Изберете изпълнител за доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Ракитово по обособени позиции.

Обособена позиция №1: Доставка на хляб за детските и социални заведения на територията на община Ракитово.

Договор, Обявление,  Ценово предложение, Техническо предложение,  Техническа спецификация  2019-06-10 ,  Обявление за приключен договор 2020-11-16

Обособена позиция №2: Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на територията на община Ракитово.

Протокол 2019-03-29, Съобщение  2019-04-15, Протокол15.04.2019г .,  Протокол19.04.2019г , Решение 2019-05-03

Договор , Обявление , Ценово предложение , Техническо предложение , Техническа спецификация 2019-05-29, Обявление за приключен договор 2020-11-16

Дата на публикуване: 2019-02-19, 11:00 Внесен номер в регистъра на АОП: 895328


Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ № 62004.4.284 на територията на гр. Ракитово, община Ракитово"

Проект 1 част , Проект 2 част   Разрешение за строеж 2018-10-16

Разяснение 1 , Количествена сметка 2018-10-22, Разяснение 2  2018-10-26, Разяснение 3    2018-11-09,  Съобщение за обжалване 2018-12-06, Съобщение за прекратяване 2018-12-06,  Съобщение 2019-02- 13,  Съобщение   2019-02-26, Протокол от 23.11.2018г. , Протокол от 01.03.2019г. , Решение  2019-03-05, Договор , Обявление 2019-04-12

Дата на публикуване: 2018-10-16, 16:00 Внесен номер в регистъра на АОП: 873390


 

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ракитово

Протокол 2018-06-08, Съобщение 2018-07-05,   Протокол от 05.10.2018г. , Протокол от 10.07.2018г. Решение 2018-07-11, Решение 2018-08-07, Договор и документи по договора , Обявление приключен договор 2019-12-11

Дата на публикуване: 17.05.2018, 16:00 Импортен номер в регистъра на АОП:  847449


Изберете изпълнител за доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Ракитово по обособени позиции.

Обособена позиция №1: Доставка на хляб за детските и социални заведения на територията на община Ракитово.

Обособена позиция №2: Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Ракитово.

Протокол 2018-04-18,  Съобщение 2018-05-02, Протокол 02.05.2018г. ; Протокол 08.05.2018г. ; Решение 2018-05-11, Договор позиция №1 ,  Договор позиция №2 , Обявяване за възложена поръчка  2018-05-30 Обявяване за приключен договор за доставка на хляб  2019-07-10 Обявяване  за приключен договор за доставка на хранителни продукти  2019- 07-10

Дата на публикуване: 2018-03-27, 16:30 Внесен номер в регистъра на АОП: 838487


Изберете изпълнител на СМР при изпълнение на обекти на територията на община Ракитово по две обособени позиции.

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, община Ракитово - IV етап.

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Ракитово - част от средна зона - етап III: Клон 5 - водопровод по ул. "Родопи", Клон 8 - водопровод по ул. . "Огоста", Клон 10 - водопровод по ул. "Баба Неделя Петкова", клон 11 - водопровод по ул. "Хремчица", клон 13 - водопровод по ул. "Парка" 

 Документация 

Разяснение2018-03-23,  Протокол 2018-04-11,  Съобщение 2018-05-17,  Протокол 30.04.2018г. Протокол 23.05.2018г. Решение  2018-05-29  

Документи по позиция 1 и позиция 2 2018-07-18, Документи по договор  2018-08-17, Приключен договор позиция №1 ,  Приключен договор позиция №2   2019-01-17

Дата на публикуване: 2018-03-06, 14:30 Внесен номер в регистъра на АОП: 833265


Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, тротоари и асфалтиране на ул. "Мел" гр.Костандово с О.Т.-10 до О.Т.-230 с обща дължина 1259, 81 л.м. - втори етап: "Изграждане на тротоари и асфалтиране на ул." Мел "гр.Костандово, от О.Т.-10 до О.Т.-230 с обща дължина 1259,81 л.м ..

