Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа + в община Ракитово'' по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси’’ 2014 – 2020 г. Документите по процедурата можете да намерите тук.

На вниманието на майките, получаващи храна от детска млечна кухня

Община Ракитово, информира, че в периода от 05.07.2021-09.07.2021 г. детска млечна кухня няма да работи. 

Млечната кухня ще възобнови дейността си от понеделник /12.07.2021 г./ 

Класиране в конкурса за Национална литературна награда "Милош Зяпков" 

Заповед за дерегистрация на лица 2021-06-23

Протокол за дерегистрация на лица с настоящ адрес в община Ракитово във връзка постъпил сигнал 2021-06-22

Заповед във връзка с предстоящи избори за народни представители и направена служебна проверка - 2021-06-18

Публичо оповестяване на прекратени туристически обекти от кмета на община Ракитово, на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма 2021-06-18

Днес -15.06.2021 г., поради авария на ул. "Вихрен" в гр. Ракитово се спира водата в целия град до отстраняване на проблема. 

Прекратени категоризации 2021-06-11

ОБЯВЛЕНИЕ одобряване ПУП 2021-06-11

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП 2021-06-09

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП 2021-06-09

Заповед за дерегистрация 2021-06-08

Протокол във връзка с дерегистрация на лица с настоящ адрес 2021-06-07

Заповед за формиране на комисия във връзка с дерегистрация на лица с настоящ адрес в община Ракитово по повод постъпил сигнал  2021-05-26

Спиране на вода чрез почистване. На 28.05.2021 г. е планиран график за почистване на вододайната зона Стояново дере. Молим за извинение за причиненото неудобство на всички потребители на стопански двор Ракитово и стопански двор Костандово. Период на спиране - 09: 00-16: 00 часа. 2021-05-26

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕКРАТЕНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ 2021-05-26

Списък с одобрени кандидати за преброители и контролни точки за Община Ракитово 2021-05-19

Общинска преброителна комисия - Ракитово обявява списък на кандидатите, одобрени за преброители и контролни и информиращи лицата, че стартира кампании за потвърждаване на участието им, като например в Преброяване 2021. Напомняме, че с Решение № 61 / 21.01.2021 г. на Министерски съвет Преброяването беше отложено за периода 7 септември - 3 октомври 2021 година.

Одобрените кандидати за преброители и контрол са необходими, за да се потвърдят (или откажат) участието в срок до 25.05.2021 г., като се задължават на тел. 03542/2025 или се явявам лично в Център за информация и услуги в адрес: гр. Ракитово, ул. „Ив. Клинчаров “№ 57.

Преброителите и контрольорите с подменени документи за самоличност или сменена банкова сметка да представят нови актуални документи в Център за информация и услуги в сградата на общинска администрация Ракитово.

Конкурс Ръководител вътрешен одит  - 2021-05-12

Обявление ПУП-ПП  2021-05-07

Заповед за обявяване на конкурса за Национална литературна награда "Милош Зяпков"  2021-04-29

Обявление ПУП 2021-04-29

Протокол за процедура по подбор за свободно работно място за мед. сестра 2021-04-28 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ 2021-04-28

ОБЯВА ЗА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 2021-04-28

 
 
 

ЗАПОВЕД № РД-25-322 от 14.04.2021г. ЗАБРАНА ПАШАТА НА ЖИВОТНИ в обработваеми земеделски земи (ниви, ливади и др.) - 2021-04-14

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към чл. 6 от НУРИОВОС за изразяване на становища и възражения от заинтересовани лица към инвестиционно предложение „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА ПАЛЕТИ, И ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ” в поземлен имот с идентификатор: 38844.105.83 собственост на „ Кос Хол-1" ЕООД , град Костандово, „Индустриална зона”№1 с възложител "КОС ХОЛ-1" ЕООД  2021-04-12

ОБЯВА до обществеността и заинтересованите лица във връзка с инвестиционно предложение за „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА ПАЛЕТИ, И ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ” с възложител „КОС ХОЛ-1“ ЕООД 2021-04-12

Годишен технически преглед на земеделска техника 2021-04-08

Публично оповестяване на прекратени туристически обекти на кмета на община Ракитово 2021-04-08

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати 2021-04-07

Обявление приют за безстопанствени животни - 2021-04-05

Обява за свободно работно място мед.сестра - гр.Костандово - 2021-04-04

Обява за длъжност Секретар на МКБППМН - 2021-03-22

Обява за длъжност главен експерт "Информационни технологии" - 2021-03-22

Обявление заповед ПУП-ПП 2021-02-11

Прекратена категоризация 2021-02-10

Разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване 2021-02-09

Протокол за длъжността Главен Архитект - 2021-02-05

Списък на длъжниците за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, Пътен данък и Такса за битови отпадъци към Община Ракитово, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК за периода от 01.02.2021 г. до 15.02.2021 г. - 2021-02-01

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен архитект" 2021-02-02

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. на община Ракитово 2021-01-29

Заповед на кмета на община Ракитово за определяне на дата на публичното обсъждане

Проект за бюджет на община Ракитово за 2021 г.

Поименен списък за капиталови разходи

Индикативен разчет на проекти, финансирани със средства от СЕС

Доклад относно проект на бюджет на община Ракитово за 2021 г.

Анкета за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. на община Ракитово

Общинска комисия ще опише щетите от наводненията в Костандово, Дорково и Ракитово 2021-01-14

Уведомление за инвестиционно предложение: "Цех за преработка на дървесина, производство на палети и производство на дървесни пелети" в поземлен имот с идентификатор 38844.105.83, в местността "Стопански двор", по КРРР на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик и в поземлен имот 62004.5.1388, по КРРР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик с възложител: "КОС ХОЛ - 1" ЕООД, с уведомление от 09.11.2020г. допълнителна информация с уведомления от 21.12.2020г. и от 06.01.2021г. - 2020-01-08

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД ПУП-ПП 2021-01-06

ПРИЛОЖЕНИЕ - 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, за изразяване на становище от заинтересовани лица - РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК гр. КОСТАНДОВО 2020-12-18

Съобщение 2020-12-14

Обява конкурс за длъжностност на главен архитект  - 2020-12-10; Длъжностна характеристика на длъжност главен архитект  ; Декларация за лични данни 

Съобщение до Димитър Борисов Благоев, гр.Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“ №100 2020-12-09

ОБЯВЛЕНИЕ на Защитена зона Яденица-BG0001386 - 2020-12-07

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД НА МОСВ в Защитена зона Яденица-BG0001386 - 2020-12-07

Заповед РД-25-1330 / 30.11.2020 относно общински път гр. Ракитово- гр. Костандово 2020-11-30

Тридневен траур и поклонение за територията на Община Ракитово

Общинският кризисен щаб в Ракитово дава отрицателно население за дистанционно обучение в СУ „Св. Кл. Охридски “ 2020-11-19

Обявление ПУП 2020-11-10

Протокол от проведена процедура по подбор на кадри 2020-11-06

Заповед за определяне на границите на районите за  организирано събитие и износ на битови отпадъци и за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване на територия на Община Ракитово 10.30.2020

Заповед за забрана за запазване на празни гробни места в гробищен парк гр. Ракитово 2020-10-07

Заповед във връзката с недопускане на пожари през есенно-зимния период на 2020-2021г . 2020-10-01

Прекратени категоризации 2020-09-29

Планински лекоатлетически полумаратон „РЕМОВО - БЛАТЦА - РАКИТОВО 2020 г.

