ХАРТА НА КЛИЕНТА В ОБЩИНА РАКИТОВО,ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

 

Утвърдил:
Любомир Петков – Кмет на община Ракитово

ХАРТА НA КЛИЕНТА

в Община Ракитово,област Пазарджик

Водени от желанието да Ви предоставим възможно най-доброто административно обслужване създадохме настоящия документ, като сме имали предвид, че:

- този документ не е закон или наредба и не създава права или задължения;

- неговото предназначение е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява Кметът на Община Ракитово, видовете услуги, които се извършват от Община Ракитово, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност;

- ще заложи спазването на съвременни стандарти в административното обслужване.

За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

Хартата съдържа:

- кратко описание на функциите на Кмета и неговите “помощници”

- структура на администрацията

- в най общ вид услугите и отговорите, които можете да получите от нас

- Вашите права и как можете да ни помогнете да удовлетворим по-добре Вашите изисквания

- Нашите стандарти

- Полезни контакти

 

Вашето мнение е Важно за нас. Можете да се свържете с нас на телефони:

03542 20-25;03542 20-44, факс 03542 22-53, горещ телефон 03542 22-23 и електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кметът на Община Ракитово и администрацията

Кметът на Община Ракитово е орган на изпълнителната власт. Той осъществява местното самоуправление в Община Ракитово и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на общинската политика. В тази дейност Кметът се подпомага от заместник – кметове, секретар и общинска администрация.

Правомощията на Кмета на Община Ракитово са:

 1. изпълнява бюджета на общината;
 2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 4. освобождава и назначава служителите в общинската администрация, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената структура;
 5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 6. води регистрите на населението и тези за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 8. осигурява спазването на обществения ред, като има правомощията по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерството на вътрешните работи на територията на общината до пристигане на полицейския орган;
 9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 10. представлява общината пред населението, пред обществени и политически организации и пред други общини или кметства. Той провежда общинската политика в Община Ракитово, координира работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации и взаимодействието им с местната власт;
 11. организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 12. води военния отчет на наборниците, резервистите и техниката, организира оповестяването, събирането и доставянето на мобилизационнните ресурси за войсковите части.

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрация, които се ръководят от заместник-кметовете, секретаря на общината и директорите на дирекции .

Вие имате право да отправяте искания, молби или жалби до Община Ракитово. Вариантите, в които можете да очаквате отговор от нас са следните:

 1. Уведомително писмо за предприетите мерки за разрешаване на Вашия проблем. В горната част на писмото има отбелязан входящ номер, чрез него в деловодството могат да направят справка за движението на преписката Ви.
 2. Уведомително писмо, че исканата административна услуга или съдействие е извън правомощията ни. Със същото писмо ще бъдете уведомени, че жалбата/преписката Ви е препратена при възможност до компетентния да я разгледа орган. Това ви спестява ангажимента да отправите повторно същото искане.
 3. Кметът на Община Ракитово изпълнява своите правомощия и като издава заповеди. Когато със заповедта се създават права и задължения или се засягат права или законни интереси на граждани или организации тя се нарича индивидуален административен акт (ИАА). Изричните откази на кмета също са ИАА. Именно тези актове (ИАА) подлежат най-често на обжалване по определен ред.
 4. Ако в предвидения в закона срок (от 3 дни до 1 месец) не получите никакъв отговор от Община Ракитово попадате в хипотезата на т. н. “мълчалив отказ”.

Срокове за отговор и съобщаване

- веднага;

- не по-късно от 3 работни дни – по искане за извършване на административна услуга, когато тя се оформя писмено;

- 7 до 14 дни – при произнасяне по искане за издаване на акт;

- 14 дни – при искане за достъп до обществена информация;

- до 1 месец – извършването на услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания;

- специфични срокове, посочени изрично в специален закон;

Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис пред длъжностно лице, или чрез отделно съобщение на посочения от Вас адрес или друг начин за обратна връзка. Когато адрес не е посочен, съобщениeто се поставя на информационното табло на Община Ракитово

Информация за регулаторните режими, администрирани от Община Ракитово можете да намерите на страницата на РЕГИСТЪРА на административните услуги и актовете на органите на изпълнителната власт: http://www1.government.bg/ras/

Обжалване на административните актове

Индивидуалните административни актове, издадени от кмета на Община Ракитово, подлежат на обжалване по административен или съдебен ред, в зависимост от разпоредбата на нормативния акт, послужил като основание за издаването им. По съдебен ред може да се обжалва само законосъобразността на ИАА.

Достъп до обществена информация

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Право на достъп

- български граждани

- чужденец или лице без гражданство

- българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по наш образец или устно запитване, което се регистрира в специален регистър от наш служител. Заявлението се разглежда от Община Ракитово не по – късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация. Обикновено достъпът до обществена информация се осъществява и при устно запитване. Най-честите устни искания за достъп по ЗДОО се отправят от “будната съвест” на обществото– журналистите.

Кога може да Ви бъде отказан достъп?

 1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Община Ракитово и няма самостоятелно значение;
 3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
 4. Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца;

Когато в Община Ракитово не се съхранява исканата от Вас информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация.