Документация  

Протокол 2018-04-11,  Съобщение 2018-04-24,  Протокол 24.04.2018г .,  Протокол 27.04.2018г. , Решение  2018-04-30, Договор , Техническо предложение , Ценово предложение , Обявяване за възложена поръчка 2018-05-31 Обявление за приключен договор - 2022-03-23

 Дата на публикуване: 2018-03-01, 10:30 Внесен номер в регистъра на АОП: 832711


Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект №13 / 07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ съгласно Договор №13 / 07/2/0/00617 от 05.09.2017г. . за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Проект ул. Цепина, ул. Струма, ул. Мусала    ,   ,  

Проект ул. Тодор Тупаров   , 

Проект ул. Пейо Яворов, ул. Калинката,   , ,     

Разяснение 1 , Разяснение 2  2018-01-26; Разяснение 3 2018-01-30; Разяснение 4 2018-01-31; Съобщение   2018-02-07; Решение 2018-05-03,  Протокол 2018-06-01,  Съобщение 2018-07-02, Протокол от 15.06.2018г. , Протокол от 05.07.2018г ., Решение 2018-07-05

Договор за СМР ; Договор с подизпълнител ; Техническо предложение 1,2,3,4,5,6,7 ; Ценово предложение ; Обявление за възложена поръчка  2018-08-01 Обявление за приключен договор - 2022-03-21

 Дата на публикуване: 2018-01-11, 14:30    Импортен номер в регистъра на АОП:824008


 

Доставка на обзавеждане на зала за спорт и рехабилитация по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР“ 2014-2020 №BG05M9OP001-2.005-0026-C01

Съобщение 2017-11-14, Протокол, Решение  2017-11-20, Съобщение - 2017-11-29,  Договор 2017-12-22  Обявление за приключен договор 2018-03-09

 Дата на публикуване: 2017-10-02, 15:30    Импортен номер в регистъра на АОП:807736


Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Ракитово по две обособени позиции 

Протокол 2017-10-02,  Съобщение 2017-10-24, Протокол 24.10.2017г., Протокол 27.10.2017г., Решение 2017-10-30  Договор по позиция 2  2017-12-21, Договор по позиция 1 2017-12-22, Обявление за приключен договор по позиция 1, Обявление за приключен договор по позиция 2 2018-09-11

 Дата на публикуване: 2017-09-08, 15:30    Импортен номер в регистъра на АОП:804339


 

Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на община Ракитово 

Протокол 2017-08-30, Съобщение 2017-09-12, Протокол 12.09.2017г., Протокол 15.09.2017г., Решение 2017-09-18,  Договор, Обявление за възложена поръчка, Техническа спецификация, Техническо предложение 2017-10-25 Обявление за приключен договор 2019-11-15

 Дата на публикуване: 2017-08-08, 14:30    Импортен номер в регистъра на АОП: 799666


Избор на изпълнител за организиране на събития по пет обособени позиции 

ДокументацияРазяснение №1 2017-06-09,  Разяснение №2 2017-06-12, Разяснение №3 2017-06-22,  Протокол 2017-07-20, Съобщение 2017-09-12

Протокол от 10.08.2017г, Протокол от 15.09.2017г., Протокол от 03.10.2017г., Решение 2017-10-11,  Съобщение1, Съобщение2Съобщение3 2017-10-18  Съобщение1, Съобщение2Съобщение3  2017-11-03, Съобщение1, Съобщение2 2017-11-08, Договор, Техническа спецификация, Техническо предложениение, Ценово предложение, Обявление 2017-11-30,Позиция 1, Позиция 2, Позиция 3, Позиция 4, Обявление за възложена поръчка за поз.1,2,3, Обявление за възложена поръчка за поз. 4 - 2017-12-13,     Информация за прекратен договор по Обособена позиция 1 2018-05-11, Информация за приключен договор по Обособена позиция 1 2018-05-16, Обявление за приключен договор 2018-07-18, Обявление за приключен договор позиция 2, Обявление за приключен договор позиция 3, Обявление за приключен договор позиция 5,  2018-11-30

Дата на публикуване: 2017-06-05, 16:30    Импортен номер в регистъра на АОП: 790277


Избор на изпълнител за закупуване на материали, консумативи и оборудване по пет обособени позиции.

Разяснение №1 2017-06-02, 16:30 Разяснение №2 2017-06-05  Разяснение№3  Спецификация  Разяснение№4  2017-06-07 Разяснение №5 2017-06-14 Разяснение №6, Разяснение №7 2017-06-15, Разяснение №8 Разяснение №9  2017-06-16 Разяснение №10  2017-06-19 Протокол  2017-06-26 Съобщение 2017-07-06 Протокол 06.07, Протокол12.07, Решение  2017-07-13  Информация за сключен договор по позиция 1Информация за сключен договор по позиция 2 2017-08-09, Информация за сключен договор по позиция 3  2017-08-11  Информация за сключен договор , Информация за сключен договор по позиция 4, Информация за сключен договор по позиция 5     2017-08-23, Допълнително споразумение 1, Допълнително споразумение2, Допълнително споразумение3, Допълнително споразумение4, Допълнително споразумение5 2017-11-08, Приключени договори 2018-09-19