Заявление за участие

Ред за участие

Декларация от участник

Медицинско на участник

Обявление за ип за "извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик"

 

Преброяване на населението и жилищния фонд

Община Ракитово започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. Кандидатите за преброители и контролъори трябва да представят следните документи:

Обява за подбор на преброители и контрольори

З А Я В Л Е Н И Е

Автобиография

Съгласие за обработка на лични данни

Заповед за определяне ставките за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021

Обява конкурс за длъжността главен архитект 2020-09-16

О Б Я В А ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА във връзка с  ИНВЕСТИЦИОННО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ от  Възложителят – ИСКРЕН ИЛИЯНОВ МЕДАРОВ – Управител на „ИКО-1989“ ЕООД 4641 с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Волга“ № 27 2020-09-15

Уведомление за инвестиционно предложение от Искрен Илиянов Медаров "ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 в УПИ-Х-864-ЗП/РЗП=32,22 кв.м. – СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 в УПИ-ХІ-470-ЗП/РЗП=66,58 кв.м., Кв. 49, ПИ с идентификатор 23008.8.467 и ПИ с идентификатор 23008.8.470 по КККР на село Дорково, общ. Ракитово, ул. Марица № 43 и ул. Къркария № 44, които обособяват едно общо складово помещение 2020-09-15

Уведомление за инвестиционно предложение за разширение на гробищен парк гр. Костандово 2020-09-15

Обява конкурс за длъжността ръководител вътрешен одит 2020-09-14

 

Протокол от проведена процедура по подбор на кадри 2020-09-04 

Покана за предоставяне на оферта за обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема на Община Ракитово 2020-09-04

Протокол от решение на комисия 2020-08-31

Протокол от проведена процедура по подбор на кадри 2020-08-31

Прекратени категоризации 2020-08-26

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА КВАРТАЛ ЗАПАД,

КОИТО ЖИВЕЯТ СЛЕД УЛ. „ВЕЛА ПЕЕВА“ – ГОРНИЯ КВАРТАЛ

На 19-ти, 20-ти и 21-ви август (сряда, четвъртък и петък)  2020 год. ще бъде спряно движението на всички автомобили по ул. „Вела Пеева“ от 08:30 часа до 16:30 часа, поради извършване на подмяна на водопроводна мрежа.

Всички автомобили, които ще пътуват в посочените дни да се придвижат  в долната част на квартала преди 08:30 часа, като ще могат да се приберат след 16:30 часа.

Преминаване на МПС по трасето след ул. „Вела Пеева“ няма да се допуска, по време на извършване на ремонтните дейности от 08:30 часа до 16:30 часа.

Умоляваме гражданите да спазват дадените указания. Община Ракитово

Обява за Семинар, организиран съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла "Екоривейс Ойл" АД 2020-08-13

Обява за провеждане на процедура по подбор на персонал за заемане на свободно работно място. Заявление за участие 2020-08-12

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ на  27.07.2020 г. от 13:00ч.бе проведена официална церемония „Първа копка“ с тържествен водосвет. На събитието присъстваха народният представител от 44-то НС г-н Димитър Гечев, областният управител на област Пазарджикг-н Стефан Мирев, кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, кметът на община Ракитово г-н Костадин Холянов, ръководителят на проекта и зам.-кмет на община Велинград г-жа Светла Томова, зам.-кметове и общински съветници от двете общини, представител на фирмата-изпълнител по строително-монтажните работи, представител на фирмата-изпълнител, осъществяваща строителен надзор, екипът за управление на проекта, представители на институции, на медии и на  общинските администрациина двете общини.

 

Проектът „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“стартира на 21.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C01с Министерството на околна среда и водите - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“  и е на обща стойност  9 673 936.00 лв., от които  6 079 841.39 лв.  /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  1 072 913.17 лв.   /15%/ от национално съфинансиране. Собственото финансиране, осигурено от общините Велинград и Ракитово, е 2 521 181.44 лв. Срокът за изпълнение на договора е 35 месеца

  

  

 

 

 

Прессъобщение

Проектът  „ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ беше представен на пресконференция на 27.07.2020г.  от 10:30ч. в сградата на община Велинград (Голяма заседателна зала). На събитието присъстваха народните представители от 44-то НС г-н Димитър Гечев и г-н Сергей Кичиков, кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, кметът на община Ракитово г-н Костадин Холянов, ръководителят на проекта и зам.-кмет на община Велинград г-жа Светла Томова, зам.-кметове и общински съветници от двете общини, представител на фирмата-изпълнител по строително-монтажните работи, представител на фирмата-изпълнител, осъществяваща строителен надзор, екипът за управление на проекта, представители на институции, на медии и на общинските администрации на двете общини.

     Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности.

     Проектът „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ стартира на 21.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C01 с Министерството на околна среда и водите - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 „ и е на обща стойност  9 673 936.00 лв., от които  6 079 841.39 лв.   /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  1 072 913.17лв.   /15%/ от национално съфинансиране. Собственото финансиране, осигурено от общините Велинград и Ракитово, е 2 521 181.44 лв. Срокът за изпълнение на договора е 35 месеца.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

 • Подготовка на проектно предложение
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП
 • Инженеринг – проектиране и строителство на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
 • Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор
 • Осъществяване на организация и управление на проекта
 • Осигуряване на мерки за информация и комуникация
 • Закупуване, доставка и монтаж на съдове за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, предназначени за многократно ползване за инсталация за компостиране, както и доставка на сметосъбираща и извозваща техника за инсталация за компостиране, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

 Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

  

   

 

 

Заповед № РД-25-697/16.06.2020 г. за определяне на площадки за разполагане и предаване на масово разпространени отпадъци 2020-07-21

 

 

Протокол от проведена процедура по подбор на кадри за длъжността "Хигиенист" 2020-07-15

Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработени нови Горскостопанскиплан и План за опазване от пожари за горите и горските територии собственос т на Община Ракитово 2020-07-14

Обява за процедура по подбор на кадри за длъжността: Медицинска сестра - 5 щатни бройки 2020-07-13

Протокол от проведена процедура по подбор на кадри за длъжността "ст. счетоводител" 2020-07-13

Протокол от решение на комисия 2020--7-07

Обява за свободно работно място за длъжността „Ръководител на клуб“ по Дейност 1- „Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин“ и Дейност 6 – Ръководител на клуб по „Знам и мога “ по проект BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C02 "За по-добър живот в община Ракитово", в ДГ  „Малина Тодорова“, гр. Ракитово, основна сграда, 4 ПГ „Звънче“ 2020-07-06

Списък нормативни документи 2020-07-03

Обява за конкурс за директор на детска градина 2020-07-03

Обява за процедура по подбор на кадри 2020-06-25

Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда“ град Ракитово обявява свободно работно място за длъжността „старши счетоводител“

Обява за свободно работно място за длъжността „Ръководител на клуб“ по Дейност 1- „Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин“ и Дейност 6 – Ръководител на клуб по „Музика“ по проект BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C02 "За по-добър живот в община Ракитово", в ДГ  „Малина Тодорова“, гр. Ракитово, Барака 1, кв. „Запад“, 4 ПГ „Пролет“ 2020-06-15

Протокол от проведена процедура по подбор на кадри за длъжност инспектор Местни данъци и такси 

Съвременно обучение в училище с традиции

 

Безплатен достъп до интернет за жителите и гостите на Община Ракитово

 

През 2019г. при втората фаза на кандидатстване Община Ракитово бе одобрена от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи по програмата „WiFi4EU – насърчаване на свързаността в местните общности” за изграждане на съоръжения за безплатен интернет достъп до централните части на населените места в общината на стойност 30 хил. лева.

Съгласно условията на програмата средствата се отпускат под формата на ваучер на избран от администрацията изпълнител, който да конфигурира и изгради мрежа на обществени места като паркове, площади и обществени сгради, определени като най – посещавани.

След провеждане на необходимите процедури и монтажа на съответните съоръжения Община Ракитово вече може да се похвали, че предоставя безплатна интернет връзка на жителите и гостите си в следните зони: на всеки от трите етажа в административната сграда на общината; парка в централната градска част и ОНЧ „Будилник 1898”; в гр. Костандово на площад Европа, в парка на града, както и в сградата на кметство. В с. Дорково места с достъп до интернет са площада пред кметството, градината пред ОНЧ "Св. Св. Кирил и Методи” 1919г. и Плиоценския парк.

Мрежата е отворена и не се изисква въвеждането на пароли или друг вид автентификация. За да ползвате безплатен безжичен интернет е достатъчно да се свържете с вашия телефон, лаптоп, таблет към мрежата с наименование “WiFi4EU”. При първоначалната регистрация системата дава опция за запаметяване, което означава, че при пътуване в Европа или друг град в страната няма да се налага да се прави нова такава. В България над 91% от общините са регистрирани по Европейската инициатива WiFi4EU.

WiFi4EU е първата по рода си инициатива за безплатен безжичен достъп до интернет насочена директно към общините, целта е не само свързаност между отделните хора и осъществяване на обмен на информация, но и обезпечаване на достъп до обществените услуги на публичните институции.

 

Обявление за процедура относно подбор на кадри за длъжност инспектор Местни данъци и такси - една щатна бройка за заместване на държавен служител

Заявление за участие в подбор, Декларация по НПКПМДСл Чл. 17 ал. 3, т. 1

OБЯВА от ОБЩИНА РАКИТОВО за събиране на оферти за хигиенни и дезинфекционни материали от 05 май 2020 год. до 08 юни 2020 год. във връзка с изискванията на чл. 11, ал. 2 от СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ МЕЖДУ СЪВЕТА НА ЕВРОПА И ОБЩИНА РАКИТОВО_2020-05-05 

Условия и ред за подаване на вода за напояване през 2020година

Обявление ПУП 2020-04-22

Заповед № РД-25-454/13.04.2020г. 

Заповед № РД-25-428/07.04.2020г. 

Изменение на заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки - 27.03.2020г.

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., бе обнародван в "Държавен вестник" с дата 24.3.2020 г. Според предвиденото със закона се преустановява приемът на хартиен носител в приемните на ТП на НОИ – Пазарджик в гр. Пазарджик и гр. Велинград, считано от 24.03.2020 г. на следните документи:

 • заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО;
 • заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица;
 • заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице;
 • заявления за преизчисляване на лични пенсии, свързани с трудова дейност с придобит след пенсионирането осигурителен стаж и/или доход.

 

Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии се подават по електронен път по реда на Закона на електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии подадени от осигурените лица и пенсионерите до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на НОИ, се смятат за подадени в срок.

ЗАПОВЕД РД-25-396 за ЗАБРАНА ПАШУВАНЕТО от 06 април 2020г. на животни в обработваеми земеделски земи 2020-03-31

Важно съобщение от "Бюро по труда" гр. Велинград 2020-03-25

Заповед за въвеждане на допълнителни забранителни мерки за противоепидемична защита 2020-03-20

Заповед областен управител 2020-03-20

Иинформация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване на енергията от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ракитово 2020-03-19

Заповед заличаване адресна регистрация 2020-03-18

  Списък с одобрените потребители по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"

Общинско предприятие “Център за услуги в домашна среда“ град Ракитово, уведомява самотно живеещите хора на територията на община Ракитово: възрастни над 65 години, които са лежащо боли и хора с увреждания, без близки и роднини, които да им помагат, в ситуация на социална изолация поради обявеното извънредно положение, че могат да заявяват необходимостта си от продукти първа необходимост- храна, консумативи или медикаменти на следните телефонни номера:

          03542 21 98; 0886 202 881; 0879 912 310

Покупките се извършват със средства на гражданите, а доставката е безплатна.

 

З А П О В Е Д № РД- 25 -287/13.03.2020год. На основание чл. 44, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3, т. 4 от Закона за защита при бедствия и препоръка на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19 и по повод обявеното извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България 2020-03-13

Протокол от извършена проверка по сигнал за дерегистрация 2020-03-12 

Прекратени категоризации 2020-03-06

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ракитово уведомява гражданите, че приемът на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" е с краен срок 06.03.2020 година.