Решението на кмета на Община Ракитово за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред Окръжен съд - Пазарджик по реда на Закона за административното производство.

Защита на личните данни

Вие имате право да отправите писмено заявление до районната администрация, с което можете да искате по ЗЗЛД:

- потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас;

- актуализиране или поправяне на данни;

- да се обоснове законосъобразността на обработване на личните Ви данни;

- да се забрани на общинската администрация на Община Ракитово да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване;

- да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път;

- Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска само по силата на закона.

Срокът за вземане на решението по искане за достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни.

Стандартите

Ние се стремим да осигурим на всички свои клиенти и партньори справедливо, професионално, безпристрастно, прозрачно и достъпно обслужване.

Работно време

- Администрацията на Община Ракитово започва работа в 8.00 часа и приключва работния си ден в 17.00 часа. От 12.00 до 13.00 часа има регламентирана почивка за всички служители. Всеки вторник Кметът на Община Ракитово има приемен ден за граждани от 10,00 до 12,00часа и от 14.00 до 16.00 часа. По изключение, при отсъствие на кмета, приемът се осъществява от негов заместник.

Информация

- Във фронт-офиса на нашата администрация ще бъдете насочени към най-подходящия специалист във връзка с Вашето искане.

Информационно табло

- В сградата има информационно табло, на което е изложена най-важната и актуална информация, която би Ви била полезна.

Указатели

- Поставени са указателни табели за местоположението на всеки отдел, на входа на всеки кабинет са изписани имената на служителя, който Ви обслужва.

- Всички служители са задължени да носят табели, на които са отбелязани името и длъжността, която заемат.

Други

- На ваше разположение има паркинг фронтално на сградата.

- Ще бъдем доволни ако свободният достъп в нашата сграда бъде уважен от Вас, но Ви молим да бъдете в приличен външен вид

Нашите отговорности към Вас:

- Да ни разпознавате чрез поставяне на видно място името на служителя, който Ви обслужва;

- Да Ви изслушваме с внимание, да се отнасяме с уважение;

- Да Ви даваме отговор във възможно най – кратки срокове;

- В Интернет, на страницата на Регистъра на административните структури и актовете на органите на изпълнителната власт, можете да намерите информация за регулаторните режими, които се упражняват от Община Ракитово, както и за издадените документи във връзка с тях;

- Да бъдем професионалисти и хора;

- Да изискваме единствено документите, които се отнасят към работата по вашето досие;

- Нашите формуляри и кореспонденция съдържат минимално необходимите реквизити за работата ни;

- В максимален срок до 1 месец ние предоставяме точен отговор или съобщение какво налага забавяне, евентуално искане да представите допълнително документи, съобщение кога и на кой орган е било препратено Вашето искане, ако то не попада в правомощията на Кмета на Община Ракитово.

- Готови сме да общуваме с Вас чрез множество начини – чрез лични срещи, по телефон, факс, горещ телефон, поща, e-mail .

- В случай, че не сте доволни от качеството или срока на обслужване на някой от нашите служители имате право да подадете жалба до прекия му или ресорен ръководител. Гарантираме, че всяко такова оплакване, когато не е анонимно или недоказано, се разглежда по вътрешните правила на Общинска администрация Ракитово.

Вашите отговорности към нас:

- в отговор да се отнасяте любезно и с уважение към нас;

- бъдете точни, предоставяйте пълна и реална информация;

- не забравяйте да посочите електронен или пощенски адрес и/или телефон за контакти;

- ние разчитаме на Вашата активност за разрешаване на Важни проблеми както от ежедневието, така и от по-мащабна значимост.

Допълнителна информация за хартата

- хартата е утвърдена от Кмета на Община Ракитово през м. януари 2012г. и ще бъде актуализирана своевременно, ако е необходимо

Полезни контакти с нас:

По издаването на актове по гражданско състояние

03542 /20-25

Работно време: 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 от понеделник до петък

По административното обслужване –деловодство: 03542/ 20-25

Работно време понеделник до петък от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.

По устройство на територията: 03542/ 20-33

-Незаконно строителство – 03542/20-33

Работно време понеделник до петък от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.

По стопанската дейност, по жилищната политика и общинската собственост: 03542/ 20-28

Работно време понеделник до петък от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.

По достъпа до обществена информация: 03542/ 20-25

Работно време понеделник до петък от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.

Телефонна линия за въпроси, свързани със сметосъбирането, чистотата и озеленяването: 03542 /21-65

Работно време понеделник до петък от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.

По въпроси, свързани с образованието: 03542/34-23

Работно време понеделник до петък от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.

По военната служба, наборниците, военния отчет на резервистите и техниката 03542/20-24:

Работно време всяка сряда от 9,00ч. до 17,00ч.

По въпроси, свързани с крисизни състояния, бедствия, аварии, катастрофи, защита на населението:

- денонощно дежурство 03542/ 20-26

- 03542/ 20-24 Работно време понеделник до петък от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.

Гореща телефонна линия за жалби, оплаквания и сигнали

- денонощна 03542/ 22-23

 

Януари 2012 г. Община Ракитово

Нагоре