Профил на купувача >> Пазарни консултации


Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на община Ракитово в гр. Ракитово

Оферти, Решение 2018-12-12

 Дата на публикуване 2018-12-04, 10:10


 Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство в гр. Костандово, община Ракитово

Оферти, Решение 2018-12-12

 Дата на публикуване 2018-12-04, 10:00


 

Модернизация на кухненското оборудване и обзавеждане на общинско предприятие " Център за услуги в домашна среда" гр. Ракитово по Договор за съвместна дейност РД 04-119/30.05.2018 год.

Протокол 2018-09-05

Дата на публикуване 2018-06-18, 10:50


 

Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито”

Оферти,  Решение  2018-06-22

Дата на публикуване 2018-05-28, 10:50


Извършване на строително-монтажни работи за обекти: „Обновяване на площад в кв. 55 по плана на гр. Ракитово” и „Обновяване на парк и озеленяване в кв. 55 по плана на гр. Ракитово“

Документи от проектаДокументи от проекта1

ОфертиРешение 2018-06-22

Дата на публикуване 2018-05-28, 10:40


Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ по Наредба №12 от 25 юли 2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 Дата на публикуване 2016-09-17,15:49:10 


Запитване за пазарна цена по проект :„Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Ракитово - СУ “Климент Охридски“- гр. Ракитово“ по Наредба №12 от 25 юли 2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Дата на публикуване 2016-09-15,15:59:10 


 

Нагоре