Търг за продажба на дървесина -2021-07-02

Търг за отдаване на кафе автомати 2021-05-10

Открит конкурс дърводобив 2021-04-26 Протокол 2021-06-08 Заповед 2021-06-08

Търг за продажба на дървесина - 2021-03-29 - Протокол - 2021-04-16 Заповед 2021-04-19 Протокол 2 2021-04-26 

Протокол и заповед за прекратяване 2021-04-09

Открит конкурс зюа дърводобив - 2021-03-22

Търг за продажба на П 62004.5.939 2021-01-26

Заповед за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина-2020-12-29

Обявление относно открит конкурс за добив на дървесина 2020-12-07

Публичен неприсъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на петна за кафе автомати 2020-11-24

Публичен неприсъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на петна за кафе автомати 2020-11-24

Публичен неприсъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 2020-11-20

Открит конкурс за добив на дървесина 2020-11-10 протокол ; заповед прекратяване

Публичен неприсъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на петна за кафе автомати 2020-10-20

Публичен неприсъствен  търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ раздел ІІ от  НРПУРОИ за продажба  на имот -  частна общинска собственост по плана на гр. Ракитово 2020-10-13

Публичен неприсъствен  търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ раздел ІІ от  НРПУРОИ за продажба  на имот -  частна общинска собственост по плана на гр. Ракитово 2020-10-13

Публичен неприсъствен  търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ раздел ІІ от  НРПУРОИ за продажба  на имот -  частна общинска собственост по плана на гр. Ракитово 2020-10-13

Публичен неприсъствен  търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ раздел ІІ от  НРПУРОИ за продажба  на имот -  частна общинска собственост по плана на гр. Ракитово 2020-10-13

Публичен неприсъствен  търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ раздел ІІ от  НРПУРОИ за продажба  на имот -  частна общинска собственост по плана на гр. Ракитово 2020-10-13

Публичен неприсъствен  търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ раздел ІІ от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за продажба  на имот -  частна общинска собственост по плана на гр. Костандово 2020-10-13

Публичен неприсъствен търг  с тайно наддаване за отдаване под наeм на петно № 16 в кв. 40 по плана на село Дорково – тротоарна площ на ул. „Матей Преображенски” за търговия и начална месечна тръжна цена в размер на 29.90  лева без ДДС  /35.88 лв. с ДДС/. 2020-09-29

Процедура за провеждане на публичен неприсъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години /считано от 01 октомври 2020 г. до 30.09.2025 г./  на поземлен имот с идентификатор 38844.95.19 по кадастралната карта на гр. Костандово, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – седма, с площ 0,362 дка. 2020-08-31

Откривам публичен неприсъствен  търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ раздел ІІ от  НРПУРОИ за продажба  на имот -  частна общинска собственост представляващ: поземлен имот с идентификатор 38844.503.1721 по Кадастралната карта на гр. Костандово с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, вид на територията – урбанизирана с площ 555 кв.м. 2020-08-03

Неприсъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на: петно с площ 1 кв.м., находящо се в имот с идентификатор 23008.5.512 по кадастралната карта на с. Дорково, м. „Елен кладенец” – публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомат 2020-06-30

Неприсъствен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя - частна общинска собственост поземлен имот 62004.5.1420, вид на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, с площ 251 кв.м. 2020-06-30

Неприсъствен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя - частна общинска собственост поземлен имот 23008.7.383, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, с площ 303 кв. м. 2020-06-30

Търг  с тайно наддаване за отдаване под наeм на помещение  за услуги на населението /поща/ с площ 13.30 кв.м. находящо се в сграда с идентификатор 23008.8.488.1 по кадастралната карта на село Дорково, ул. „Цепина” № 59 2020-05-26

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение на първи етаж в сграда публична общинска собственост с идентификатор 62004.7.811.5 по кадастралната карта на гр. ракитово, с адрес: гр. ракитово, ул. „георги георгиев” № 1, с площ 150 кв.м. за осъществяване на спортна дейност 2020-03-02

Търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя - частна общинска собственост гр. Костандово 2020-03-02

