Бюджет 2021 година - 2021-03-08  11:57:32 AM

1. Решение за приемане на бюджета за 2021 г.

2. Доклад към бюджета за 2021 г.

3. Бюджет на Община Ракитово за 2021 г.

4. Приложение № 3- Разпределен преходен остатък от 2020 г.

5. Приложение № 4 - Капиталови разходи 

6. Приложение № 5 - Разшифровка пар. 4000

7. Приложение № 6 - Организационна структура

8. Приложение № 7 - Справка за числеността и разходите за заплати,възнаграждения и осигурителни вноски на държавни и местни дейности,неприлагащи делегиран бюджет

9. Приложение № 8 - Лимити на разходи за заплати за 2021 г.

10. Приложение № 9 - Справка за разпределението на субсидията за 2021 г. на читалищата

11. Приложение № 10 - Справка за разпределение на издръжката на спортните клубове за 2021 г.

12. Приложение № 11 - Списък на длъжностите, имащи право на транспортни радзходи

13. Приложение № 12- Индикативен разчет за средствата от СЕС

14. Приложение № 13 - Справка на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен

15. Приложение № 14 - Прогноза за общинския дълг

16. Приложение № 15 - План -график за обслужване на просрочените задължения 

17. Приложение № 16 - Прогноза за периода 2021-2023 година за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

18. Приложение №17 - Протокол от публичното обсъждане

19. Разчет за капиталови разходи

20. Първоначален план на капиталовите разходи  за 2021г.  6309 община Ракитово - 2021-05-20

 

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. на община Ракитово 2021-01-29

Заповед на кмета на община Ракитово за определяне на дата на публичното обсъждане

Проект за бюджет на община Ракитово за 2021 г.

Поименен списък за капиталови разходи

Индикативен разчет на проекти, финансирани със средства от СЕС

Доклад относно проект на бюджет на община Ракитово за 2021 г.

Анкета за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. на община Ракитово

 

Бюджет 2020 година  -  2020-02-07, 14:15

1. Решение за приемане на бюджета за 2020г.

2. Доклад към бюджета за 2020 г.

3. Приложение № 1- приходи 2020 г.

4. Приложение № 2 - разходи 2020 г.

5.Приложение № 3- Разпределен преходен остатък от 2019 г.

6.Приложение № 4 - Капиталови разходи

7. Приложение № 5 - Разшифровка пар. 4000

8.Приложение № 6 - Организационна структура

9. Приложение № 7 - Справка за числеността и разходите за заплати,възнаграждения и осигурителни вноски на държавни и местни дейности,неприлагащи делегиран бюджет

10.Приложение № 8 - Лимити на разходи за заплати за 2020 г.

11.Приложение № 9 - Справка за разпределението на субсидията за 2020 г. на читалищата

12. Приложение № 10 - Справка за разпределение на издръжката на спортните клубове за 2020 г.

13. Приложение № 11 - Списък на длъжностите, имащи право на транспортни радзходи

14. Приложение № 12- Индикативен разчет за средствата от СЕС 

15. Приложение № 13 - Справка на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен

16. Приложение № 14 - Прогноза за общинския дълг

17. Приложение № 15 - План -график за обслужване на просрочените задължения

18. Приложение  № 16 - Прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и на

разходите за местни дейности

19. Приложение №17 - Протокол от публичното обсъждане

 

1. Заповед за определяне на бюджетните средства по определените формули и допълнителни стандарти във функция „Образование” разчетени съгласно закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г. 2020-02-05

2. Уведомително писмо до директорите на училища и детски градини за определяне на бюджетните средства по определените формули и допълнителни стандарти във функция „Образование” разчетени съгласно броя на децата и учениците от НЕИСПУО към 01.01.2020 г. след извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Ракитово 2020-02-05 

3. Заповед за определяне на формули във функция „Образование”  за 2020 г. 2020-02-05

4. Заповед за определяне на бюджетните средства от местни дейности на общинските детски градини във функция „Образование”  за 2020 г. съгласно приетия бюджет на Община Ракитово 2020-02-05

5. Уведомително писмо до директорите на детски градини за определяне на бюджетните средства от местни дейности във функция „Образование” разчетени съгласно броя на децата и учениците от НЕИСПУО към 01.01.2020 г. след извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Ракитово 2020-02-05

Публично обсъждане на проект на бюджет 2020  2020-01-13

1. Покана и заповед

2. Проект за бюджет на приходите и разходите за 2020 г. на Община Ракитово -  Държавни дейности.

3. Проект за бюджет на приходите и разходите за 2020 г. на Община Ракитово - Местни дейности.

4. Индикативен разчет за 2020 г. на средства от СЕС.

5. Инвестиционна програма за 2020г.

