Административни услуги по гражданско състояние

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-1/: Възстановяване или промяна на име

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 19а и Инструкция № 1 от 22.06.2001г. за прилагане на чл.19а от ЗГР

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Нотариално заверено заявление /по образец/;

2. Документи за самоличност;

3. Копие от акта за раждане или акт за граждански брак /осигурява се служебно/

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-2/: Издаване на удостоверение за наследници

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.2; ЗМДТ - чл. 110, ал.1; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 9 - 12; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно

2. Искане за издаване на удостоверение за наследници от пряк наследник / пълномощник (образец);

Срок на извършване: до 5 раб. дни

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-3/: Издаване на удостоверение за семейно положение

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.13; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

СУНАУ ОБА1-4/: Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във вр. с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.12; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.14; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-5/: Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т. 1 във връзка с чл.5, т.2; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.7;Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.15; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН / по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-6/: Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК/Приемане на отчет на настойника

Правно основание/ нормативни документи/:

Семеен кодекс - чл. 153, чл. 171, чл. 173, ал.2 и чл.174, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец и декларации по образец (за попечител; за настойник, за зам. настойник, за зам. попечител и съветници);
 2. Съдебно решение/Заповед за настаняване;
 3. Лични документи;
 4. Удостоверение за съдимост;
 5. Списък на имуществото.

Забележка: Документите по т. 2, 3, 4, 5 се конкретизират при подаване на заявлението, според случая.

Срок на извършване: до 30 раб. дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-7/ : Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал. 1, т.2; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 18; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-8/: Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация -чл.24, ал.1 и чл.106, ал. 1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; чл.110, ал.1, т.6 и т.11 от ЗМДТ; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.20; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.

3. Официален документ, от който да се видят личните данни и семейното положение на чуждия гражданин.

4. Писмено съгласие за вписване на личните данни на чуждия гражданин в удостоверението в свободен текст.

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 10,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги - гр. Ракитово, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-9/: Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.4; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.6; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл. 21; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2.Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

3.Данни за чуждестранния гражданин - по паспорт;

4.Декларация /по образец/.

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 10,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-10, 11, 12/: Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път/ Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран такъв/ Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98 във вр. с чл. 5, т.3, чл.106, ал. 1, т.1 от ЗМДТ - чл.110, ал.1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.12 г. за издаване на удостоверения въз основа на РН - чл.22 и чл. 24; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено изрично пълномощно;

2. Заявление за постоянен адрес /по образец/ или Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

3. Документ за собственост или декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР /по образец/;

Срок на извършване: веднага

Цена: 1,00лв. за издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

2,00лв. за удостоверение за промени на постоянен адрес

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-14, 15, 16/: Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път / Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран такъв/ Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.96 и 99 във вр. с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23 и чл. 25; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено изрично пълномощно;

2. Адресна карта за настоящ адрес /по образец/ или Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

3. Документ за собственост/ декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР /по образец/

Срок на извършване: веднага

Цена: 1,00лв. за издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

2,00лв. за удостоверение за промени на настоящ адрес

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-18/: Издаване на удостоверение за правно ограничение

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл.110, ал.1, т.12 от ЗМДТ; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово; Наредба РД-07-7 на МТСП/05.10.2010 г. - чл.25, ал.1, т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.17

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

2. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 5,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-19/:Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 във вр. със Закона за семейните помощи за деца - чл.6; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т. 12; Наредба РД-02-20-6/24.04.12г. за издаване на удостоверение въз основа на РН, Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН /по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-20/: Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал.6 и чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Препис или извлечение от акт за раждане, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданското състояние;
 2. Съдебно решение
 3. Документ за самоличност на родителите/ Нотариално заверено пълномощно; образец;

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Център за информация и услуги

Забележка: Удостоверението се издава само веднъж

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-21/: Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл.70, ал.1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

2. Заявление по /образец ; образец/ - попълва се за актове, които са съставени в страни извън ЕС;

3. Заверен и легализиран Акт по гражданско състояние.

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата не се таксува

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-22/: Промяна в актовете за гражданско състояние

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.74 и чл.76; ЗМДТ - чл.110, ал.2, т.4 и т.7; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

2.Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

3.Съдебно удостоверение / Решение на съд;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-23/: Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал.1, т.4

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица//;
 3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;
 4. Постъпило по служебен път искане /без т.1, т.2, т.3/

Срок на извършване: издава се веднага

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-24/ : Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Искане по образец;
 2. Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак /за справка/;
 3. Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК;/по образец/
 4. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК;
 5. Декларация по чл.9, ал.1, т. 3 от СК;/по образец/
 6. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения /по образец/ или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл.9, ал.2 от СК.

