ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО
 
 
Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.
 
Настоящият състав на Общински съвет - Ракитово е избран съгласно Изборния кодекс през октомври 2015 година.
 
Общински съвет – Ракитово осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
 
Нагоре