Профил на купувача >> Пазарни консултации


Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ по Наредба №12 от 25 юли 2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 Дата на публикуване 2016-09-17,15:49:10 


Запитване за пазарна цена по проект :„Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Ракитово - СУ “Климент Охридски“- гр. Ракитово“ по Наредба №12 от 25 юли 2016 г., за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Дата на публикуване 2016-09-15,15:59:10 


 

Нагоре