Т У Р И З Ъ М

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА11- 5/: Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за туризма чл. 128, т.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган:

Заявление за категоризиране по образец ,към което прилага

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър, с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейкия съюз – осигурява се служебно;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци ;

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта ;

4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

5. формуляр по образец за определяне на категорията ;

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок на извършване: 14 дни

 

Такси:

За категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а) до 20 стаи – 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;

д) над 100 стаи – 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1400 лв.

Технологична процедура: линк;

Място за издаване: ет. 2 ст. 210

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА11- 6/: Категоризация на средства за подслон и заведения за хранене

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за туризма чл. 128, т.1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган:

Заявление за категоризиране по образец , към което прилага

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър, с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейкия съюз – осигурява се служебно;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци ;

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта ;

4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

5. формуляр по образец за определяне на категорията ;

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок на извършване: 14 дни

Такси:

За категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а) до 20 стаи – 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;

д) над 100 стаи – 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1400 лв.

Технологична процедура: линк;

Място за издаване: ет. 2 ст. 210

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА11- 8/: Потвърждение и промяна категорията на туристически обект

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за туризма чл. 133, ал.3, във връзка с § 5 ПЗР

Необходими за изпълнение на услугата документи:

І. При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице подава (чрез общинска администрация по местонахождение на туристическия обект) следните документи:

1.Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър ;

2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено от съответния окръжен съд или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - осигурява се служебно;

3.Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие осигурява се служебно;

Забележка: Документите по т. 2 и 3 не се представят, ако лицето е вписано в търговския регистър и посочи ЕИК.

4.Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността;

5. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

6.Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец съгласно Приложение № 7 или 8 (от Наредбата), както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта ;

7. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

ІІ. При промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава следните документи:

1. Заявление за настъпилите промени в обстоятелствата ;

2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено от съответния окръжен съд или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - осигурява се служебно;

3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;

Забележка: Документите по т. 2 и 3 не се представят, ако лицето е вписано в търговския регистър и посочи ЕИК.

4.Копие от акта за собственост;

5.Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Забележка: *В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

*Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

Такси:

За вписване на настъпили промени в обстоятелства за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти се събира такса в размер на 150 лв.

Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.

Технологична процедура:

Място за издаване: ет. 2 ст. 210


Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА11- 13/: Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечение – чл. 19 ал. 1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец ;
 2. Декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване в свободен текст;
 3. Квитанция за платена такса;

Такси:

За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса в размер на 100 лв.

Място за издаване: ет. 2 ст. 210

 

Наименование на услугата:

Издаване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечение – чл. 19 ал. 1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец ;
 2. Декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване в свободен текст;
 3. Квитанция за платена такса;

Такси:

За издаване на нова табела от категорийната символика за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се заплаща такса в размер на 50 лв.

 

Място за издаване: ет. 2 ст. 210

 

Наименование на услугата:

Издаване на разрешение за удължено работно време след 22:00 часа зимно часово време и след 23:00 часа лятно часово време

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба № 1 за обществения ред в община Ракитово – чл. 18 ал. 2 и 3

Необходими за изпълнение на услугата документи: Заявление за удължено работно време

 1. Удостоверение за вписване в търговския регистър - осигурява се служебно;
 2. Становище от ОД на МВР /оригинал/ - последен документ - осигурява се служебно;
 3. Протокол от РИОКОЗ или акредитирана лаборатория за измерено ниво на шума на заведенията за хранене и развлечения /оригинал/
 4. Служебна бележка от кметството, за обекти в селата/оригинал/ осигурява се служебно;
 5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта / Разрешение за ползване /-само за некатегоризирани обекти;
 6. Документ за собственост или договор за наем;
 7. Удостоверение за регистрация на търговския обект в „РИОКОЗ”-само за некатегоризирани обекти;
 8. Сертификат за пожарна безопасност;
 9. Удостоверение или заповед за категоризация/за заведенията за хранене и развлечения - осигурява се служебно;
 10. Нотариално заверено съгласие от всички собственици на жилища в сградата, намираща се на етажите под обекта и до третия етаж над него включително/за обекти, които са в жилищни сгради/
 11. Документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на финансови задължения към Община Ракитово.

Такси:

Не се заплаща такса

Място за издаване: ет. 2 ст. 210

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • МОЛБА
 • ДЕКЛАРАЦИЯ - чл.45 а от ЗОС

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ : 90 ДНИ

ТАКСА: Безплатно

 • ОСНОВАНИЕ: Наредба за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд чл.45 а от ЗОС
 • Заявление

 

ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

 • Документ доказващ собствеността

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: Безплатно

Основание: чл.58 от ЗОС

Заявление

 

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

Необходими документи: Заявление

 1. Заповед и договор за учредено право на строеж /нотариален акт/;
 2. Актуална скица на имота по действащия регулационен план на населеното място или по кадастрална карта;
 3. Описателно удостоверение за закупуване на имота, издадено от дирекция „са” /удостоверение за завършеност/законност на сградата;
 4. Документ за учредено право на строеж на роднини по права линия и удостоверение за наследници /при необходимост/;
 5. Копие от одобрената архитектурна част на проекта;
 6. Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строеж;
 7. Копие от лична карта;
 8. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица, или данни за ЕИК.

 

Срок за изпълнение: 3 месеца

Такса: Безплатно

Основание: чл.35 ал.3 от ЗОС

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕКРАТЕНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО, НА осн. чл.137, ал.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Нагоре