Профил на купувача >> Обява за събиране на оферти


“Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа, квартал запад – гр.Ракитово, общ.Ракитово“ – първи етап: „реконструкция на довеждащ водопровод“ с дължина 1 346.60 л.м.“ 

Проект 1  Проект 2 

Дата на публикуване 2018-02-07, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9072798


Избор на изпълнител за изготвяне на проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Ракитово, за следните обекти:Обект 1: Изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП) за площад в УПИ XII- „за площад”, кв.55 по плана на гр.Ракитово;Обект 2: Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) –  Изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ XIV– „училище” в кв.55, в УПИ XIV – „за парк и озеленяване” в кв.55 по регулационен план на гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик. Изготвяне на Технически инвестиционен проект (ТИП) в УПИ XIV - „за парк и озеленяване ”, кв.55 по плана на гр.Ракитово.,за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Протокол 2018-01-29, Договор 2018-02-19

Дата на публикуване 2018-01-18, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9072302


Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ съгласно Договор №13/07/2/0/00617 от 05.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проект ул. Цепина, ул. Струма, ул. Мусала          

Проект ул. Тодор Тупаров 

Проект ул. Пейо Яворов, ул.Калинката,              

Протокол 2018-02-15

 Дата на публикуване 2018-01-05, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9072024


 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: “Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово – Пети етап, улица „Чепинец““.

Протокол 2017-11-13, Договор,  Документи по договора 2017-11-23

 Дата на публикуване 2017-11-02, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9069932


 Избор на изпълнител за изготвяне на проект за обект „Проектиране на многофункционална спортна площадка на открито“

Протокол 27.10.2017г. 2017-10-30, Договор 2017-11-20,  Ценово предложение, Техническо заданиеТехническо предложение 2017-11-22

 Дата на публикуване 2017-10-18, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9069419


“Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово – Пети етап, улица „Чепинец“

Протокол 27.10.2017г. 2017-10-30, Договор 2017-11-20,  Документи по договора 2017-11-22

Дата на публикуване 2017-10-11, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9069172


 

„Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2018г.“

Обява за удължаване на срока, Информация за удължаване на срока 2017-09-08, Протокол 2017-09-14,  Договор 2017-10-27

Дата на публикуване 2017-08-30, 15:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9067830


Доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за периода от 01.10.2017г. до 30.04.2018г.“

Обява за удължаване на срока, Информация за удължаване на срока 2017-09-08 Протокол 2017-09-14, Договор 2017-09-27

Дата на публикуване 2017-08-30, 15:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9067827


 

 “Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово – ул.“Васил Левски“

 Документация, Обява, Информация за удължаване на срока 2017-09-13, Протокол 2017-09-25, Договор, Ценово предложение, Техническо предложение 1 ; 2 ; 3 ; 4  2017-10-06

Дата на публикуване 2017-08-28, 15:30   Уникален номер в регистъра на АОП 9067730


“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Ракитово – част от средна зона – ул.“Вела Пеева“

Документация, Обява, Информация за удължаване на срока 2017-09-13,   Протокол 2017-09-25, Договор, Ценово предложение,Техническо предложение, Документи 2017-10-03

Дата на публикуване 2017-08-28, 15:30   Уникален номер в регистъра на АОП: 9067728


“Реконструкция външни водопроводи в местността „Дуковец“ до водоем в местността „Петела“ – сондаж – водоем населено място с.Дорково“

Документация, Обява, Информация за удължаване 2017-06-15, Протокол  2017-06-26 Договор,  Техническо предложение, Документи към техническото предложение   2017-07-20

Дата на публикуване 2017-05-30, 16:30   Уникален номер в регистъра на АОП: 9064782


“Реконструкция на водопроводните клонове на ул.“Цепина“ от О.Т.124 до О.Т.94 – гробищен парк; ул.“Струма“ от О.Т.95 до О.Т.97 и ул.“Мусала“ от О.Т. 96 до тупик“

Документация  2017-03-29  Информация за удължаване, Обява за обществена поръчка  2018-04-18 Протокол 2017-04-24,16:30  Договор, Документи към договора  2017-05-12, 13:30

Дата на публикуване 2017-03-29, 16:50   Уникален номер в регистъра на АОП: 9062819


