Административни услуги – устройство на територията

 

Наименование на услугата:

2082: Издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец; /по образец/

2.Скица на имота от кадастралната карта /регулационния план/ на населеното място;

3. Документ за собственост;

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 4,00 лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

1989: Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.56

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост или договор за наем
 3. Скица с виза
 4. Одобрени инвестиционни проекти или конструктивно становище
 5. Удостоверение за наследници /при необходимост/

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 1,50 лв. на кв.м. застроена площ

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2041 : Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти горски територии без промяна на предназначението

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията - чл.59, ал.2 във връзка с чл.8, т.3 и чл.12, т.3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост
 3. Скица с виза
 4. Одобрени инвестиционни проекти или конструктивно становище

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 0.50 лв. кв.м. застроена площ

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2060: Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията - чл.124а, ал.1 или 2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост
 3. Идейно предложение
 4. Задание за изработване на ПУП
 5. Скици от кадастралната карта и от регулационния план на населеното място
 6. Удостоверение за наследници /при необходимост/

Срок на извършване: 30 дни

Цена: 10,00лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2111: Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменение на устройствени планове и схеми

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон устройство на територията - чл.131

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост
 3. Скица от КК

Срок на извършване: 14 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2001: Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията - чл.135, ал.3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление /по образец/;

2. Документ за собственост

3. Идейно предложение

4. Задание за изработване на ПУП

5. Скици от кадастралната карта и от регулационния план на населеното място

6. Удостоверение за наследници /при необходимост/

Срок на извършване: 30 дни

Цена: 10,00лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2083: Издаване на скица-виза за проучване и проектиране

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон устройство на територията - чл.140

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление /по образец/

2. Документи за собственост ;

3. Скица от кадастрална карта на населеното място

Срок на извършване: 14 дни

Цена: 20,00 лв. за физически лица

25,00лв. за юридически лица

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2023: Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията - чл.141, ал.1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост
 3. Скица с виза
 4. Идеен инвестиционен проект
 5. Предварителна оценка за съответствие
 6. Удостоверение за наследници /при необходимост/

Срок на извършване:

Цена: 0.2 % от стойността на обекта

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2054: Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.142, чл.144 и чл.145, ал.1 и 3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост , за сгради на жилищностроителни кооперации – и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
 3. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 4. Скица с виза
 5. Три копия от инвестиционен проект
 6. Оценка за съответствие
 7. Становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от І и ІІ категория
 8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 9. Влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство в зависимост от вида на строежа

Срок на извършване: 14 дни

Цена: 0,2 % от стойността на обекта

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

СУНАУ ОБА3-10/: Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-§184 и §127, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост
 3. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 4. Скица с виза
 5. Три копия от инвестиционен проект
 6. Оценка за съответствие
 7. Квитанция за платена глоба

Срок на извършване: 30 дни

Цена: 0.6 % от стойността на обекта – съгласуване на проект

1,50 лв. на кв.м. застроена площ – акт за узаконяване

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2024: Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон устройство на територията-чл.145, ал.5

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост
 3. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 4. Скица с виза
 5. Три копия от инвестиционен проект
 6. Оценка за съответствие
 7. Разрешение за строеж или др.документи от издадените строителни книжа

Срок на извършване: 14 дни

Цена: 0.2 % от стойността на обекта

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2112:Издаване на разрешение за строеж

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.148

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Одобрен инвестиционен проект

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 0,50лв. на кв.м. застроена площ

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-13/:Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.148, във връзка с чл.72, ал.1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Одобрен инвестиционен проект

Срок на извършване: 7 дни

Цена: за полагане на кабели 0,40лв. на л.м.

За водопровод и канализация 1,00 на л.м.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2130: Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.148 във връзка с чл.147, ал.1 и чл.153

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Документ за собственост
 3. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 4. Скица с виза
 5. Конструктивно становище с указания за изпълнение

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 0,50 лв. на кв.м. или л.м.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2025: Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.150

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Мотивирано искане

Срок на извършване: 30 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2113 : Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон устройство на територията-чл.153, ал.3 и 4

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Разрешение за строеж

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 50% от таксата предвидена за съответния вид разрешение за строеж

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2061: Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.154, ал.1 и 5

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица
 3. Одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж

Срок на извършване: 14 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/1990/: Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.157, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. .Заявление/по образец/

Срок на извършване: до 3 дни

Цена: 10,00лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-19/: Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон устройство на територията-чл175, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

2.Екзекутив

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 20,00лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2062: Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за строежите от ІV и V категория

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.177, ал.3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по /образец/;

2.Документ за собственост

3.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен с необходимите документи

Срок на извършване: 7 дни

Цена: За строежи ЧЕТВЪРТА категория:

а/частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа от V и VІ клас и съоръженията към тях по 100.00 лв/км., но не повече от 2 000 лв.

