Действащи наредби и правилници

 

Общинска програма за закрила на детето за 2019 година 

План - програма за дейността на МКБППМН Община Ракитово за 2019 година 

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие в Община Ракитово за 2019 година

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ракитово 2018-2019 г.

Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Ракитово

План за действие на общинските концесии на Община Ракитово 2018-2020 г.

План за противодействие на тероризма на територията на Община Ракитово

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ракитово  

План за действие на Община Ракитово (2018-2020) за изпълнение  на стратегия за интегриране  на ромите  в Област Пазарджик

Допълнение на Стратегия на Община Ракитово за интегриране на ромите 2012-2020. Актуализирана през 2018 г

Програма за енергийна ефективност на община Ракитово за периода 2018 - 2020г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Ракитово за 2018 година

Допълнение на Стратегия на Община Ракитово за интегриране на ромите 2012-2020 год.

План за действие на Община Ракитово ( 2016-2020) за изпълнение на стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Ракитово в търговски дружества

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Ракитово

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ракитово

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово

Правилник за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на Община Ракитово

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър в Община Ракитово

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ В ОБЩИНА РАКИТОВО

Наредба за условията и редът на записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Ракитово

Наредба за рекламна дейност на територията на Община Ракитово

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализации и термални води“ ЕООД  гр. Ракитово

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” град Ракитово, Община Ракитово, Област Пазарджик "

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна социална помощ на граждани от Община Ракитово

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГРЕБЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Общински план за развитие на община Ракитово за периода 2014 - 2020 година

Наредба за определяне и администриране на местните такси цени на услуги на територията на Община Ракитово

СТРАТЕГИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО 2014-2016 г.

Стратегия за управлението на Общинската собственост за мандат 2015 - 2019 година

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 година

Програма за управление на Кмета на Община Ракитово 2015 - 2019 година

Стратегия за интегриране на ромите

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ракитово

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Наредба №1 за обществения ред в Община Ракитово

Наредба за поставяне на преместваеми съоражения за търговия и услуги в Община Ракитово

Наредба за управлението на Общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Ракитово

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ракитово (по чл.196, ал.5 на Закона за устройството на територията -ЗУТ)

Пожарна безопастност и защита на населението на Община Ракитово

Наредба за реда за охрана и опазване на селскостопанското имуществоАрхив на наредби и правилници


НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО отменена с решение № 442/30.01.2014г.

 Стратегия за управление на общинска собственост 2012 - 2015 година

Стратегия за социалните услуги

Нагоре