1. Открита процедура

2. Ограничена процедура

3. Състезателна процедура с договаряне

4. Договаряне с предварителна покана за участие

5. Договаряне за публикуване на обявление за поръчка

6. Състезателен диалог

7. Партньорство за иновации

8. Договаряне без предварително обявяване

9. Договаряне без предварителна покана за участие

10. Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

11. Конкурс за проект

12. Публично състезание

13. Пряко договаряне

14. Обява за събиране на оферти

15. Вътрешни правила

16. Становища на изпълнителен директор на Агенция по поръчки по запитвания в Община Ракитово

17. Обща информация

18. Пазарни консултации

19. ОУ "Христо Ботев" - гр. Ракитово

20.  ДГ "Малина Тодорова" - гр.Ракитово

21. Архив до 30.09.2014 г. - Обществени поръчки

Община Ракитово като въведете обществени поръчки по реда на ЗОП, уведомете желаещите да се включите в процеса по възлагане, като към документите, които се представят, следва да приложите удостоверяване за наличие или липса на задължения, тъй като администрацията предоставя достъп до тази информация.

 

Нагоре