б/жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - 300 /триста/лв.

в/производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях – 200/двеста/ лв.

г/паркове , градини и озеленени площи до хектар – 150 /сто и петдесет/ лв.

д/реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 200 / двеста /лв.

е/вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им – 50 /петдесет/ лв.

За строежи ПЕТА КАТЕГОРИЯ:

а/жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради – 100 /сто/ лв.

б/сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители – 150/сто и петдесет / лв.

в/производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях – 200/двеста/ лв.

г/строежи от допълващото застрояване, извън тези по ШЕСТА КАТЕГОРИЯ – 80 /осемдесет / лв.

д/реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 100 /сто / лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/2063/: Издаване на констативни протоколи за степен на завършеност на строежи е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон устройство на територията-чл.181, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/2114/: Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.192, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Скица от кадастрална карта
 3. Скица от действащ ПУП-ПРЗ
 4. Схема с указан начин на преминаване и засегнати площи
 5. Документ за собственост
 6. Протокол от комисия по чл.210 от ЗУТ
 7. Документ за платена цена

Срок на извършване: 7 дни след заплащане на цената за право на преминаване определена от комисия по чл.210 от ЗУТ

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2043: Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.193, ал.3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

2.Скица от кадастрална карта

3.Копие – извадка от действащ ПУП-ПРЗ

4.Одобрен ПУП-ПП

5.Протокол от комисия по чл.210 от ЗУТ

6.Документ за платена цена

Срок на извършване: 7 дни след заплащане на цената за право на преминаване определена от комисия по чл.210 от ЗУТ

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/2064/: Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижим имот е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.194, ал.1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документи доказващи необходимостта от достъп до чужд имот

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-25/: Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи негодни за използване или застрашени от самосрутване

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.195, ал.4,5,6

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за собственост

3.Удостоверение за наследници при необходимост

Срок на извършване: 14 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

1991: Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.202

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец
 2. Инвестиционен проект

Срок на извършване: 14 дни

Цена: 4,00 лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/2084/: Издаване на удостоверение за търпимост на строеж е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-§ 16, ал.1 или § 127, ал.1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление /по образец/:/по образец /

2.Скица от кадастралната карта на населеното място

3.Скица на имота от регулационния план на населеното място;

4. Документ за собственост;

5.Декларация от двама свидетели за годината на построяване на сградата

Срок на извършване: до 14 дни

Цена: 20 лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-29/: Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.) –

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Технически паспорт в 2 екземпляря

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/2027/: Издаване на скица на недвижим имот е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

2. Документ за собственост

3.Удостоверение за наследници /при необходимост/

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 10.00 лв. – за физически лица

15.00 лв. – за юридически лица

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-31/: Попълване/поправка на кадастрален план /за гр.Костандово/

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал. 1, т. 1 от ПЗР

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/
 2. Геодезическо заснемане
 3. Документ за собственост
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/

Срок на извършване: 30 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-33/: Заверка на копие от документ от техническия архив

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси - чл.107, т. 6
Закон за устройство на територията

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за собственост

Срок на извършване: 7 дни

 

Цена: 5,00 лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2002: Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Правно основание/ нормативни документи/:

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл.13, ал.4-7

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Решение на Поземлена комисия
 3. Удостоверение за наследници
 4. Помощен план

Срок на извършване: 30 дни

Цена: 10,00 лв. – скица

4,00 лв. - удостоверение

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-35/: Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за специално ползване на пътищата

Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

А) За специално ползване за изграждане на търговски крайпътен обект заинтересуваното лице прилага:

1.Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. Копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. Копие от скицата /виза/ за проектиране;

4.Подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени:

а/схема с точно километрично местоположение на обекта, расположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;

б/напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.

Б)За специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура заинтересуваното лице прилага:

1.удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2.копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3.технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя.