Протокол № 2 2020-02-24 Доклад 2020-02-24

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и на управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 2020-02-24

Заповед № ЛС-Н-13/21.02.2020 г. за извършване на проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99, чл.99а от ЗГР 2020-02-22

Община Ракитово уведомява заинтересованите страни, че стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"  2020-02-21

    Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"  2020-02-21

ЗАПОВЕД РД-25-183 за ЗАБРАНА ПАШУВАНЕТО на животни в горски територии и земеделски земи 2020-02-20

Заповед № ЛС-Н-11/17.02.2020 г. за извършване на проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99, чл.99а от ЗГР 2020-02-18

Списък на кандидатите, предложени за съдебни заседатели, на основание чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт: 2020-02-10

• Георги Илиев Пелев

• Ради Цанков Янкулов

• Диана Ботева Бонева

• Биляна Алекова Бешева

• Цанко Бенчов Молов

• Хавие Юсеинова Крачова

Решение 028 на Общински съвет Ракитово

Протокол № 1 2020-02-10

 

ФЕСТИВАЛ НА РУСКАТА КУЛТУРА - РАКИТОВО 2020

Заявка за участие група  Заявка за участие индивидуално изпълнение

Община Ракитово

Пресцентър

24.01.2020 г.

 

Община Ракитово води преговори с нов обществен превозвач

Общината поиска предсрочно да се прекрати договора с „ Чепино автотранспорт“-Велинград заради неизпълнение

 

Община Ракитово води преговори с нов превозвач, който да поеме обществения транспорт в трите населени места. Това съобщи кметът на общината Костадин Холянов във връзка с наболелия проблем с автобусните превози в Ракитово, Костандово и Дорково. Кметското ръководство е наследило сключен договор № 26-265/24.08.2015 година за възлагане изпълнение на превоз с автобусен транспорт за автобусни линии от Общинска транспортна схема и автобусни линии от Областна транспортна схема - квота на Община Ракитово за обществен превоз на пътници срещу заплащане с автобусен транспорт по автобусни линии, както следва Ракитово – Костандово – Дорково и Велинград – Ракитово. Съгласно този договор превозът е възложен на ,,Чепино автотранспорт‘‘ ЕООД гр. Велинград.  Договорът е за срок от 5 години, считано от датата на подписване, т.е. в сила е до 24 август 2020 година. След като през месец декември миналата година в Община Ракитово постъпват сигнали от граждани за липса на транспорт по линията Ракитово – Костандово – Дорково, както и по линията Велинград – Ракитово, Община Ракитово в качеството си на възложител извърши проверки относно спазването на разписанието на превозите. Констатирано е – неизпълнение на  курсове и неспазване на разписанието на превозите, като за проверките са съставени констативни протоколи. Многократно са провеждани разговори с фирмата- превозвач по отношение на това. За да защити интересите на гражданите на трите населени места и възможността им да пътуват с автобуси до Велинград и обратно, както и между трите селища, с писмо с изх. номер 26-29/17.01.2020 г. Община Ракитово в лицето на кмета Костадин Холянов отправи едноседмично предизвестие за предсрочно прекратяване на договора. Писмото е връчено на превозвача на 17.01.2020 г., като срока на предизвестието изтича  на 24.01.2020 г.  Община Ракитово е в преговори с нов превозвач, коментира кметът на общината Костадин Холянов.

Заповед № РД_25-56/17.о1.2020г. 2020-01-18

Публично обсъждане на проект на бюджет 2020  2020-01-13

1. Покана и заповед

2. Проект за бюджет на приходите и разходите за 2020 г. на Община Ракитово -  Държавни дейности.

3. Проект за бюджет на приходите и разходите за 2020 г. на Община Ракитово - Местни дейности.

4. Индикативен разчет за 2020 г. на средства от СЕС.

5. Инвестиционна програма за 2020г.

На 13 януари (понеделник), във връзка с планираните протестни действия на превозвачите на територията на страната, в редица общини и прилежащите към тях населени места ще бъде преустановен обществения превоз на пътници.

По информация от Конфедерацията на автобусните превозвачи и Камарата на автобусните превозвачи, които изпратиха писма до НСОРБ, се планира протестните действия да продължат до поемането на ангажименти с конкретни срокове и предприемане на конкретни стъпки от страна на правителството за решаването на поставените от  транспортните фирми проблеми.

Списък със засегнатите от протеста общини и населени места може да бъде видян ва сайта на Национално сдружение на общините  

 

Прекратени категоризации 2020-01-03

Процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели 2019-12-20 Промяна в срока за подаване на Заявленията 

Заповед ПУП 2019-12-11

Проектиране план за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение в м. “Дъното"

На основание постъпило заявление от  Атанас Влашки   Областният управител на Пазарджишка област Стефан Мирев е издал заповед за проектиране на Подробен устройствен план-за обект на техническата инфраструктура-трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на поземлен имот 02837.1.156 в м. “Дъното“ по кадастралната карта на град Батак. Видно от представените материали, проектното трасе на подземната кабелна линия попада на териториите на двете общини-Ракитово и Батак, област Пазарджик.  2019-12-10

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № 3-3/2019г. на Общ устройствен план на община Ракитово_2019-12-05 2019-12-05

ЗАПОВЕД за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Ракитово по време на Коледните и Новогодишни празници 2019-12-04

СЪОБЩЕНЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на  Разрешително за използване на повърхностен воден обект – река Мътница и река Стара река, с цел: „Поддържане проводимостта на некоригирани речни легла - почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци 2019-12-02

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 2019-11-14

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 2019-11-14

Публично оповестяване за прекратени категоризации 2019-11-14

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 2019-11-13

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 2019-11-13

Обявление ПУП 2019-11-08

Заповед по чл.192 и 193 от ЗУТ 2019-11-08

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Във връзка с предоставянето на лична помощ по реда на Закона за личната помощ,  считано от 01.09.2019г., лицата които могат да бъдат ползватели на лична помощ са:

 • Лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента

трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

 • Деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто

вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

 • Деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто

вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

            Лицата попадащи в горепосочените  целеви групи и желаещи да бъдат включени в Механизма лична помощ по Закона за лична помощ, следва да имат изготвена оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

            Документи за включване в механизма лична помощ

 1. Заявление по образец
 2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от ДСП- гр.Ракитово
 3. Документ за самоличност/за справка/ или документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител/ за справка/

В заявлението, Вие/вашият законен представител/ изрично давате съгласие:

 • Добавката за чужда помощ по чл.103 от Кодекса за социално

осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;

 • До 380лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД / в зависимост

от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга;

В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл.8д ал.5 т.2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.

В заявлението всеки кандидат – ползвател на лична помощ може да посочи лице за асистент.

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:

            Асистент  може да бъде всяко дееспособно лице което не е:

 • Поставено под запрещение;
 • Осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо

него не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие на ползвател на лична помощ.