 

Заповед за определяне на формули във функция Образование за 2019 г. 2019-02-05

Заповед за определяне на бюджетните средства от местни дейности във функция Образование за 2019 г. 2019-02-05

Заповед за определяне на бюджетните средства по определените формули и бюджетите на общинските училища и детски градини съгласно Закона за държавния бюджет за 2019 г. и данните от НЕИСПУО /кампания 2/ за учебната 2018/2019 г.  2019-02-05 

  Бюджет 2019 година  -  2019-02-05, 14:15

1. Решение за приемане на бюджета за 2019 г.

2.Доклад към бюджета за 2019 г.

3. Приложение № 1- приходи 2019 г.

4. Приложение № 2 - разходи 2019 г.

5.Приложение № 3- Разпределен преходен остатък от 2018 г.

6.Приложение № 4 - Капиталови разходи

7. Приложение № 5 - Разшифровка пар. 4000

8.Приложение № 6 - Организационна структура

9. Приложение № 7 - Справка за числеността и разходите за даплати,възнаграждения и осигурителни вноски на държавни и вестни дейности,

неприлагащи делегиран бюджет

10.Приложение № 8 - Лимити на разходи за заплати за 2019 г.

11.Приложение № 9 - Справка за разпределението на субсидията за 2019 г. на читалищата

12. Приложение № 10 - Справка за разпределение на издръжката на спортните клубове за 2019 г.

13. Приложение № 11 - Списък на длъжностите, имащи право на транспортни радзходи

14. Приложение № 12- Индикативен разчет за средствата от СЕС

15. Приложение № 13 - Справка на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен

16. Приложение № 14 - Прогноза за общинския дълг

17. Приложение № 15 - План -график за обслужване на просрочените задължения

18. Приложение  № 16 - Прогноза за периода 2019-2021 година за постъпленията от местни приходи и на

разходите за местни дейности

19. Приложение №17 - Протокол от публичното обсъждане

Публично обсъждане на проект на бюджет 2019

1. Покана и заповед

2. Проект за бюджет на приходите и разходите за 2019 г. на Община Ракитово -  Държавни дейности.

3. Проект за бюджет на приходите и разходите за 2019 г. на Община Ракитово - Местни дейности.

4. Индикативен разчет за 2019 г. на средства от СЕС.

Публикувано на 2019-01-03 ; 16:30

Уведомление до образователните институции за бюджетите им за 2018 г. съгласно информационната система НЕИСПУО /кампания 2/

Заповед за определяне на средствата за допълнително финансиране във функция Образование от местни дейности за 2018 г.

Заповед за определяне на средствата за финансиране във функция Образование съгласно ЗДБ за 2018 г.

Заповед за определяне на формули за разпределение на  средствата във функция Образование за 2018 г.

Бюджет 2018 година  -  2018-01-31 

1. Решение за приемане на бюджета за 2018 г.

2.Доклад към бюджета за 2018 г.

3. Приложение № 1- приходи 2018 г.

4. Приложение № 2 - разходи 2018 г.

5.Приложение № 3- Разпределен преходен остатък от 2017 г.

6.Приложение № 4 - Капиталови разходи

7. Приложение № 5 - Разшифровка пар. 4000

8.Приложение № 6 - Организационна структура

9. Приложение № 7 - Справка за числеността и разходите за даплати,възнаграждения и осигурителни вноски на държавни и вестни дейности,

неприлагащи делегиран бюджет

10.Приложение № 8 - Лимити на разходи за заплати за местните дейности за 2018 г.

11.Приложение № 9 - Справка за разпределението на субсидията за 2018 г. на читалищата

12. Приложение № 10 - Справка за разпределение на издръжката на спортните клубове за 2018 г.

13. Приложение № 11 - Списък на длъжностите, имащи право на транспортни радзходи

14. Приложение № 12- Индикативен разчет за средствата от СЕС

15. Приложение № 13 - Справка на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен

16. Приложение № 14 - Прогноза за общинския дълг

17. Приложение № 15 - План -график за обслужване на просрочените задължения

18. Приложение  № 16 - Прогноза за периода 2018-2020 година за постъпленията от местни приходи и на

разходите за местни дейности

19. Приложение №17 - Протокол от публичното обсъждане

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018

1. Покана

2.Заповед

3. Проект за бюджет на приходите и разходите за 2018 г. на Община Ракитово.

4. Индикативен разчет за 2018 г. на средства от СЕС.

Публикувано на 2018-01-03 ; 15:30

Бюджет 2017 година 

1. Решение № 319/24.01.2017 г.

2. Доклад към бюджета за 2017 г.

3. Приложение № 1 - Приходи

4. Приложение № 2 - Разходи

5. Приложение № 3- Разпределение на преходен остатък от 2016 г.

