Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година 2017-12-22

Мотиви за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година 2017-12-22

Предварителна оценка на въздействието на Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година 2017-12-22

Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Ракитово за периода 2018 - 2020 година 2017-12-22

Мотиви за приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Ракитово 2018 - 2020 година 2017-12-22

Предварителна оценка на въздействието на проект на Програма за енергийна ефективност на община Ракитово за периода 2018 - 2020 година 2017-12-22

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ракитово 2017-12-04

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ракитово и Предварителна оценка от въздействието на Проекта на наредбата 2017-12-04

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 2017-12-04

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Предварителна оценка от въздействието на Проекта на наредбата 2017-12-04

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово 2017-11-13

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово и предварителна оценка на въздействието 2017-11-13

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово  - 2017-11-13

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово и предварителна оценка на въздействието - 2017-11-13

 
 
 
  "ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Ракитово" - 11.05.2017
 
 
 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 2017-05-09
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 2017-05-09
Предварителна оценка на въздействието на проект НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 2017-05-09

" ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът на записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Ракитово " - 2017-05-04

" МОТИВИ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и редът на записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Ракитово " - 2017-05-04

" ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово " - 2017-03-16

Мотиви за приемане на  Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово " - 2017-03-16

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово " - 2017-03-15

" Мотиви за приемане на  Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово " - 2017-03-15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ В ОБЩИНА РАКИТОВО - 08/03/2016

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ В ОБЩИНА РАКИТОВО - 08/03/2016

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ НА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ  И ПРЕМЕСТВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО - 07/11/2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО - 06/13/2016

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово - 06/13/2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - 06/13/2016

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 06/13/2016

ПРОЕКТ НА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАКИТОВО - 06/13/2016

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” ГРАД РАКИТОВО, ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК - 2016-04-11

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА" ГРАД РАКИТОВО, ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК - 2016-04-11

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО - 2016-04-06

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА РАКИТОВО - 2016-04-05

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово - 2016-03-17

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово - 2016-03-17

Проект Наредба за реда за охрана и опазване на селскостопанското имущество - 2016-03-11

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО - 2016-03-11

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА - 2016-03-10

Стратегия за управление на общинска собственост - 2016-03-10

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово. - 2016-01-08

 
 
 
 
 

Наредба за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество

План за действие на Община Ракитово 2014 г. - 2017 г. за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик.

Стратегия за развитие на туризма в община ракитово 2014-2018г.

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд – 2014г.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово!

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за ДОУ

Предложение за изменение и допълнение на Наредба №1

Проект на Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Ракитово

Проект за изменение и допълнение на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Ракитово, приета от Общински съвет – Ракитово на 29.06.2012г. - 06 декември 2013

Нагоре