Срок на извършване: удостоверението се получава в момента на сключване на брака

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-25/: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.2 във връзка с чл. 40, ал.1, изр.трето; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление /по образец/;

2. Документ за самоличност ;

3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

4.Постъпило по служебен път искане /без т.1, т.2, т.3/.

Срок на извършване: издава се веднага

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-26/: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Съобщение за смърт /Документи от чужбина за настъпила смърт/ Съдебно решение;

2. Документ за самоличност на приносителя /пряк наследник/

3. Документ за самоличност на починалото лице

4. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Срок на извършване: не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-27/: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.4; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление /по образец/;

2. Документ за самоличност на пряк наследник/нотариално заверено пълномощно.

Срок на извършване: издава се веднага

Цена: 3,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-28/: Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние / акт за раждане, акт за смърт/

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.4 и чл.24, ал.1, Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление /по образец/

2. Документи за самоличност или нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-29/: Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и др.; ЗМДТ - чл.110, ал.1, т.11; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане по образец

2. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

3. Издадения документ по гражданска регистрация или гражданско състояние

Срок на извършване: веднага

Цена: 5,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-30/: Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация-чл. 106, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.2; ЗМДТ-чл. 110, ал.1, т. 12; Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. - чл.19; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по /образец/;

2. Документи за самоличност/Нотариално заверено пълномощно;

3. Уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване;

4. Решение на Държавната Агенция за Бежанците при Министерски съвет;

Срок на извършване: 7 дни

Цена: за постоянно пребиваващ чужденец-30,00лв.;

за лице, придобило българско гражданство-10,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-31/: Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал1, т.1; ЗМДТ - чл. 110, ал.1, т.13; Наредба на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство чл.15, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

2. Заявление по образец.

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 2,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-32/: Издаване на заверен препис или копие от лична регистрационна карта или страница от семейния регистър на населението

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл. 102, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.13 от ЗМДТ; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване удостоверение от РН /по образец/

2. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 1,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-33/: Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Постъпили по официален път писма

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-34/: Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Правно основание/ нормативни документи/:

Семеен кодекс - чл.19, ал.2 и 3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документ за самоличност/Нотариално заверено пълномощно;

2. Заявление /по образец/;

3. Декларация за разделност / Удостоверение от Нотариус за сключен брачен договор.

Срок на извършване: до 3 дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-35/: Припознаване на дете

Правно основание/ нормативни документи/:

Семеен кодекс - чл.65

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Документи за самоличност;
 2. Нотариално заверена декларация за припознаване /образец/;

Срок на извършване: от 1 до 90 дни

Цена: безплатно

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА 1-36/: Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Правно основание/ нормативни документи/:

Граждански процесуален кодекс - чл.431, ал. 3 и 4

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Писмо от съдебен изпълнител;

2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;

Срок на извършване: до 3 дни

Цена: съвпада с цената на административната услуга определена по Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/, кметство гр. Костандово, кметство с. Дорково.

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА1-37/: Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба №1 от 1999 за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство - чл.15, ал.3 във връзка с ал.1; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документ за самоличност /Нотариално заверено пълномощно; копие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя; официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава;

2. Молба по /образец/ на Министерството на правосъдието;

3. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова; Копие от паспорт;

4. Препис от акт за смърт, ако лицето е починало в чужбина и няма съставен акт за смърт в РБългария; Препис-извлечение от акт за раждане, ако лицето е родено в чужбина и няма съставен акт в РБългария;

5. Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – за лицата от небългарски произход;

6. 2 бр. снимки;

7. Платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието;

Срок на извършване: до 1 месец

Цена: 10,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА4 – 1/:Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Правно основание/ нормативни документи/:

Граждански процесуален кодекс - чл. 621; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на Община Ракитово;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Молба по чл.118, ал. 1 от КМЧП по образец;

2. Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно;

3. Легализиран и заверен препис от съдебно решение / друг административен документ от чужбина;

4. Нотариално заверена Декларация по чл. 117 от КМЧП;

5. Копие от чужд документ за самоличност;

6. Нотариално заверена декларация за име след развод;

7. Други удостоверителни документи;

Срок на извършване: до 14 дни

Цена: 30,00лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

 

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за гражданската регистрация - чл.89, чл. 101 ал.4; чл.110 от ЗМДТ;

Ръководство за поддържане на класификаторите за АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ-ЕСГРАОН,

Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на Община Ракитово;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно;

2. Заявление по образец;

3. Документ за собственост;

Срок на извършване: до 3 дни

Цена: 5,00 лв.

Място за издаване: Център за информация и услуги /фронт – офис/

Нагоре