1. Открита процедура

2. Ограничена процедура

3. Състезателна процедура с договаряне

4. Договаряне с предварителна покана за участие

5.Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

6. Състезателен диалог

7. Партньорство за иновации

8.Договаряне без предварително обявление

9.Договаряне без предварителна покана за участие

10.Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

11. Конкурс за проект

12. Публично състезание

13. Пряко договаряне

14. Обява за събиране на оферти

15. Вътрешни правила

16. Становища на изпълнителния директор на Агенция поръчки по запитвания на Община Ракитово

17. Обща информация

18. Пазарни консултации

19. ОУ "Христо Ботев" - гр. Ракитово

20. ДГ"Малина Тодорова" - гр.Ракитово

21. Архив до 30.09.2014 г. - Обществени поръчки

Община Ракитово като възложител на обществени поръчки по реда на ЗОП, уведомява желаещите да участват в процедури по възлагане, че към документите които представят не следва да прилагат удостоверение за наличие или липса на задължения, тъй като администрацията разполага със служебен достъп до тази информация.

 

Нагоре