            Необходими документи за кандидатите за личен асистент

            Кандидатът за асистент подава:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за самоличност/ за справка/
 3. Автобиография
 4. Декларация, че няма сключен трудов договор.
 5. Декларация, че спрямо същият не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие.
 6. Могат да се представят документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент.

Заявленията (по образец) и придружаващите ги документи се подават в ОП „Център за услуги в домашна среда”, с адрес: гр. Ракитово, ул. „Христо Ботев” № 4 или в Центъра за услуги и информация в Община Ракитово, ул. „Иван Клинчаров “ № 57, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

Образци на заявленията може да получите в ОП „Център за услуги в домашна среда”, Центъра за услуги и информация в Община Ракитово или да изтеглите от сайта на Община Ракитово www.rakitovo.info, раздел „Обявления“.

С всеки кандидат – асистент ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка за асистенти в общината.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне след 01 септември 2019 г.

За целта желаещите да бъдат включени в механизма лична помощ след посочената дата, следва да получат индивидуална оценка от Дирекция „Социално подпомагане“ – Ракитово.

За допълнителна информация и въпроси тел: 03542/21 98.

Стъпки за включване в механизма лична помощ


 


Община Ракитово следва алтернативни начини за плащане на данъци

 

Местните данъци и такси към Община Ракитово вече може да се превърне в много лесно и бързо в цената на ИЗПЪЛНЕНИЕ, през интернет и стената на страната по целия свят. Плащате серище само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ на фирмите.

Интернет плащането става след регистрацията в сайта ИПЕЙ и следването на всички указателни стъпки в него. Регистрациите в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията има такива. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползва без проблем от заплащането, без да се носят печатните съобщения, ако те са забранени или изгубени. Не е нужно да се попълва каквито и да са документи или да се звъни в общината и да се търси предишна информация. Информацията за целия данък може да бъде премахната след съобщаването на ЕГН-то или БЪЛСТАТ и може да се извърши плащането. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се разкриват веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка. ИЗИПЕЙ към момента има 2 547 каси в цяла България. Те са с гъсто работно време и удобно за хора, като цената им се увеличава и в почивните дни. Онлайн плащането на спасението и Закона в последващо време от данъчното облагане - от най-старото до най-ново задължение. Нова услуга чрез автоматично разплащане на данъчните лихви. Тя е в пълна част от най-вече на живота си, а не в обществото, в което има време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащания към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини. Онлайн плащането на спасението и Закона в последващо време от данъчното облагане - от най-старото до най-ново задължение. Нова услуга чрез автоматично разплащане на данъчните лихви. Тя е в пълна част от най-вече на живота си, а не в обществото, в което има време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащания към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини. Онлайн плащането на спасението и Закона в последващо време от данъчното облагане - от най-старото до най-ново задължение. Нова услуга чрез автоматично разплащане на данъчните лихви. Тя е в пълна част от най-вече на живота си, а не в обществото, в което има време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащания към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.

Местната администрация предоставя възможност на всички граждани, желаещи да направят проверка за вида и размера на данъчните задължения, за да се превърне в интернет страницата на общността: http://rakitovo.info/ , секция Справка за задълженията към МДТ. издаден ПИН код от отдел Местни данъци и такси. Заявяването и получаването на Пин код става ликвидация на оттеглянето в Община Ракитово.

Не се изпълняват задълженията на държавите-членки и на държавите-членки, които са се възползвали от тях, но не могат да изпълняват задълженията си в тази област. лесно обслужване на съседни ничии по целия свят.

Идеята на кметския екип е да разшири тази тенденция и да модернизира общините с обжалване на услугите, предоставящи широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.


Обявление за гробищен парк Дорково 2019-10-17

На Вниманието на ПЧЕЛАРИТЕ Въздушно Пръскане с Инсектицид-ФОРЕЙ 45 от 24.09.2019 до 27.09.2019г. 2019-09-20

Обявление 2019-09-20

Обявление ПУП 2019-09-17

Протокол допуснати кандидати 2019-09-13

Обявление ПУП 2019-08-20

Обявление ПУП 2019-08-14

Мерки за БИОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ, относно ФУРАЖИТЕ И ХРАНЕНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана с Африканска Чума по Свинете 2019-08-14

Свободно работно място за длъжността "социален работник" 2019-08-14

Доклад относно приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ракитово 2019-08-06

Разширение на гробищен парк в с. Дорково 2019-08-01

Заповед за извършване на проверка на адресните регистрации на територията на община Ракитово 2019-06-24

Протокол от извършена проверка на основание чл. 405а от Изборния кодекс, във връзка с адресните регистрации на територията на община Ракитово 2019-06-24

Заповед за дерегистрация на лица с постоянен и настоящ адрес в Община Ракитово 2019-06-11

Обявление до собствениците на преместваеми съоражения на ул. Пазарна, гр. Ракитово 2019-06-04

Обявление ПУП 2019-05-23

Уведомления за заинтересовани лица, във връзка с разширяване на гробищен парк с. Дорково 05.03.2019

З А П О В Е Д № ЛС - Н - 43/22 .04.2019 год. На основание чл. 44, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 99б, ал.1 от Закона за гражданска регистрация и връзка с поемането на писмен сигнал от собственика на имота. № 94-1362 / 16.04.2019 г. от Марин Йорданов Хонтев  2019-04-23

ОБЯВА + УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл. 4, ал. (2) от НУРИОВОС за Инвестиционно оборудване, представляващи обект „Базова станция на Телор България ЕАД № 3220” в поземлен имот с идентификатор 23008.1.546 по КК на с. Дорково , общ. Ракитово, обл. Пазарджик с обща площ 0400 дка. Имотът е собственост на ЮЦДП ТП ДГС Ракитово   04.19.2019

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за Инвестиционно предложение: 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107,23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9. 119, 23008.9.120, 23008.9.124, и ½ ид. част от 23008.9.101 в местност „Кеневица” по КК на с. Дорково с обща площ 7629 кв.м.   04.19.2019

Заповед № РД-25-310 / 04.04.2019г. Във връзка с недопускане на пожари през пролетно-летния сезон на 2019г. 04.19.2019

Ромски образователен фонд обявява конкурс за стипендии за студенти от ромски произход 2019-04-12

Обявяване за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод„ и „Училищно мляко” - ДГ „Митко Палаузов” гр. Ракитово

Заповед  2019-04-30

Обявяване за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод„ и „Училищно мляко” - ДГ „Трети Март” с. Дорково

Заповед 2019-04-30

Обявяване за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод„ и „Училищно мляко” - ДГ "Малина Тодорова" гр. Ракитово

Заповед   2019-04-30

Обявяване за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод„ и „Училищно мляко” - ДГ "Славейче" гр. Костандово

Заповед   2019-04-30

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 2019-04-09

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация Ракитово уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3 от 03.02.2016 г. на 25.04.2017 г. от 10.00 часа за сградата на Община Ракитово се извършва извършване на технически преглед на тракторите, тракторите и самото оборудване и прикачен инвентар.

