Прекратени туристически обекти 2018-01-15

Протокол във връзка с провеждане на процедура по подбор на персонал за длъжността "Специалист ЕСГРАОН"- втори етап 2018-01-10

Покана за публично обсъждане на бюджет 2018. 2018-01-03 

Протокол във връзка с провеждане на процедура по подбор на персонал за длъжността "Специалист ЕСГРАОН" 2017-12-20

ДОКЛАД на РЗИ-Пазарджик с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2017 година - 2017-12-20

Обявление - 2017-12-20

Заповед пиротехнически изделия 2017-12-19

Информация за предотвратяване възникването на пожари 2017-12-11

Oбщина Ракитово обявява свободно работно място за  длъжност: специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно –информационно и техническо обслужване”, дирекция „Обща администрация”  2017-12-05

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност младши експерт „ Екология и опазване на околната среда” от трети етап на конкурсната процедура - 2017-12-01

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност младши експерт „ Екология и опазване на околната среда” от втори етап на конкурсната процедура - 2017-12-01

Протокол допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт „ Екология и опазване на околната среда” 2017-11-20

Протокол старт в кариерата 2017-11-20

ПОКАНА за публично обсъждане 2017-11-14

Приложения към публично обсъждане

Обявление - 2017-11-07

Община Ракитово обявява конкурс за длъжността младши експерт „ Екология и опазване на околната среда” 2017-11-03

Обява за проект - ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за имот 089066 - Костандово

Заповед № РД-25-1175/01.11.2017г - Забрана за придвижването на безстопанствени животни на територията на общината 2017-11-02

Обява санитарно-охранителни зони 2017-10-09

Обявление ПУП

Протокол от проведено интервю за свободно работно място по Национална програма „Активиране на неактивни лица“за разкрито работно място- младши специалист, младежки медиатор 2017-09-29

 Списък допуснати кандидати 2017-09-12

Община Ракитово обявява свободно работно място по Национална програма „Активиране на неактивни лица“за разкрито работно място- младши специалист, младежки медиатор 2017-09-11

Списък допуснати и недопуснати кандидати 2017-09-05

Протокол №3 във връзка с конкурс за длъжността инспектор "Местни данъци и такси" 2017-08-14

Протокол №2 във връзка с конкурс за длъжността инспектор "Местни данъци и такси" 2017-08-11

Обявление ПУП

Протокол допуснати,недопуснати кандидати

Списък допуснати кандидати

Обява конкурс "Директор " на ДГ "Митко Палаузов " гр.Ракитово - 2017-08-01

обявление за свободно работно място- инспектор МДТ

Обява за провеждане на анкетно проучване по Проект"Интегрирани иновативни форми за социални услуги в община Ракитово"

Обявление ПУП

Обявление за конкурс в Община Панагюрище

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади  2017 г.

Обява за одобрен ПУП

Обява за одобрен ПУП

Обява за одобрен ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ЦЕНИТЕ ЗА НАПОИТЕЛЕН СЕЗОН 2017 Г.

Община Ракитово обявява конкурс за  вътрешен одитор

Решение № ПК-07-ОЕ/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, включващ общините Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград, Ракитово, Лесичево и Батак за периода 2016-2020г."

ОБЯВЛЕНИЕ ПРЕГЛЕД ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Покана за встъпителна пресконференция по проект Образователна интеграция на в община Ракитово

Обявление ПУП

Заповед за забрана на пашата

Публично оповестяване на прекратените туристически обекти от кмета на Община Ракитово, на основание чл. 137, ал. 5 от закона за туризма.

Обявление на разрешение за строеж

Община Ракитово обявява свободно работно място по Национална програма „ Активиране на неактивни лица" за разкрито работно място- младши специалист, младежки медиатор  2017-03-07

Протокол от заседание на комисия за подбор на кандидати за длъжността "Медицинска сестра в яслена група"

Обявление свободно работно място за длъжността "Медицинска сестра яслена група в ДТ"малина Тодорова"

Уведомление за учебните заведения относно превантивни мерки във връзка с усложнената зимна обстановка и високата заболеваемост

ОБЯВА ОС за утвърждаване на Стратегия

Обява

Община Ракитово, обявява процедура за избор на партньорски организации за подаване на проектно предложение по интегрирана схема „Приобщаване на уязвими групи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Покана за обществено обсъждане на Стратегия за водено от общностите местно развитие и определяне на бюджет по включените в нея мерки

Обява относно изработване на кадастрална карта на гр. Костандово община Ракитово

ОБЯВА за Изпълнителен директор и експерт - проекти

Обява - СНЦ"МИГ Терра Бесика - Батак и Ракитово" обявява конкурс за Изпълнителен директор и втори експерт "Проекти" - 2016-11-07