“Реконструкция на водопроводните клонове на ул.“Пейо Яворов“, от О.Т.149 до О.Т.155; и ул.“Калинка“, от О.Т.148 до О.Т.149“

Документация  2017-03-29  Информация за удължаване, Обява за обществена поръчка 2018-04-18   Протокол 2017-04-24,15:30  Договор, Документи към договора  2017-05-12, 13:30

Дата на публикуване 2017-03-29, 16:45   Уникален номер в регистъра на АОП: 9062813


 Доставка на въглища за нуждите на община Ракитово

Протокол  2017-01-27,14:00                     

Обява, Информация за удължаване 2017-01-23, 09:00 Договор 2017-02-03, 14:15

Дата на публикуване 2017-01-13, 11:45   Уникален номер в регистъра на АОП: 9060614


„Доставка на пелети за нуждите за Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово“

Обява удължаване, Информация удължаване 2017-01-15, 11:45  Протокол 2017-01-19, 13:45  Договор 2017-01-27, 11:30

Дата на публикуване 2017-01-05, 11:45   Уникален номер в регистъра на АОП: 9060444


Доставка на въглища за нуждите на община Ракитово за 2017г.

Обява, Информация 2016-12-19, 13:20 Протокол 2016-22-27, 16:00 Съобщение 2017-0113, 11:30

Дата на публикуване 2016-12-09, 11:10   Уникален номер в регистъра на АОП: 9059704


Доставка на пелети за нуждите на община Ракитово за 2017г.

Протокол 2016-12-19,11:45 Договор 2017-01-27, 11:30

Дата на публикуване 2016-12-09, 11:00   Уникален номер в регистъра на АОП: 9059701


Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Допълнително водоснабдяване община Ракитово: Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа IV етап - ул.“Георги Бенковски“ гр.Ракитово.

Вътр. водопр. мрежа- вертикален разрез - 3 ; Вътр. водопр. мрежа- вертикален разрез ; Вътр. водопр. мрежа- клон 139-140 ; Вътр. водопр. мрежа- надлъжен профил клон 139-140 ; Обяснителна записка - ул. Г.Бенковски

Протокол - 2016-10-28   Договор- 2016-11-02   Техническо предложение - 2016-11-02    Ценово предложение - 2016-11-02

Дата на публикуване 2016-10-11,15:40:10  Уникален номер в регистъра на АОП:


Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улица „Мел“ гр.Костандово, община Ракитово“

Документация 1   Документация 2  : Информация за удължаване на срока ; Обява - 2016-09-17 ; Протокол - 09/26/2016 ; Ценово предложение - 2016-09-28 ; Договор - 2016-09-28 ; Линеен график - 2016-10-05 ;Тех.Предложение - 2016-10-05 : Техн.Предложение-Мел 1 - 2016-10-05

Дата на публикуване 2016-08-31,15:49:10  Уникален номер в регистъра на АОП:


Избор на изпълнител за предоставяне на община Ракитово на услуги свързани с изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на необходимите документи, за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Ракитово - СУ “Климент Охридски“- гр. Ракитово“ 

Протокол - 2016-09-10 , 14:10  Договор - 2016-09-28

Дата на публикуване 2016-08-29,15:39:20  Уникален номер в регистъра на АОП:


Избор на изпълнител за предоставяне на община Ракитово на услуги свързани с изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на необходимите документи, за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“.

Протокол - 2016-09-09 , 14:00   Договор - 2016-09-28

Дата на публикуване 2016-08-29,15:42:20  Уникален номер в регистъра на АОП:


 Избор на изпълнител за предоставяне на община Ракитово на услуги свързани с изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на необходимите документи, за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект „Основен ремонт, реконструкция и доизграждане на общинска инфраструктура, гр. Ракитово с цел преустройство в комплекс за социални услуги за деца с увреждания, с ефективно използване на термоминералния ресурс на община Ракитово и благоустрояване (обновяване) на прилежащото пространство. Оборудване и обзавеждане“

Протокол - 2016-09-08,16:00   Съобщение 2016-11-24, 11:30

Дата на публикуване 2016-08-29,15:36:27  Уникален номер в регистъра на АОП:


 

Нагоре