                                                                                                                                 Кмет на Община Ракитово

                                                                                                                                             Костадин Холянов 

Община Ракитово обявява подбор за три работни места на длъжност „Трудов медиатор - посредник” - код по НКПД: 3333 3003 2019-04-01

Документи за кандидатстване    2019-04-01, Протокол от интервю  2019-04-18

 

Годишен отчет за създаване на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ ина управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 2019-03-13

Иинформация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване на енергията от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ракитово 2019-03-13

Уведомления за заинтересовани лица, във връзка с разширяване на гробищен парк с. Дорково 2019-03-13

Борислав Пеев ; Боян Огнянов ; Георги Огнянов ; Живка Пеева ; Коста Джамбазки ; Малина Панчова ; Мариана Станчева ;

Надежда АлмалиахОгнян Огнянов ; Цветалина Мишева , 2019-03-13

На 07.03.2019 г. кметът на община Ракитово - Костадин Холянов, подписан административен договор за Безвъзмездна финансова помощ по Процедура: BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ “- КОМПОНЕНТ 1.  2019-03-11

Заповед РД-25-215 от 06.03.2019г. Забрана за изгаряне на автомобилни гуми 2019-03-07

Прекратени категоризаци и 2019-02-25

Обява 2019-02-22

"ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСУЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ОБЩИНА РАКИТОВО"

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Ракитово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, които са свързани с организирането на: Екологична оценка / ЕО / към него.

Цялата документация може да се види от всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на Община Ракитова, която се намира на ул. "Иван Клинчаров" № 57.

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.03.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация Ракитово: гр. Ракитово, 4640 обл. Пазарджик, ул. "Иван Клинчаров" № 57 (зала на Общински съвет).

Всеки работен ден, до датата и часа на провеждане на обсъждането, както и по време на провеждане на самото обществено обсъждане, сграда на община Ракитово се приемат и пишат мнения, възражения, препоръки и въпроси относно посочените документи.

Доклад за екологична оценка 

 Общ устройствен план на Община Ракитово - предварителен проект; Чертежи 1 , Чертежи 2   ,  Чертежи 3   2019-02-22

Заповед № РД-25-177 от 20.02.2019г. за ЗАБРАНА ПАШАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ в горски територии и обработваеми земеделски земи - ниви, ливади, трайни насаждения и др. на територията на община Ракитово, считано от 10 април 2019г. (сряда) 2019-02-20

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за Инвестиционно Предложение: "ВИЛНО СЕЛИЩЕ" в имот с идентификатор 62004.12.367, местност "Ачмите", землище на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, с площ 6702 дка (от които е образуван УПИ І - 67 "за вилно селище", съгласно одобрен ПУП- ПРЗ. В имота възложителите имат намерение да разположат 10 вили с капацитет 80 легла и информационен център с рецепция и помещение за персонала (многофункционална сграда)  2019-02-20

Информация за ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ - Справка за наетите площи и разпределение на пасищата, мерите и ливадите по земеделски производител, във връзка с дейността на общините в България е актуализирана с новите данни към 14 - 15.02.2019 год. и е достъпна на линк:

https://mzhcupok2.mzg.government.bg/RegiXServicesWeb/  2019-02-20

Съобщение 2019-01-06

Прекратена категоризация 2019-01-16

Обявление общински дълг  2019-01-10

Протокол  от проведена процедура за избор на финансова институция за предоставяне на банков кредит за Община Ракитово 2019-01-25

Документация общински дълг  2019-01-10

Приложения:  Отчет 2016 г., Отчет 2017 г., Отчет 2018 г. 2019-01-10

Прекратени категоризации 2019-01-07

Покана и заповед за публично обсъждане на бюджет за 2019г. 2019-01-03

На основание чл.4, ал.(2) от НУРИОВОС - Уведомление за: - Инвестиционно предложение - "РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК - село Дорково: Централни гробища на село Дорково, поради изчерпване на отредените парцели към момента, се предвижда разширение, което ще се извърши в поземлени имоти с идентификатори: 23008.9.105; 23008.9.106; 23008.9.107;23008.9.1058; 23008.9.118; 23008.9.119; 23008.9.120; 23008.9.124 и 1/2 идеална част от 23008.9.101 по КККР на с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик"_2018-12-18

Прекратена категоризация 2018-12-18

Заповед пиротехнически изделия 2018-12-18

Проект на програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година 2018-12-17

ДОКЛАД за 2018 год. с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения_2018-12-14

Протокол №3 от конкурса за длъжността Вътрешен одитор 2018-11-30

Протокол №2 от конкурса за длъжността Вътрешен одитор 2018-11-28

На основание чл.4, ал.(2) от НУРИОВОС - Обява + Уведомление за: - Инвестиционно предложение - "Базова станция PAZ0184.A(GARA DOLENE) с честотен обхват 900MHz на А1 България" ЕАД и преустройство с укрепване на съществуваща базова станция № 3193 на "Теленор България" ЕАД" - с адрес по КВС: Поземлен Имот № 000119 в землището на гр. Костандово, местност "Дряново", общ. Ракитово_2018-11-21

Протокол от проведени интервюта по Програма "Старт на кариерата" 2018-11-20

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати 2018-11-13

Покана за заключителна пресконференция 2018-11-12

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от НУРИОВОС - Инвестиционно предложение за "Хотел, индивидуално вилно, търговия и услуги" в местност Ачмите, по КККР, гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, всяко с площ 1499кв.м. и обща площ 4498 кв.м._2018-11-05

ЗАПОВЕД РД-25-1171 от 31.10.2018год. за Организирано Сметосъбиране и Сметоизвозване за 2019 год. на територията на Община Ракитово 2018-10-31

Община Ракитово обявява конкурс за длъжността Вътрешен одитор 2018-10-29

Уведомление на ПРОЕКТ на Заповед за определяне на границите на районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване; за вид на предлаганите услуги и честота на сметоизвозване на територията на Община Ракитово_2018-10-01 2018-10-10 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВИНЕТЕ ОТ АФРИКАНСКА ЧУМА_2018-09-03

Заповед - РД-РД-474 от 27.07.2018г. на министъра на околната среда и водите за ОПРЕДЕЛЯНЕ на Санитарно-охранителните зони на находище на минерална вода "Ракитово", гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик - Публична общинска собственост, с охранителен режим на защитен воден обект в СОЗ_2018-08-06

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за разположението на СОЗ (санитарно-охранителните зони) около ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди на територията на Община РАКИТОВО, за времето и мястото за запознаване на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителните режими в пояс ІІ и ІІІ, и за срока за представяне на писмени становища и възражения_2018-08-06

Заповед за дерегистрация на лица с постоянен и настоящ адрес в Община Ракитово 2018-08-06

Прекратена категоризация 2018-07-12

Съобщение ПУП

Празник на град Ракитово 06.07-07.07.2018г.

