Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

1. Регистър на лицата, подали декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

2. Декларации на кметове на кметства

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси / отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г. /

1. Регистър на декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

-Декларации на общински съветници и кметове

-Декларации на служители в администрацията

2. Лица за които е установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт

3. Архив на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Нагоре