Наименование на услугата:

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имотиЕ-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 14 от Закона за местните данъци и такси чл. 3, чл. 14, чл. 54, чл. 61н, ал. 11 чл. 110 ал. 1, т. 13. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ /по образец/;

2. Документи за собственост / удостоверение за наследници;

3. Скица на имота / при необходимост/;

4. Други документи и удостоверения за имота / при необходимост/

5. Документ за самоличност.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж Е-УСЛУГА

Правно основание:

Чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ //;

2. Документи за собственост ;

3. Акт 14 или Акт 15;

3. Скица на имота / при необходимост/;

4. Други документи и удостоверения за имота / при необходимост/

5. Документ за самоличност.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение Е-УСЛУГА

Правно основание:

Чл. 27 от Закона за местните данъци и такси.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ //;

2. ТЕЛК решение или други документи удостоверяващи правота за ползване на данъчно облекчение;

3. Документ за самоличност.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 32 от Закона за местните данъци и такси .

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ /по образец/;

2. Документи за самоличност;

3. Удостоверение за наследници;

3. Документи удостоверяващи собственост на наследодателя;

5. Застрахователна оценка на МПС;

6. При необходимост други документи на място.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 52 от Закона за местните данъци и такси .

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 54 , ал. 4 от ЗМДТ : / образец /;

 

2. Документи за самоличност / Удостоверение за наследници;

3. Свидетелство за регистрация;

4. Удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК;

6. Застрахователна оценка на МПС или квитанция за платен данък придобиване, ако превозното средство е било регистрирано на територията на страната;

6. При необходимост други документи на място.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 52 от Закона за местните данъци и такси .

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 54 , ал. 4 от ЗМДТ : / образец /; 

2. Документи за самоличност / Удостоверение за наследници;

3. Свидетелство за регистрация;

4. Удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК;

6. Застрахователна оценка на МПС или квитанция за платен данък придобиване, ако превозното средство е било регистрирано на територията на страната;

6. При необходимост други документи на място.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 52 от Закона за местните данъци и такси .

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 54 , ал. 4 от ЗМДТ : / образец /; 

2. Документи за самоличност / Удостоверение за наследници;

3. Свидетелство за регистрация;

4. Удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК;

6. Застрахователна оценка на МПС или квитанция за платен данък придобиване, ако превозното средство е било регистрирано на територията на страната;

6. При необходимост други документи на място.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил - max не повече от 3,5 тонаЕ-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 52 от Закона за местните данъци и такси .

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 54 , ал. 4 от ЗМДТ : / образец /; 

2. Документи за самоличност / Удостоверение за наследници;

3. Свидетелство за регистрация;

4. Удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК;

6. Застрахователна оценка на МПС или квитанция за платен данък придобиване, ако превозното средство е било регистрирано на територията на страната;

6. При необходимост други документи на място.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси .

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 49 , ал. 3 от ЗМДТ /по образец/;

2. Документи за самоличност / пълномощно ;

3. Документ за получено имущество;

5. При необходимост други документи на място.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16д от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по образец /по образец/;

2. Документи за самоличност / пълномощно.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово. 

 

Наименование на услугата:

Декларация за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 71 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по образец /по образец /;

2. Документи за самоличност / пълномощно.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово

 

Наименование на услугата:

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 61р от Закона за местните данъци и такси.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по образец /по образец /;

2. Документи за самоличност / пълномощно.

Цена на услугата: безплатна

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 117 от Закона за местните данъци и такси.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

  1. Декларация по образец /по образец /;
  2. Паспорт на кучето.

От кого се подава: Декларацията се подава от собствениците на кучета.

Срок за подаване: Тримесечен от датата на придобиване на кучето.

Място за подаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

Цена на услугата: безплатна

 

Наименование на услугата:

2396: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси чл. 3 ал. 2 и 3 от Приложение 2. Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане (образец);

2. Документи за самоличност / пълномощно;

3. Документ за собственост на имота;

4. Скица на имота;

5.Удостоверение за наследници / при необходимост/;

5. Други удостоверения за имота /при необходимост/.

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: 6.00лв.

Място за издаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

2393: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси чл. 3 ал. 2 и 3 от Приложение 2 и чл. 264, ал. 1 от ДОПК

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане по образец (образец);

2. Документи за самоличност / пълномощно;

3. Документ за собственост на имота;

4. Скица на имота.