Съобщение ПУП 5-1415

Съобщение ПУП 5-1251

Заповед за временна организация на движението при провеждане на Празника на град Ракитово 2018-06-27

Съобщение - Георги Шутев 2018-06-19

Протокол от трети етап - конкурс за длъжността Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2018-06-08
Покана за публично обсъждане на Доклад за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 година на Община Ракитово  2018-06-06

Доклад за изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2017 година на Община Ракитово 2018-06-06

Протокол от втори етап - конкурс за длъжността Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  2018-06-04

Съобшение - Булфарма - 2018-06-04

Протокол от втори етап -  конкурс за длъжността Вътрешен одитор 2018-06-04

Обявление ПУП

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати - конкурс за длъжността Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2018-05-22

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати -  конкурс за длъжността Вътрешен одитор 2018-05-22

Обявление ПУП -2018-05-14

Обявление ПУП -2018-05-14

Обявление заповед ПУП за площадка - 2018-05-14

Обявление заповед ПУП озеленяване -2018-05-14

Прекратени туристически обекти 2018-05-11

Съобщение ПУП

Обявление за проект за нов регулационен план на част от град Ракитово  2018-05-04

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Ракитово 2018-05-02

Заповед № ЛС-Н-33/30.04.2018г.

Община Ракитово обявява конкурс за длъжността Вътрешен одитор 2018-04-30

Община Ракитово обявява конкурс за длъжността Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2018-04-30

Заповед за пожарна безопастност - 2018 г. 

Обявление ПУП

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 2018-04-16

Документи за информация,  Документи за попълване

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК  2018-04-12

Протокол във връзка с чл.210 от ЗУТ  2018-04-12

2018-03-08-Запвед № РД-25-165 за забрана паша на животни в земеделски земи и гори

2018-03-30-Запвед № РД-25-231 за изменение на Заповед № РД-25-165 за забрана паша на животни в земеделски земи и гори

Съобщение - 2018-03-06

Протокол във връзка с провеждане на повторна процедура по подбор на персонал за длъжността "Специалист ЕСГРАОН"- трети етап 2018-03-02

Протокол във връзка с провеждане на повторна процедура по подбор на персонал за длъжността "Специалист ЕСГРАОН"- втори етап 2018-02-27

Протокол във връзка с провеждане на повторна процедура по подбор на персонал за длъжността "Специалист ЕСГРАОН" 2018-02-14

 Oбщина Ракитово обявява повторна процедура за свободно работно място за  длъжност: специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно –информационно и техническо обслужване”, дирекция „Обща администрация” 2018-02-01

Прекратени туристически обекти 2018-02-01

Обявление ПУП -2018-01-30

Собствениците на ловни кучета вече ще заплащат такса за притежаването им - 2018-01-25

 

Съобщение чл.61 ал.3 АПК - 2018-01-19

Заповед №129/06.12.2017 г. - 2018-01-19

ГОДИШЕН ДОКЛАД - 2017г. за качеството на водата за питейно-битови нужди - 2018-01-17

Прекратени туристически обекти 2018-01-15

Протокол във връзка с провеждане на процедура по подбор на персонал за длъжността "Специалист ЕСГРАОН"- втори етап 2018-01-10

Покана за публично обсъждане на бюджет 2018. 2018-01-03 

Протокол във връзка с провеждане на процедура по подбор на персонал за длъжността "Специалист ЕСГРАОН" 2017-12-20

ДОКЛАД на РЗИ-Пазарджик с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2017 година - 2017-12-20

Обявление - 2017-12-20

Заповед пиротехнически изделия 2017-12-19

Информация за предотвратяване възникването на пожари 2017-12-11

Oбщина Ракитово обявява свободно работно място за  длъжност: специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно –информационно и техническо обслужване”, дирекция „Обща администрация”  2017-12-05

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност младши експерт „ Екология и опазване на околната среда” от трети етап на конкурсната процедура - 2017-12-01

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност младши експерт „ Екология и опазване на околната среда” от втори етап на конкурсната процедура - 2017-12-01

Протокол допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт „ Екология и опазване на околната среда” 2017-11-20

Протокол старт в кариерата 2017-11-20

ПОКАНА за публично обсъждане 2017-11-14

Приложения към публично обсъждане

Обявление - 2017-11-07

Община Ракитово обявява конкурс за длъжността младши експерт „ Екология и опазване на околната среда” 2017-11-03

Обява за проект - ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за имот 089066 - Костандово

Заповед № РД-25-1175/01.11.2017г - Забрана за придвижването на безстопанствени животни на територията на общината 2017-11-02

Обявление разрешение за стреж -2017-10-20

ЗАПОВЕД РД-25-1099 от 10.10.2017год. за Организирано Сметосъбиране и Сметоизвозване за 2018 год. на територията на Община Ракитово 2017-10-10

Обява санитарно-охранителни зони 2017-10-09

Обявление ПУП

Протокол от проведено интервю за свободно работно място по Национална програма „Активиране на неактивни лица“за разкрито работно място- младши специалист, младежки медиатор 2017-09-29

 Списък допуснати кандидати 2017-09-12

Община Ракитово обявява свободно работно място по Национална програма „Активиране на неактивни лица“за разкрито работно място- младши специалист, младежки медиатор 2017-09-11

Списък допуснати и недопуснати кандидати 2017-09-05

Протокол №3 във връзка с конкурс за длъжността инспектор "Местни данъци и такси" 2017-08-14

Протокол №2 във връзка с конкурс за длъжността инспектор "Местни данъци и такси" 2017-08-11

Обявление ПУП

Протокол допуснати,недопуснати кандидати

Списък допуснати кандидати

Обява конкурс "Директор " на ДГ "Митко Палаузов " гр.Ракитово - 2017-08-01

обявление за свободно работно място- инспектор МДТ

Обява за провеждане на анкетно проучване по Проект"Интегрирани иновативни форми за социални услуги в община Ракитово"

Обявление ПУП

Обявление за конкурс в Община Панагюрище

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади  2017 г.

