Архив Проекти на Наредби от 2013 г. до 2017 г.

Наредба за определяне размера на местните данъцина територията на Община Ракитово 2020-05-18

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ракитово 2020-05-18

Мотиви за приемане на проект на наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ракитово 2020-05-18

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта на нормативния акт, за предложения и становища.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Ракитово - Центъра за административно обслужване на граждани - гр. Ракитово, ул. "Иван Клинчаров" №57 или на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинки съвет Ракитово2020-04-16

Мотиви за промяна Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2020-04-16

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ракитово за периода 2020 – 2023 г. 2019-12-27

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г. -проект. 2019-12-16

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2019-11-19

МОТИВИ за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2019-11-19

Предварителна оценка на въздействието на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2019-11-19

ПРОЕКТ на План - сметка битови отпадъци в Община Ракитово за 2020 година съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси 2019-11-15

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цялостна организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Ракитово 2019-08-26

МОТИВИ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на община Ракитово 2019-08-26

Предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на община Ракитово 2019-08-26

Проект на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ракитово 2019-08-05

МОТИВИ за приемане на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ракитово 2019-08-05

Предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ракитово 2019-08-05

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ракитово 2019-06-27

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ракитово 2019-06-27

Предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ракитово 2019-06-27

ПРОЕКТ на План за защита при бедствия на община Ракитово 2019-06-26

МОТИВИ за приемане на План за защита при бедствия на община Ракитово 2019-06-26

ПРОЕКТ на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ракитово 2019-06-07

МОТИВИ за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ракитово 2019-06-07

Предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ракитово 2019-06-07

ДОКЛАД относно приемане на Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ракитово 2019-06-07

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателна комисия при Общински съвет Ракитово 2019-02-22

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие в Община Ракитово за 2019 година 2019-01-24

Проект на Наредба №1 за обществения ред в Община Ракитово 2019-01-11

Мотиви за приемане на Наредба №1 за обществения ред в Община Ракитово 2019-01-11

Предварителна оценка на въздействие на Проекта на Наредба №1 за обществения ред в Община Ракитово 2019-01-11

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово 2018-12-21

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово
2018-12-21

Предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово 2018-12-21

ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Ракитово за 2019 година 2018-12-17

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово 2018-12-12

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово
2018-12-12

Предварителна оценка на въздействието на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово 2018-12-12

Проект на правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване в Община Ракитово, обл. Пазарджик 2018-11-15

Мотиви за приемане на Правилник за дейността на общ.социално предприятие 2018-11-15

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ракитово 2018-09-25

ПРОЕКТ на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

МОТИВИ за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

Предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

План за действие за общинските концесии на Община Ракитово ( 2018 - 2020 г. ) 2018-08-22

План за противодействие на тероризма на община Ракитово 2018-07-27

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Актуализиран план за действие на община Ракитово за изпълнение на стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик ( 2018-2020 ) 2018-04-04

Актуализирана стратегия на община Ракитово за интегриране на ромите 2012-2020 г. 2081-04-04

Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово 2018-03-23

Мотиви за приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово 2018-03-23

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово  2018-03-23

Проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година 2018-02-26

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година 2018-01-29

Проект на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

Мотиви за приемане на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

 

Нагоре