Дата на публикуване: 2017-05-29, 15:00    Импортен номер в регистъра на АОП: 789114


Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Ракитово 

Протокол 2017-06-02, 16:30  Уведомление 2017-06-19 Съобщение 2017-06-28  Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3, Решение 2017-07-06,  Решение 2017-08-09 Договор, Информация за сключен договор 2017-09-08, Ценово предложение, Техническо предложение, Списък с обекти, Техническа спецификация 2017-10-11, Обявление за приключил договор 2018-11-19

Дата на публикуване: 2017-05-11, 11:00    Импортен номер в регистъра на АОП: 786460


Избор на изпълнител за доставка на хляб за детските и социални заведения на територията на община Ракитово

Протокол, Съобщение 2017-04-21 Протокол, Решение 2017-04-26, 16:30 Договор, Ценово предложение, Техническо предложение, Информация за сключен договор 2017-06-07,15:00, Обявление за приключен договор 2018-08-09

Дата на публикуване: 2017-03-30, 11:00    Импортен номер в регистъра на АОП: 780348


„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на територията на община Ракитово по обособени позиции“, по Обособена позиция №1: Доставка на хляб за детските и социални заведения на територията на община Ракитово, по Обособена позиция №2: Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на територията на община Ракитово

Протокол 2017-01-20, 15:45  Съобщение 2017-02-03, 15:30  Протокол, Протокол, Решение 2017-02-10, 14:00 Решение 2017-03-06 16:00 Договор, Техническа спецификация, Техническо предложение, Ценово предложение, Информация за сключен договор, Информация за прекратена поръчка 2017-05-03, 11:40, Обявление за приключен договор 2018-08-09

Дата на публикуване: 2016-12-29, 15:00    Импортен номер в регистъра на АОП: 764922


 

 Реконструкция на част от водопроводна мрежа гр.Костандово – трети етап /част/ - ул.„Христо Ботев“

Чертежи 

Разяснение 2016-12-22 Протокол 2017-02-10, 16:00 Съобщение 2017-02-24, 13:30 Протокол 22.02.2017г., Протокол 01.03.2017г., Доклад, Решение  2017-03-02, 13:30 Договор, Информация за сключен договор 2017-04-24, 15:30,  Информация за приключен договор 2017-08-09 

Дата на публикуване: 2016-12-14, 15:00    Импортен номер в регистъра на АОП: 762644


 

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопровод на улица „Тодор Тупаров“ в гр.Ракитово

Документи   Документи  Документи 

 Решение за промяна; Документация 2016-12-05, 10:45  Разяснение - 2016-12-16, 09:00  Протокол 2017-01-05, 09:00  Съобщение 2017-02-15, 14:30 Протокол от 07.02.2017г., Протокол от 20.02.2017г., Доклад, Решение 2017-02-20, 14:30  Ценово предложение, Техническо предложение, Декларации към техническото предложение, Информация към техническото предложение, Договор, Информация за сключен договор 2017-03--9, 13:00  Информация за приключен договор 2017-08-09 

Дата на публикуване: 2016-11-29, 16:15    Импортен номер в регистъра на АОП: 760147


„Избор на изпълнител за доставка на комбиниран багер – товарач за нуждите на община Ракитово“

Протокол - 2016-11-23,14:15  Съобщение - 2016-11-23,16:15  Решение, Доклад, Протокол, Протокол - 2016-11-29, 13:45  Договор ;  Информация за сключен договор - 2016-12-15, 15:35

Дата на публикуване: 2016-11-01, 11:48:10  Импортен номер в регистъра на АОП: 755818


 

„Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на етап IV от проект: „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр. Костандово, Община Ракитово“

Част пожарна безопастност ; Пътна 1 ; Пътна 2 ; Пътна 3 ; Пътна 4 ; Пътна 5 ; ПБЗ част пътна 1 ; ПБЗ част пътна 2 ;

ПБЗ част ВИК 1 ; ПБЗ част ВИК 2 ; ВИК1 ; ВИК2 ; ВИК3 ; Разяснение - 2016-09-29 Протокол - 2016-10-26 Съобщение -2016-11-07 ; 16:30 Протокол2; Протокол3; Доклад; Решение - 2016-11-14 Договор; Съобщение за сключен договор -2016-12-14, Обявление за прекратен договор 2018-01-31

Дата на публикуване: 2016-09-21, 16:49:36 Импортен номер в регистъра на АОП:


„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ракитово”

Опорен план Схема по вид собственост Схема по вид територия от 2016-02-15

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка от 2016-02-23 Заповед за прекратяване от 2016-02-23

Дата на публикуване: 2016-02-15, 16:49:36 Импортен номер в регистъра на АОП: 9050382


 

"Доставка на закуска за учениците от І-ви до ІV-ти клас и децата от подготвителните групи и приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците от І-ви до VІ-ти клас, в основно училище "Христо Ботев", гр. Ракитово по обособени позиции" ...