Обява-м."Пашов въбел"

Обявление ПУП

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 26.10

Провеждане на общо събрание на членовете на СНЦ „МИГ ТЕРРА БЕСИКА – БАТАК И РАКИТОВО”

Обсъждане на актуализацията на Стратегията за местно развитие на територията „ТЕРРА БЕСИКА - БАТАК И РАКИТОВО"

Обявление за свободно работно място

Обява: ПУП-УПИ ІІ-Зеленина, кв.51

Обявление за гражданите получили право да построят жилищни сгради върху общински имоти

Обява ПУП м.Тупавиците

План за финансово оздравяване на община Ракитово

Покана за публично обсъждане на план за финансово оздравяване на община Ракитово

Вземане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горския и полски фонд, промишлените зони и тяхното навременно гасене на рериторията на община Ракитово

Дирекция „Бюро по труда” - Велинград Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. ЮЛИ 2016г.

обява-ПУП м.Пашов въбел

Обявление за одобряване на ПУП за регулация

Протокол за разпределение на пасища и ливади по чл.37и от ЗСПЗЗ

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания

До собствениците, наемателите и арендаторите на земеделска земя в община Ракитово

Приеми ме 2015 - образци

     Покана за публично обсъждане на отчета на общинския дълг за 2015г., отчета за изпълнение на бюджета на Община Ракитово за 2015г. и отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз и приложения към нея:  

      Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015г.

        Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Ракитово за 2015г. и отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз

Протокол от трети етап на конкурсна процедура по реда на НПКДС

Протокол от втори етап на конкурсна процедура по реда на НПКДС

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати, във връзка с конкурсна процедура по реда на НПКДС

Община Ракитово обявява конкурс за директор дирекция и вътрешен одитор

Обявление за длъжност социален работник по проект "Приеми ме 2015"

Ромски образователен фонд - Стипендиантска програма

Уведомление за одобряване на ПУП

Заповед за организиране на водно спасителна дейност и недопускане на водни инциденти на територията на община Ракитово  

Протокол от подбор проведен за длъжността „Дежурен по Общински съвет за сигурност”

Спешно съобщение

Преглед на земеделска и горска техника

Обява от ДБТ Велинград

Заповед за одобряване на ПУП

Обява

Обявления ПУП

Обявления ПУП

Заседание на областния съвет за развитие на област Пазарджик

Обявление за инвестиционно намерение

Информационно писмо

Протокол от трети етап на конкурс за длъжността   Директор на ОП „Център за услуги в домашна среда”  - 2016-02-08

Протокол от втори етап на конкурс за длъжността   Директор на ОП „Център за услуги в домашна среда” - 2016-02-02

Протокол от първи етап на конкурс за длъжността  Директор на ОП „Център за услуги в домашна среда” - 2016-01-29

Публичен търг за продажба на автомобил - 2016-01-29

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък върху превозните средства за 2016 г.

Oбщина Ракитово обявява конкурс за длъжността Директор на ОП „Център за услуги в домашна среда”

Обявление ПУП

Oбщина Ракитово  в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, Дирекция »Анализ, административно и информационно обслужване», която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници за Екипа по приемна грижа, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Ракитово.

Правилник обс Ракитово

Обявление ПУП

Обявление допълващо застрояване

Обява ПУП м."Берилица" гр.Костандово

Обявление

Обявление

Обявление

Обява - Свободно работно място

Уведомление

 

Протокол от извършена проверка на основание §16 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на ЗГР

Заповед за конкурс транспорт

Обявления ПУП

Обява - разрешение за строеж

Заповед за обява за търг наем-петно Костандово и петно Дорково

Заповед за конкурс Дорково 2015

Заповед № РД-25-432 07.05.2015

Заповед за конкурс обществен превоз на пътници

Обявление

Обявление

Обявление

Обявление - заповед за одобряване на ПУП за застрояване

Обявление - ПУП за промяна предназначение на земеделска земя

Резултати от конкурса за избор на здравен медиатор

Национална литературна награда "Милош Зяпков 2015"

Обявление за виза

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Заповед за конкурс - обществен превоз на пътници с автобуси

Заповед пиротехника

Oтдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

Публичен неприсъствен търг  с тайно наддаване по реда на глава VІІ от НРПУРОИ за продажба  на имоти- частна общинска собственост 

Обява

Съобщение

Обявление

Предложение за бюджетна прогноза за местни дейности 2015-2017г. 

Продажба на имоти Ракитово и Дорково

Обява

Обявление

Обява

Обявление

Заповед за продажба на автомобил-ВАЗ

Продажба линейка

заповед за конкурс за отдаване под наем на общински обект

Обява

Технически преглед на замеделска и горска техника

Заповед - паша

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност

Заповед

Нагоре