Открит конкурс за добив на дървесина 2020-01-27

Търг за отдаване под наем на петно № 10 - с. Дорково 2020-01-09

Търг за отдаване под наем на петно № 9 - с. Дорково 2020-01-09

Търг за отдаване под наем на петна №8 и №9 - гр. Костандово 2020-01-09

Открит конкурс за добив на дървесина  •  Документация  •  2019-11-22

Търг за отдаване под наем на петно на ул. "Христо Ботев" 2019-11-18

Търг за отдаване под наем на петно на ул."Иван Клинчаров" кв. 35 2019-11-18

Търг за отдаване под наем на петно на ул. "Иван Клинчаров" кв. 80 2019-11-18

Търг за отодаване под наем на петна № 18 и 19 с площ 19 кв.м.-гр. Костандово 2019-09-17

Търг за отодаване под наем на петно № 10 с площ 100 кв.м.-гр. Костандово 2019-09-17

Търг за отдаване под наем на петна № 8 и 9 с площ 19 кв.м. - гр. Костандово 2019-09-17

Търг за отдаване под наем на петно № 4А с площ 10 кв.м. - гр. Костандово 2019-09-17

Търг за продажба на ПИ 23008.11.67 2019-08-27

Търг за отдаване под наем на земеделски имоти 23008.3.475 и 23008.3.476 2019-08-27

Търг за отдаване под наем на петно № 1 с площ 12 кв.м.-гр. Костандово 2019-08-27

Търг за отдаване под наем на петно № 2 с площ 17 кв.м.-гр. Костандово 2019-08-27

Търг за отдаване под наем на сграда в ПИ 23008.8.612.2-с. Дорково 2019-08-27

Търг за отодаване под наем на петно № 26 с площ 7 кв.м.-гр. Костандово 2019-08-27

Търг за отодаване под наем на помещение за услуги -поща в ПИ 23008.8.488.1 с. Дорково 2019-08-27

Търг за продажба на имот 62004.5.106 2019-07-30

Търг за отдаване под наем на имот 38844.104.267 2019-07-23

Търг за продажба на имот 23008.11.1 2019-07-23

Търг за продажба на имот 23008.11.24 2019-07-23

Търг за продажба на имот 62004.5.865 2019-07-23

Търг за продажба на поземлени имоти – м. Тупавиците 2019-06-18 

62004.15.172 • Тръжна документация 

- 62004.15.173 • Тръжна документация

- 62004.15.174 • Тръжна документация

Търг за продажба на ПИ . 38844.105.82 – гр. Костандово 2019-06-18

38844.105.82 • обявлениетръжна документация 

Търг за продажба на ПИ 62004.5.106 – гр. Ракитово 2019-06-18

Търг за продажба на ПИ 38844.503.1628 - гр. Костандово 2019-06-11

Търг за отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет в град Костандово 2019-05-28

Търг за отдаване под наем на сграда за търговия находяща се в село Дорково 2019-05-28

Търг за наем 23008.6.356 2019-05-28

Търг за учредяване право на строеж върху имот 62004.5.1408 - гр. Ракитово 2019-03-12

Търг за учредяване право на строеж върху имот 62004.7.40 - гр. Ракитово 2019-03-12

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 27 град Костандово 2019-01-14

Търг за наем жилище 2019-01-14

Тръжни документи за продажба на ПИ23008.11.1  - село Дорково 2018-12-03

Тръжни документи за продажба на специален автомобил Мерцедес 1314 2018-11-26

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 27 град Костандово 2018-10-29

Търг за отдаване под наем  2018-09-25

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 2018-07-24

Търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 074154 -ливада в м. Крашка в землището на гр. Костандово - 2018-06-28

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 10 село Дорково - 2018-06-04
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 23 А град Костандово -2018-06-04

Тръжни документи за продажба на ПИ 62004.6.660-гр. Ракитово, ул. Парка № 31а - 2018-03-27

Тръжни документи за продажба на ПИ 62004.6.766 гр.Ракитово-Вилна зона - 2018-03-27

Тръжни документи за продажба на ПИ 23008.8.462 - село Дорково, ул. Къркария № 38 - 2018-03-27

