Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет има следните правомощия:

 

• определя политиката за изграждане и развитие на общината;

• одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;

• избира и освобождава председателя на съвета и кметовете на кметства;

• определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

• приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;

• определя размера на местните такси;

• приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;

• приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и емитиране на облигации;

• приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;

• приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;

• определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на община Ракитово, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на общината, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

• приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

• приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение;

• приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението на общината по въпроси от своята компетентност;

• удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

В своята дейност Общински съвет – Ракитово се ръководи от следните принципи:

• законност;

• колегиалност;

• гарантиране и закриляне интересите на жителите на община Ракитово;

• публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение.

Нагоре