6. Приложение № 4 - Поименен списък на обектите в капиталовата програма

7. Приложение № 5 - Разпределение на средствата за капиталови разходи по кметства

8. Приложение № 6 - Разшифровка на пар. 4000

9. Приложение № 7 -Структура и численост  на ОбА

10. Приложение № 8 - Справка за числеността и разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

11. Приложение № 9 - Справка за разпределение  на субсидията за  читалища

12. Приложение № 10 - Справка за разпределение на издръжката на спортните клубове

13. Приложение № 11 - Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

14. Приложение № 12 - Индикативен разчет на средствата от СЕС

15. Приложение № 13 - Справка на разоредителите с бюджет от по -ниска степен

16. Приложение № 14 - Прогноза за нов дълг

17. Приложение № 15 - План-график за обслужване на просрочени задължения от 2016 г.

18. Приложение № 16 - Актуализирана бюджетна прогноза

19. Приложение № 17 - Протокол от публично обсъждане

                                                                                                  Публикувано на 02/01/2017 ; 11:15:44

Публично обсъждане на проект на бюджет 2017

 Бюджет 2016 година

1.Решение за приемана на бюджет 2016 г.

2.Приложения към решение за приемане на бюджет 2016 г. : Приложение № 1 - приходи 2016 г. ; Приложение № 2 - разходи 2016 г. ; Приложение № 3 ; Приложение № 4 и 5 капиталови разхади ; Приложение № 6 ; Приложение № 7 - структура ; Приложение № 8 ; Приложение № 9 и № 10 ;Приложение № 11 ; Приложение № 12 ; Приложение № 13 ; Приложение № 14 ; Приложение № 15 ; Приложение № 16 протокол публично обсъждане ; Приложение № 17 - прогноза

3.Доклад към бюджет 2016 г.

4.Публично обсъждане на проект за бюджет 2016 г. :

а/Покана за публично обсъждане

б/Доклад за съставяне на проект за бюджет

в/Проект за бюджет 2016 г.

5.Заповед 88 от 28.01.2016 г. за определяне на бюджетните средства в функция образование

6.Заповед 87 от 28.01.2016 г. за определяне на формули във функция образование

Бюджет 2015 година

1. Решение
2. Приложения към решението
3. Актуализирана бюджетна прогноза
4. Доклад

5.Публично обсъждане на проект за бюджет 2015 г. :

а/Покана за публично обсъждане

б/Доклад за съставяне на проект за бюджет

в/Проект за бюджет 2015 г.

г/Протокол от публично обсъждане

6.Формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за 2015 г. между училищата и детски градини, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към Община Ракитово и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детски градини при изменение компонентите на формулата за 2015 г.

7.Утвърдени бюджетни средства на училища и детски градини

8.Утвърдени бюджетни средства на училища и детски градини съгласно чл. 28, ал.1 от ПМС 8/16.01.2015 г.

Изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Ботеб" с.Дорково към 31.12.2014 г

9.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

- Приложения
10. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА РАКИТОВО ЗА 201 5 ГОДИНА
- Приложения

Бюджет 2014 година

1.Решение за бюджет 2014 година

2.Приложения - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3.Бюджетна прогноза

4.Решение за приет дълг

5.Доклад

6.Публично обсъждане на проект за бюджет 2014 г. :

а/Покана за публично обсъждане

б/Доклад за съставяне на проект за бюджет

в/Проект за бюджет 2014 г.

7. Формули за разпределение на средствата за 2014 г. и утвърдени бюджети на общинските училища и детски градини на територията на Община Ракитово

8. Бюджети на общински училища и детски градини съгласно чл.25, ал.1 от Постановление на МС №3/15.01.2014 г.

9. Изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Ботев" Дорково за 2013 г.

Бюджет 2013 година

Решение за бюджет 2013 година

Решение за промяна на бюджета на община Ракитово за 2013 година

Приложения към бюджет 2013 година

Решение за приет дълг

Бюджет училища 2013 г
Бюджет на Община Ракитово за 2011 година

На основание : чл.21, ал.1, т 6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от ЗОБ и чл. 11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 година, ПМС № 334/29.12.2010 г. и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, предлагам общинският съвет да вземе следното:
Във връзка с направеното предложение и станалите разисквания ,ОБС

Р Е Ш И:

1.Приема бюджета на община Ракитово по пълна бюджетна класификация за 2011 г. в размер на 6508000 /прил.12/, както следва:
1.1 По прихода в размер на 6508000 лв./съгласно приложение 1/в т.ч.:
1.1.1.Приходи за държавни дейности в размер на 4452091 лв. в т.ч,:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4226472 лв.
1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 0лв.
1.1.1.3.Преходен остатък от 2010 т. в размер на 136868 лв.
1.1.1.4.Възстановен заем в размер на 88751 лв.
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 2055909 лв.,вт.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 234000лв.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 652981 лв.
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 926000 лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 165000 лв., в т.ч.: за изграждане и основен ремонт на общински пътища- 123100 лв.
1.1.2.5.3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища -31500лв.
1.1.2.6.Друго финансиране - 19787 лв./финансов лизинг/.
1.1.2.7.Преходен остатък от 2010 г. в размер на 26641 лв.
1.2.По разходите в размер на 6508000 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, в т.ч: разходи за заплати за делегирани от държавата дейности, съгласно приложение №2:
1.2.1 .За делегирани държавни дейности в размер на 4464351 лв., от тях:
1.2.1.1 .От държавни трансфери- 4226472лв.
1.2.1.2.От местни приходи- 12260лв.
1.2.1.3.От преходен остатък от 2010г. и възстановен заем 225619 лв.
1.2.3.За местни дейности в размер на 2043649 лв.
1.3.Инвестиционна програма в размер на 323566 лв., съгласно приложен поименен списък/Приложение № З/
1.3.1 .За делегирани държавни дейности-67034 лв.
1.3.2.3а местни дейности - 256532 лв.
1.4.Разчет за разходите по кметства, съгласно приложение №4.
1.5.Определя максималния размер на дълга, както следва:
1.5.1.Максималният размер на новия общински дълг за 2011 г.- 2940464 лв.
1.5.2.Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2011г.- 2929464 лв.
2.Приема разчета за целеви разходи и субсидии,както следва за:
2.1 .Членски внос за неправителствени организации- 3000 лв.
2.2.Помощи за погребение- 1800 лв. на основание чл.35 от ПМС
№334/29.12.2010 година. Помощи за крайно нуждаещи се граждани със здравословни проблеми в размер на 6000 лв.
2.3.Утвърждава разчета за субсидии на читалищата в размер на 78088 лв., от които 3000 лв. за дофинансиране за текущи ремонти и читалищна дейност по 1000 лева на всяко от тях.
2.4.Разходи за клубове на пенсионера и инвалида - 30876 лв.
2.5.Разходи за доброволна застраховка "Каско" в размер на 4000 лв.
2.6.3а издръжка на спортни клубове на територията на общината - 18200 лв., в т.ч: 6500 лв. за футболен клуб "Левски", 6000 лв. за клуб "Импулс", 4700 лв. за спортен клуб по борба „Торнадо" и 1000 лв. заСК „Цепина".
2.7.Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.2.1-6, свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.
З.Приема следните лимити за разходи:
3.1.Социално-битови разходи в размер на 3% съгласно ПМС №334/29.12.2010 година от начислените трудови възнаграждения.
3.2.Представителни разходи в размер на 17500 лв., от които 9500 лв. на кмета на общината, по 2000 лв. на кметовете на кметства и 4000 лв. на председателят на общинския съвет.
З.З.Да се закупи работно облекло на работещите в бюджетната сфера без училищата, прилагащи делегирани бюджети в размер на 150 лв.на щатна бройка. При възможност, в края на бюджетната година да се увеличи размера на средствата за работно облекло.
4.Утвърждава списък на длъжностите,които имат право на транспортни разходи, съгл. приложение №5.
4.1.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.4 и размера на средствата в рамките на 85% от действителните разходи.
5.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, на работещите в местните дейности, съгласноприложение №6.
5.1.Считано от 01.01.2011 година определя числеността на персонала в дейност "Общинска администрация" в размер на 62,5 броя.
6.Определя /съгласно чл. 11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД/ годишния размер на плащанията по общинския дълг в размер на 2220464 лв.
7.3адължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци.
8.Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

8.1.делегирани от държавата дейности кмета на общината да отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.
9.Дава съгласие при временен недостиг на средства за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от ЕС да ползва временно свободни бюджетни средства .
10.Възлага на кмета на общината:

10.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
10.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

10.3.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.
10.4.Да информира тримесечно общинския съвет за вида и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
10.5.Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности в съответната функция, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция „Образование", при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
10.б.Да разплати просрочени задължения в размер на 120 х. лв. и да заведе съдебни дела за просрочени вземания.
10.7.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
10.8.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансйране на общински програми и проекти.
10.9.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
11.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета/чл.27 от ЗОБ/:
11.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности
11.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
12.3адължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2011 г.конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Ракитово за 2010 година проекта за бюджет за 2011 година.

Делигиран бюджет:

ПРОТОКОЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 2011Г. И ЗАПОВЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМУЛИ И БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ОТЧЕТ 2010г.:

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ ЗА 2010 ГОДИНА.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

БАЛАНС НА ОБЩИНА РАКИТОВО ЗА 2010 ГОДИНА

Нагоре