Документация за провеждане на открит конкурс за дърводобив - 2018-03-16

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина през 2018г. -2018-03-15

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 1 в ПИ 23008.8.350 по кадастралната карта на село Дорково
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 2 в ПИ 23008.8.350 по кадастралната карта на село Дорково
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 3 в ПИ 23008.8.350 по кадастралната карта на село Дорково
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно № 4 в ПИ 23008.8.350 по кадастралната карта на село Дорково

Tърг с тайно наддаване за продажба на УПИ  ІІ  KV. 51 град Костандово - 2018-01-23

Търг с тайноо наддаване за продажба на  УПИ  X KV. 94 гр. Костандово - 2018-01-23

Заповед за търг продажба - 2017-11-17

Заповед за обява за търг за отдаване под наем

Обява за конкурс Дорково - 2017-08-01

Документация за участие в търг с тайно наддаване за стояща дървесина на корен - 31.07.2017

Заповед за обява за наем Дорково -2017-07-24

заповед за търг за земеделски земи - 2017-07-24

Заповед за публичен неприсъствен търг с тайно наддаване за продажба на имот 62004.6.17 - 2017-07-03

Заповед за обява за търг-наем на общински имоти - 2017-06-06

Обява за търг за наем - 2017-05-02

Заповед № РД-25-387/13.04.2017г. относно спечелен открит конкурс 2017-04-13

Заповед № РД-25-345/31.03.2017г. относно проведен търг 2017-03-31

Документация за провеждане на открит конкурс за дърводобив 2017-03-24

Обява за търг наем Костандово - 2017-03-16

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина през 2017г. - 2017-03-09

Заповед за търг - 2017-02-20

Заповед за търг - 2017-01-20

Заповед за продажба Въпите-Дъното - 2016-11-30

Заповед за търг за отдаване под наем на земеделска земя - 2016-11-14

Заповед обява Ракитово - 2016-10-30

Заповед обява наеми Дорково - 2016-10-30

Заповед обява продажба на автомобил - 2016-10-30

Заповед конкурс Дорково - 2016-10-24

Обява вилна зона - 2016-10-14

Обява за наеми Ракитово и Костандово - 10/03/2016

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в общинска горска територия собственост на Община Ракитово - 09/27/2016

Търг за отдавне под наем - 2016-09-01

Заповед за продажба на общинска земя - 08/02/2016

Заповед за обявяване на публичен неприсъствен търг за отдаване под наем на земи от ОПФ  - 08/02/2016

Заповед за търг за отдаване под наем на имоти - 07/25/2016

Заповед за обявяване на публичен неприсъствен търг за отдаване под наем на земи от ОПФ - 06/07/2016

Заповед N578,579|06.06.2016

Обява за търг

Търг с тайно наддаване  за продажба на прогнозни количества дървесина - 20.05.2016г.

Търг дърводобив - 10.05.2016

Публичен търг за продажба на автомобил - 29.01.2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - 11.12.2015

Заповед за прекратяване

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - 11.21.2015

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити при възобновителни сечи количества дървесина от временен склад - КАЧАКОВ ЧАРК - 11.18.2015

Заповед за конкурс Дорково 10.19.2015, 11:55:39

Публичен търг 10.19.2015, 11:52:50

Публичен неприсъствен търг с тайно наддаване По реда на глава VІІ От НРПУРОИ за продажба на английски имот- хора Частна Общинска собственост представляващ: - поземлен имот с идентификатор 62004.12.315, начин на трайно ползване - ливада с площ 416 кв.м. в местност "Хремово" По кадастралната карта на град Ракитово, актуван с АЧОС № 512 / 09.06.2015 година и начална тръжна цена 300 / триста / лева. 09.14.2015

Публичен търг за отдаване под наем на общинско жилище 08.31.2015

Заповед за обява продажба на нива в местност "Ормана" 13.07.2015

Търг добита дървесина Дъното - 06/03/2015

Търг прогнозни количества пашово - 06.01.2015 Заповед №PD-25-618 - 15.06.2015

Нагоре