Срок на извършване: 14 дни

Цена: а/.за съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки, свързващи обекти за търговия и обслужване на пътници и превозни средства с общинските пътища и издаване на разрешение за специално ползване на пътя се начисляват следните еднократни такси:

- за подвижен обект /преместваемо съоръжение/ - 40 лв.

- за единичен обект - 80 лв.

- за комплекс от два обекта - 120 лв.

- за комплекс с повече от два обекта - 160 л в.

б/.за издаване на разрешение за експлоатация на пътни връзки, свързващи обекти за търговия и обслужване на пътници и превозни средства с общинските пътища се събират следните годишни такси:

- за бензиностанция или газстанция - 350 лв.

- за подвижен обект /преместваемо съоръжение/ - 50 лв.

- за единичен обект без бензиностанция - 100 лв.

- за комплекс от два обекта без бензиностанция - 150 лв.

- за комплекс от повече от два обекта без бензиностанция -250 лв. При съчетаване експлоатацията на бензиностанция и други видове обекти годишните такси се сумират.

в/.за издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя - 50 лв. на месец

г/.за издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения се събира следната такса — 5 лв. на ден

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-39/: Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.203

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Инвестиционен проект за делба
 3. Документ за собственост
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 20,00 лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА3-40/: Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план /отнася се за гр.Костандово/

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за кадастъра и имотния регистър – чл.52, ал.5

Закон за устройство на територията-чл.175

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец

2.Документ за собственост

3.Разрешение за строеж

4.Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа

5.Копие от скица-виза

6.Копие от одобрени проекти /или екзекутив/ - част архитектурна

7.Геодезическа снимка на обекта

Срок на извършване: 14 дни

Цена: 10,00 лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2116: Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.190, чл.191

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Скица от кадастрална карта
 3. Скица от действащ ПУП-ПРЗ
 4. Схема с указан начин на преминаване и засегнати площи
 5. Документ за собственост
 6. Протокол от комисия по чл.210 от ЗУТ за определено обезщетение /обезщетението се определя за съответната година и се изплаща на равни месечни вноски/
 7. Документ за платено обезщетение

Срок на извършване: 7 дни след заплащане на цената за право на преминаване определена от комисия по чл.210 от ЗУТ

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/2018/: Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за кадастъра и имотния регистър-§4, във връзка с чл.27, ал.1, т.1, §1, т.10

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост
 3. Скица на имота от КК

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата е безплатна

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА5-1/: Проверка за спазване определената линия на застрояване

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.74, ал.2

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;

Срок на извършване: 3 дни

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА5-2/: Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.159, ал.3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

Срок на извършване: 3 дни

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА6-1/: Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за местните данъци и такси-чл.107, т.3

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Скица
 3. Документ за собственост

Срок на извършване: 3 дни

Цена: 5,00 лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/2119/: Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство е-услуга

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията

Закон за местните данъци и такси-чл.107, ал.5

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за собственост

3.Скица от кадастралната карта на населеното място

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 4,00 лв.

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

2099: Справки /устни и писмени/ от кадастралната карта и кадастралните регистри

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за кадастъра и имотния регистър – чл.55 във връзка с §4 от ПЗР

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец

2.Документ за собственост

Срок на извършване: 7 дни

Цена: услугата е безплатна

Място за издаване: Изнесено работно място на СГКК

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА7-1/: Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон за устройство на територията-чл.57, ал.1

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1.Заявление по образец

2.Документ за собственост

3.Скица-виза

4.Одобрени проекти /или конструктивно становище/

5.Договор за наем /ако елемента ще се разположи в чужд имот/

Срок на извършване: 7 дни

Цена: 20,00 лв. за брой

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА7-2/: Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за специално ползване на пътищата

Наредба за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Ракитово

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
 3. Копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 4. Одобрен технически или работен проект за конкретното съоръжение.

Срок на извършване: 14 дни

Цена:

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

Наименование на услугата:

Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/

Правно основание/ нормативни документи/:

Закон устройство на територията-чл.129

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление /по образец/: /по образец/
 2. Документ за собственост
 3. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/
 5. Скица от кадастрална карта
 6. Разрешение или Заповед за допускане изработване на ПУП
 7. Три екземпляра от ПУП
 8. Становища и съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества

Срок на извършване: 90 дни

Цена: 10,00 лв

Място на подаване и получаване на документите: Център за информация и услуги

 

 

Нагоре