5. Документ удостоверяващ техническите характеристики на бъдещата сграда / проект, обяснителна записка и др. /.

6. Други удостоверения за имота /при необходимост/.

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: 6.00лв.

Място за издаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

2395: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси чл. 3 ал. 2 и 3 от Приложение 2 и чл. 264, ал. 1 от ДОПК

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане по образец (образец);

2. Документи за самоличност / пълномощно;

3. Документ за собственост на имота.

4. Скица на имота.

6. Други удостоверения за имота /при необходимост/.

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: 6,00лв.

Място за издаване: отдел „ МДТ”- гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

2071: Издаване на удостоверение по декларирани данни е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 14 и чл. 54. Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на документ /по образец /;

2. Документи за самоличност /пълномощно.

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: 6.00лв.

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

 

Наименование на услугата:

1998: Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Данъчно – осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 6 във връзка със Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1 и 3 и чл. 9а, ал. 1 и чл. 9б във връзка с чл. 52. Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на документ /по образец /;

2. Документи за самоличност /пълномощно.

Срок на извършване: до 7 раб. дни

Цена: 6.00лв.

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

  

Наименование на услугата:

Издаване на служебна бележка, относно обстоятелства за МПС УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси - чл. 58, ал. 1. Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на документ /по образец/;

2. Документи за самоличност /Нотариално заверено пълномощно.

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: 3.00лв.

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

2131: ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 54 от ЗМДТ.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на документ /по образец/;

2. Документи за самоличност.

Срок на извършване: до 1 раб. дни

Цена: 1.00лв.

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

 Издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 1, ал. 1 и чл. 6, ал. 1б, „а” от ЗМДТ.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на документ /по образец/;

2. Документи за самоличност .

Срок на извършване: до 1 раб. дни

Цена: 1.00лв.

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

2091: Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследства е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

ЗМДТ - чл. 41 , ал.1 във връзка с чл. 29 ; Наредба за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за извършване на услугата /по образец/;

2. Документи за самоличност / пълномощно;

3. Удостоверение за наследници.

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: 6.00лв.

Място за издаване: отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 61, ал. 5 от ЗМДТ.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на документ /по образец/;

2. Документи за самоличност .

Срок на извършване: до 14 раб. дни

Цена: 3.00лв.

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

2124 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси Е-УСЛУГА 

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 3, чл. 14, ал.1, чл.110, ал. 11 т.13 от ЗМДТ.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на документ /по образец/;

2. Документи за самоличност .

Срок на извършване: до 3 раб. дни

Цена: 4.00лв.

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

 

 Наименование на услугата:

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 587, ал.2 от ГПК, чл. 79 от ЗС и чл. 14 от ЗМДТ.

Необходими за изпълнение на услугата документи

  1. Молба- декларация за обстоятелствена проверка;
  2. Подадена и обработена декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
  3. Документи за самоличност / пълномощно/.

Срок на извършване: до 1 раб. дни

Цена: 6.00лв.

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата

9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 129, ал. 1 от ДОПК.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане /по образец/;

2. Документ удостоверяващ плащането ;

3. Документ доказващ недължимост на плащането.

Срок на извършване:

Цена: безплатна

Място за издаване: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово.

 

Наименование на услугата:

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 4, ал. 1 и 3, чл. 9а, ал. 1, чл. 9б и чл. 115 от ЗМДТ. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чл. 3, изр. 2.

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане за издаване на документ /по образец/;

2. Документи за самоличност ;

Срок на извършване: до 1 раб. дни

Цена: 5.00лв.

 

Наименование на услугата:

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък Е-УСЛУГА

Правно основание/ нормативни документи/:

Чл. 61н от Закона за местните данъци и такси .

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ /по образец/;

2. Документ удостоверяващ обстоятелство водещо до данъчно облекчение по чл. 61М от ЗМДТ /ТЕЛК ;

3. Заповед за пенсиониране;

4. Удостоверение за вписване на в регистъра на чирак от регионалната занаятчийска камара

5. Документ за самоличност/ пълномощно.

 

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК Е-УСЛУГА

Правно основание:

чл. 171 от ДОПК

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Искане по образец

2. Документ за самоличност/ пълномощно.

 

 

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници Е-УСЛУГА.

равно основание:

чл.61х от ЗМДТ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ/ ; 

2. Входящ номер от подадено заявление за издавене на разрешително.

 

 

Място за справка: Отдел „ МДТ” гр. Ракитово

Място за издаване: ЦИУГ.

Нагоре