Основните задачи на отдел „Екология и опазване на околната среда” са свързани с мероприятия за намаляване на вредните последици от човешката дейност, както и с организацията на изпълнение, начините на финансиране, отговорните звена, методите за контрол и превантивните дейности за решаване на екологичните проблеми. Друга част от екологичните проблеми в общината са свързани с необходимостта от рекултивация на нарушените терени, ерозията на почвите, наличието на нерегламентирани сметища и проблемите, свързани с ефективното управление на дейностите по събиране, извозване и депониране на ТБО, рационалното използване и опазването на водните ресурси в общината от замърсяване, включване на общината в общи екологични проекти с надобщинско значение и др.

Нагоре