Обява за одобрен ПУП

Обява за одобрен ПУП

Обява за одобрен ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ЦЕНИТЕ ЗА НАПОИТЕЛЕН СЕЗОН 2017 Г.

Община Ракитово обявява конкурс за  вътрешен одитор

Решение № ПК-07-ОЕ/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, включващ общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Лесичево и Батак за периода 2016-2020г."

ОБЯВЛЕНИЕ ПРЕГЛЕД ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Покана за встъпителна пресконференция по проект Образователна интеграция на в община Ракитово

Обявление ПУП

Заповед за забрана на пашата

Публично оповестяване на прекратените туристически обекти от кмета на Община Ракитово, на основание чл. 137, ал. 5 от закона за туризма.

Обявление на разрешение за строеж

Община Ракитово обявява свободно работно място по Национална програма „ Активиране на неактивни лица" за разкрито работно място- младши специалист, младежки медиатор  2017-03-07

Протокол от заседание на комисия за подбор на кандидати за длъжността "Медицинска сестра в яслена група"

Обявление свободно работно място за длъжността "Медицинска сестра яслена група в ДТ"малина Тодорова"

Уведомление за учебните заведения относно превантивни мерки във връзка с усложнената зимна обстановка и високата заболеваемост

ОБЯВА ОС за утвърждаване на Стратегия

Обява

Община Ракитово, обявява процедура за избор на партньорски организации за подаване на проектно предложение по интегрирана схема „Приобщаване на уязвими групи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Покана за обществено обсъждане на Стратегия за водено от общностите местно развитие и определяне на бюджет по включените в нея мерки

Обява относно изработване на кадастрална карта на гр. Костандово община Ракитово

ОБЯВА за Изпълнителен директор и експерт - проекти

Обява - СНЦ"МИГ Терра Бесика - Батак и Ракитово" обявява конкурс за Изпълнителен директор и втори експерт "Проекти" - 2016-11-07

Обява-м."Пашов въбел"

Обявление ПУП

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 26.10

Провеждане на общо събрание на членовете на СНЦ „МИГ ТЕРРА БЕСИКА – БАТАК И РАКИТОВО”

Обсъждане на актуализацията на Стратегията за местно развитие на територията „ТЕРРА БЕСИКА - БАТАК И РАКИТОВО"

Обявление за свободно работно място

Обява: ПУП-УПИ ІІ-Зеленина, кв.51

Обявление за гражданите получили право да построят жилищни сгради върху общински имоти

Обява ПУП м.Тупавиците

План за финансово оздравяване на община Ракитово

Покана за публично обсъждане на план за финансово оздравяване на община Ракитово

Вземане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горския и полски фонд, промишлените зони и тяхното навременно гасене на рериторията на община Ракитово

Дирекция „Бюро по труда” - Велинград Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. ЮЛИ 2016г.

обява-ПУП м.Пашов въбел

Обявление за одобряване на ПУП за регулация

Протокол за разпределение на пасища и ливади по чл.37и от ЗСПЗЗ

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания

До собствениците, наемателите и арендаторите на земеделска земя в община Ракитово

Приеми ме 2015 - образци

     Покана за публично обсъждане на отчета на общинския дълг за 2015г., отчета за изпълнение на бюджета на Община Ракитово за 2015г. и отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз и приложения към нея:  

      Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015г.

        Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Ракитово за 2015г. и отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз

Протокол от трети етап на конкурсна процедура по реда на НПКДС

Протокол от втори етап на конкурсна процедура по реда на НПКДС

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати, във връзка с конкурсна процедура по реда на НПКДС

Община Ракитово обявява конкурс за директор дирекция и вътрешен одитор

Обявление за длъжност социален работник по проект "Приеми ме 2015"

Ромски образователен фонд - Стипендиантска програма

Уведомление за одобряване на ПУП

Заповед за организиране на водно спасителна дейност и недопускане на водни инциденти на територията на община Ракитово  

Протокол от подбор проведен за длъжността „Дежурен по Общински съвет за сигурност”

Спешно съобщение

Преглед на земеделска и горска техника

Обява от ДБТ Велинград

Заповед за одобряване на ПУП

Обява

Обявления ПУП

Обявления ПУП

Заседание на областния съвет за развитие на област Пазарджик

Обявление за инвестиционно намерение

Информационно писмо

Протокол от трети етап на конкурс за длъжността   Директор на ОП „Център за услуги в домашна среда”  - 2016-02-08

Протокол от втори етап на конкурс за длъжността   Директор на ОП „Център за услуги в домашна среда” - 2016-02-02

Протокол от първи етап на конкурс за длъжността  Директор на ОП „Център за услуги в домашна среда” - 2016-01-29

Публичен търг за продажба на автомобил - 2016-01-29

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък върху превозните средства за 2016 г.

Oбщина Ракитово обявява конкурс за длъжността Директор на ОП „Център за услуги в домашна среда”

Обявление ПУП

Oбщина Ракитово  в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, Дирекция »Анализ, административно и информационно обслужване», която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници за Екипа по приемна грижа, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Ракитово.

Правилник обс Ракитово

Обявление ПУП

Обявление допълващо застрояване

Обява ПУП м."Берилица" гр.Костандово

Обявление

Обявление

Обявление

Обява - Свободно работно място

Уведомление

 

Протокол от извършена проверка на основание §16 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на ЗГР

Заповед за конкурс транспорт

Обявления ПУП

Обява - разрешение за строеж

Заповед за обява за търг наем-петно Костандово и петно Дорково

Заповед за конкурс Дорково 2015

Заповед № РД-25-432 07.05.2015

Заповед за конкурс обществен превоз на пътници

Обявление

Обявление

Обявление

Обявление - заповед за одобряване на ПУП за застрояване

Обявление - ПУП за промяна предназначение на земеделска земя

Резултати от конкурса за избор на здравен медиатор

Национална литературна награда "Милош Зяпков 2015"

Обявление за виза

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Заповед за конкурс - обществен превоз на пътници с автобуси

Заповед пиротехника

Oтдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

Публичен неприсъствен търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ от НРПУРОИ за продажба  на имоти- частна общинска собственост 

Обява

Съобщение

Обявление

Предложение за бюджетна прогноза за местни дейности 2015-2017г. 

Продажба на имоти Ракитово и Дорково

Обява

Обявление

Обява

Обявление

Заповед за продажба на автомобил-ВАЗ

Продажба линейка

заповед за конкурс за отдаване под наем на общински обект

Обява

Технически преглед на заменители и горска техника

Заповед - паша

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност

Заповед

Нагоре