Разяснение №1 от 2015-10-26 Разяснение №2 от 2015-10-27 Протокол от 2015-11-02

Дата на публикуване: 2015-10-21,13:39:10 Импортен номер в регистъра на АОП: 9046949


"Закупуване на комбиниран багер -товарач (нов или втора употреба), необходим за нуждите на община Ракитово"

Заповед за прекратяване от 2015-09-09

Дата на публикуване: 2015-08-24, 10:33:53 Импортен номер в регистъра на АОП 9045137


"Изготвяне на технически проект за "Реконструкция на тротоарна настилка по част от ул. "Васил Левски" от о. т. 255 до о. т. 237, гр. Костандово, община Ракитово"

Отваряне на ценови оферти от 2015-08-10 Протокол от 2015-08-13 Договор от 2015-08-25

Дата на публикуване: 2015-07-31,14:23:59 Импортен номер в регистъра на АОП 9044431


"Изготвяне на технически проект за "Реконструкция на тротоарната настилка по ул. "Иван Клинчаров" - западен тротоар (от о. т. 11 до о. т. 12) и част от ул. "Долно ограде" 9 източен тротоар (от о. т. 20 до о. т. 19а), град Ракитово"

Протокол от 2015-07-27 Договор от 2015-08-14

Дата на публикуване: 2015-07-15,15:00:12 Импортен номер в регистъра на АОП: 9043866


"Изготвяне на технически/работен проект за Благоустрояване на част от ул. "Тинтява" от о. т. 416 до о. т. 414, гр. Ракитово"

Протокол от 2015-07-20 Договор от 2015-08-14 Плащане по фактура от 2015-12-11

Дата на публикуване: 2015-07-08, 10:52:33 Импотртен номер в Регистъра на АОП: 9043611


"Доставка на канцеларски материали и общо типови формуляри за нуждите на община Ракитово" Разяснение №1 от 2015-04-29 Разяснение №2 от 2015-05-05 Протокол от 2015-05-08 Договор от 2015-05-18 Плащане от 2015-09-29 Плащане по фактури от 2016-01-22 Плащане по фактури от 2016-03-18 Плащане по фактури от 2016-05-10

Дата на публикуване: 2015-04-24,15:07:42 Импортен номер в регистъра на АОП: 9041161


"Изготвяне на работен проект за "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, тротоари и асфалтиране на улица "Тодор Тупаров" в град Ракитово община Ракитово"

Протокол от 2015-03-17 Договор от 2015-04-01

Дата на публикуване 2015-03-05, 10:48:14 Импортен номер в регистъра на АОП: 9039412


"Изготвяне на работен проект - Ремонт и реконструкция на тротоарната настилка по ул. "Воденицата" - гр. Ракитово"

Протокол от 2015-03-12 Договор от 2015-03-23

Дата на публикуване: 2015-02-24, 10:43:37 Импортен номер в регистъра на АОП: 9039177


"Доставка на "Донбаски въглица" и пелети за нуждите на детските градини, общинските центрове на територията на община Ракитово и общинската администрация на община Ракитово по обособени позиции..."

Разяснение №1 от 2015-01-12 Разяснение №2 от 2015-01-13 Протокол от 2015-01-26 Договор по позиция 1 от 2015-01-28 Договор по позиция 2 от 2015-01-29 Плащане 2015-03-11 Гаранция 2015-04-08 Плащане по фактури от 2015-12-28 Плащане по фактури от 2016-01-26 Плащане по фактури от 2016-05-09

Дата на публикуване: 2015-01-09,15:00:44 Импортен номер в регистъра на АОП: 9037887


"Изготвяне на работен проект за "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, тротоари и асфалтиране на улица "Мел" в град Костандово, община Ракитово"

Разясне НИЕ №1 От 27.07.2014 ПРОТОКОЛ От 11.12.2014 Договор От 12.15.2014; Плащане по фактури от 2015-01-05 Плащане по фактура от 28.01.2015

Дата на публикуване: 2014-11-27, 15:13:20 Внесен номер в регистъра на АОП : 9036740

Нагоре