Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К

 БРОЙ 1 2 , 6 февруари 2018 г., СТР. 59-6 0

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната

карта и кадастралният регистър на недвижи-мите имоти за землищата на с. Нова махала,с. Фотиново, община Батак, гр. Костандово,

община Ракитово, с. Капитан Димитриево, с.Радилово, община Пещера, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен

срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-интересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия,

картография и кадастър – Пазарджик.

Важно съобщение: 

 От 1.11. 2017г Община Ракитово работи с нови сметки, поради смяна на обслужващата банка от банка ДСК ЕАД                                          на Райфайзанбанк ЕАД:

 

Райфайзенбанк ЕАД

клон Велинград

ул. Александър Стамболийски бл.1

 1. BG26RZBB91553100055002-Бюджетна сметка

 2. BG30RZBB91558400055002-Бюджетна- Местни данъци и такси

Банков код   RZBBBGS


 

Дирекция “Бюро по труда”- Велинград провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица

Плакат маратон 2017

Полумаратон-Ракитово

Временен билборд във връзка със сключен договор с ДФЗ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Ще реконструират улици в Ракитово с пари от ДФ

Ремонтират улиците

ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО КОСТАДИН ХОЛЯНОВ ПО СЛУЧАЙ 15 СЕПТЕМВРИ И ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА

Покана за публично обсъждане на отчета за 2016 година

Съобщение по проект BG05M2OP001-3.002-0339 - Образователна интеграция в Община Ракитово - 2017-02-15

За празниците

БАБИНДЕН

Прессъобщение

11.01.2017 г.

Общински съвет-Ракитово ще прегласува отново решението си за избор на В и К оператор за общината

Във връзка със заповед от 28.12.2016 г. на врид областния управител Гинче Караминова, с която тя връща решение на Общински съвет №305 от 20 декември 2016 г., което касае избор на В и К оператор по Закона за водите, правим следното уточнение:

В мотивите на врид областния управител се твърди, че Общински съвет-Ракитово не е компетентният орган, който може да вземе такова решение, тъй като част от собствеността на ВиК-системите- „ВиК Ракитово“ЕООД  е публична държавна собственост и се посочва външен довеждащ водопровод на язовир“ Голям Беглик“, който е собственост на държавата.

След направена проверка и съгласно становище на управителя на „ВКТВ“ЕООД-Ракитово-инж.Ангел Паризов се установи, че активи, публична държавна собственост, не са включвани в баланса на повереното му дружество. Този водопровод, за който се твърди в заповедта на врид областния управител, е на територията на община Батак и по никакъв начин не е свързан с водоснабдителната система на община Ракитово. Според становището на инж.Паризов това е видно и от Протокола от проведената работна среща в МРРБ на 9 декември 2014 г. в присъствието на представители на Министерството и Община Ракитово, както и от картния материал.

В тази връзка Председателят на Общински съвет-гр.Ракитово Нина Димова направи предложение върнатото от Областния управител за ново обсъждане решение № 305/20.12.2016 г., взето с Протокол № 20,  да бъде прегласувано отново.

Удължиха ваканцията за учениците в община Ракитово до неделя

 Със заповед на кмета на Община Ракитово Костадин Холянов е удължена ваканцията за учениците до неделя, 15. януари 2017 г. включително. Обявени за неучебни са четвъртък и петък, като мотиви за удължаване на зимната ваканция на учениците, са високата заболеваемост и усложнената зимна обстановка. Децата са на училище в понеделник, 16 януари 2017 г.

Уведомление за учебните заведения относно превантивни мерки във връзка с усложнената зимна обстановка и високата заболеваемост

Публично обсъждане на проект на бюджет 2017 - 2016-12-22

Заповед за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Ракитово по време на Коледнните и Новогодишни празници

Евродепутатът Искра Михайлова и кметът Костадин Холянов откриха новия водопровод на ул.“Мел“ в Костандово

Първа копка на нов водопровод на ул.“Г.Бенковски“ в Ракитово

Наградиха Иван Елкин и Георги Холянов с плакети за принос и развитие на музикалната култура в град Ракитово

15-годишната Ванеса Янева стана кмет на Ракитово за един ден

Дирекция “Бюро по труда”- Велинград провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Във връзка с изпълнение на дейности по ДДД - дезинфекция .дезинсекция и дератизация община Ракитово приема оферти от лицензирани фирми срок до 22.07.2016г.

Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда” - Велинград, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. ЮНИ 2016г. 

Заповед за забрана на пашата 2016 г.

Зов за помощ

Писмо от Областния управител, относно вземане на решение от Общински съвет за включване на общината в областната асоциация по ВиК. - 2016-02-03

Откриха новия път от с.Дорково към „Дъното“ и спортната зала в Костандово

Заповед за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Ракитово по време на Коледнните и Новогодишни празници

СЪС 62 % РЕЙТИНГ РАКИТОВО СЕ ОТКРОЯВА КАТО НАЙ-ПРОЗРАЧНАТА ОБЩИНА В ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

Гласуваха заплатата на кмета и на кметовете на кметства

Кметът на общината Костадин Холянов представи екипа си

Заповед и покана за публично обсъждане

Отбелязахме 103-тата годишнина от Балканската война с полумаратон и рок фест

Съобщение за спиране на движението на МПС над 3,5 т.

Маратон 2015 година

Съобщение за заседание на ОИК

Предложение за промяна на Наредбата за бюджета и отчет към 30.06.2015 г.

Препоръка за избягване на рисковете при сезонната работа извън страната

Открит бе  Център за Семейно Обучение в Ракитово

Наградиха победителите в 7-мия Национален конкурс на името на Милош Зяпков 

Публично обсъждане на отчета на общинския дълг за 2014 година , отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2014 година на община Ракитово

Заповед за продажба на автомобили

Заповед за отдаване под наем 

Заповед

Община Ракитово търси да назначи Младежки медиатор

Заповеед за търг

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити при санитарни сечи количества дървесина от временен склад - Дъното

Заповед за забрана на паша

Заповед

Нови скандални дела тегнат над Община Ракитово 

Пресконференция на кмета на община Ракитово

Заповед за отмяна на бедственото положение на територията на община Ракитово

 

Кметът на Ракитово Любомир Петков обяви бедствено положение в община Ракитово със заповед от днес – 9-ти март. Вследствие на обилните снеговалежи на територията на общината през последните два дни, положението в трите населени места – град Ракитово, град Костандово и село Дорково е критично. И трите населени места са труднопроходими, с прекъснато електрозахранване, липсват и телекомуникации. Общинската фирма по снегопочистване не е спирала работа и докладва ежечасно за хода на действията си. Със  Заповедта на кмета всички граждани, фирми и организации се задължават да почистят прилежащите им площи. Същото се отнася и до всички директори на учебни, детски и социални заведения. Бедственото положение ще е в сила до отмяна на същото.

Общинска програма за закрила на детето 2015 г.

Общинска администрация Ракитово съобщава .......

Финансов Отчет на Кмета на Ракитово и изпълнение на проектите 2013-2014 год. ( трета година от мандат 2011-2015 год. )

Отчет за работата на Общински съвет Ракитово

Община Ракитово с награда от МРР за "Плиоценски парк" - Дорково

Благодaрствено писмо

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Ракитово

Публично обсъждане на Бюджет 2015г. на община Ракитово на 28.11.2014г./петък/ от 10:00 часа в залата на Общинския съвет

Изявление на кмета на община Ракитово Любомир Петков, по повод продажбата на общинска земя

Маратон и Рок фест в Ракитово по случай годишнината от Балканската война

Съобщение

Съобщение

Покана - Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2013 година на община Ракитово

Обществено обсъждане на доклада за изпълнение на бюджета за 2013 година на Община Ракитово ще се проведе на 01.08.2014г./петък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет.

Покана - пресконференция

Общинска програма за закрила на детето 2014 г.

Профилактични ремотни дейности на електросъоръжения

Програма за празника на града - 45 години град Ракитово

Започна дългоочакваният ремонт на улица „Райна Княгиня”  в Ракитово

Предложение за продожба по реда на Общинската собственост

Община Ракитово в подкрепа на декларацията на Регионалната колегия на БАПЗГ / Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи / - Пазарджик

Предложение до общински съвет относно допълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2014г.

Годишен Отчет за 2013 г. по Общинския план за развитие на Община Ракитово за мандат 2011 г. - 2015 г.

Победителите в Националния литературен конкурс "Милош Зяпков"

Нагоре